Αυξήσεις

Αυξήσεις

Αυξήσεις

Αυξήσεις

Αυξήσεις

Οι αυξήσεις είναι δαπάνες για τις οποίες τα τιμολόγια δεν έχουν παραλήφθουν στο τέλος μιας λογιστικής περιόδου.

Αυτά τα εναπομένοντα ποσά δεν είναι αυστηρά πιστωτές επειδή τα τιμολόγια δεν έχουν παραλήφθουν. Εντούτοις, προκειμένου για τους απολογισμούς για να είναι σύμφωνες με το έννοια αύξησης αυτές οι δαπάνες πρέπει να περιληφθούν στο Π & Λ για την περίοδο.

Οι αυξήσεις και αναβεβλημένο εισόδημα παρουσιάζονται συχνά ως ενιαίο στοιχείο ισολογισμών.

Η συμπερίληψη των αυξανόμενων δαπανών και αποκλείοντας το αναβεβλημένο εισόδημα στο Π & το Λ το καθιστά απαραίτητο να παρουσιάσει ότι τα συνολικά ποσά αύξησαν στο ισολογισμός προκειμένου να συμφιλιωθούν οι απολογισμοί. Κατόπιν στην επόμενη περίοδο:

  • Όταν οι αυξήσεις τιμολογούνται κινούνται από τις αυξήσεις στους πιστωτές.
  • Όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τα οποία το αναβεβλημένο εισόδημα αφορά παρέχονται, το το εισόδημα θα αναγνωριστεί, και το αναβεβλημένο εισόδημα στον ισολογισμό που μειώνεται.

Οι αυξήσεις είναι μια ευθύνη, έτσι όταν κινούνται οι αυξήσεις προς τους πιστωτές δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα συνολικά στοιχεία του παθητικού στον ισολογισμό.

Οι αυξήσεις, το αναβεβλημένο εισόδημα, και τα παρόμοια στοιχεία είναι όλες οι διαφορές μεταξύ του κέρδους και ταμειακή ροή που προκύπτουν από την εφαρμογή της αρχής αυξήσεων. Προκύπτουν επειδή η αλλαγή στον ισολογισμό πρέπει να είναι σύμφωνη με το Π & το Λ, έτσι όταν ασκεί η εφαρμογή της αρχής αυξήσεων επίδραση στο Π & το Λ, πρέπει να έχει μια ταιριάζοντας με επίδραση στον ισολογισμό.

Αυξήσεις

Σχετικές σελίδες: Αναβεβλημένο εισόδημα | Αναβεβλημένος φόρος | Αρχή αύξησης | Αναγνώριση εισοδήματος
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες