Αποδοχές

Αποδοχές

Αποδοχές

Αποδοχές

Αποδοχές

Μόλις γίνει τυπικά μια δημόσια προσφορά οι μέτοχοι στην επιχείρηση στόχων μπορούν να επιλέξουν να δεχτούν την προσφορά ή όχι. Όταν οι μέτοχοι δέχονται την προσφορά, δεν πωλούν αμέσως τις μετοχές τους στον πλειοδότη. Αυτό έχει δύο κύριες επιπτώσεις:

  • Ο πλειοδότης δεν ειναι απαραίτητο να αγοράσει τις μετοχές εκτός αν η προσφορά γίνεται απεριόριστη.
  • Οι μέτοχοι που δέχονται την προσφορά θα φτάσουν τα οφέλη οποιωνδήποτε βελτιώσεων στην προσφορά μετά από να δεχτούν το.

Το χρονοδιάγραμμα Κώδικα πόλεων για τις προσφορές καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα που (μεταξύ άλλων) περιορίζει το χρόνο μεταξύ όταν οι ενάρξεις πλειοδοτών που είναι ανοικτές στις αποδοχές και την πιό πρόσφατη ημερομηνία για την πραγματική αγορά των μετοχών.

Είναι συνηθισμένο για μια προσφορά να γίνει απεριόριστος ως προς τις αποδοχές μόλις λάβει ο πλειοδότης τις ικανοποιητικές αποδοχές για να δώσει στον πλειοδότη (και σε συμβαλλόμενο μέρος συναυλίας, εάν οποιεσδήποτε) ένα 90% κρατώντας. Αυτό είναι επειδή ένας πλειοδότης που αποκτά επιτυχώς έναν πάσσαλο 90% μπορεί να αγοράσει το υπόλοιπο 10% στην ίδια τιμή μέσω ενός υποχρεωτική απόκτηση.

Αποδοχές

Σχετικές σελίδες: Απεριόριστη προσφορά | Υποχρεωτική προσφορά | Κώδικας πόλεων στις αναλήψεις και τις συγχωνεύσεις
Σχετικές κατηγορίες: Κεφαλαιαγορές

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες