Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γ

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γ

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γ

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γ

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γ

Καλώδιο
Η εξαιρετική/συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίων. Συνήθως αναφερμένος από την άποψη των δολαρίων μια λίβρα… περισσότεροι στο καλώδιο
CAGR
Το μέσο ποσοστό αύξησης για μία περίοδο αρκετών ετών: ο γεωμετρικός μέσος όρος των ποσοστών ετήσιας ανάπτυξης….περισσότεροι σε CAGR
Δημοπρασία κλήσης
Να ανταλλάξει τους τίτλους στις batch: οι διαταγές συλλέγονται, μια τιμή σταθερή που μεγιστοποιεί τον όγκο εμπορικό, και ο, τιδήποτε διαταγές μπορούν να κάνουν εμπόριο σε εκείνη την τιμή εκτελούν….περισσότεροι στη δημοπρασία κλήσης
Επιλογή κλήσης
Μια επιλογή που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει μια ασφάλεια….περισσότεροι στην επιλογή κλήσης
Επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών
Αυξάνοντας μια ροή εισοδήματος με κόστος αυτά τα εισοδήματα από αλλού: αυτό που συμβαίνει εάν τα νέα προϊόντα ή οι έξοδοι ανταγωνίζονται με παλαιότερες….περισσότεροι στην επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών
Capex
Μια σύντμηση των δαπανών κεφαλαίου. Το ποσό που ξοδεύεται στην αγορά των πάγιων ενεργητικών, εκτός από ως μέρος μιας απόκτησης….περισσότεροι σε Capex
Κύρια επάρκεια
Η αναλογία του κεφαλαίου μιας τράπεζας στα προτερήματά του. Τους ρυθμιστές καθορισμένους τα κατώτατα επίπεδα για να προστατεύσει και τους καταθέτες και την οικονομία….περισσότεροι στην κύρια επάρκεια
Πρότυπο τιμολόγησης των κύριων ακινήτων
Μια μέθοδος τους τίτλους ή μια επένδυση που χρησιμοποιούν μια απορριμμένη ταμειακή ροή (DCF) που χρησιμοποιεί ένα ρυθμισμένο κίνδυνος ποσοστό έκπτωσης….περισσότεροι στο πρότυπο τιμολόγησης των κύριων ακινήτων
Δαπάνες κεφαλαίου
Ποσό που ξοδεύεται στην αγορά των πάγιων ενεργητικών, εκτός από ως μέρος μιας απόκτησης….περισσότεροι στις δαπάνες κεφαλαίου
Κέρδη κεφαλαίου
Τα κέρδη που γίνονται από τις αυξήσεις στην αξία μιας επένδυσης, σε αντιδιαστολή με το εισόδημα αυτό παράγουν….περισσότεροι στα κέρδη κεφαλαίου
Υψηλής έντασης κεφαλαίου
Απαίτηση των υψηλών επενδύσεων κεφαλαίου σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησης. Τέτοιες επιχειρήσεις θα τείνουν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές δαπάνες υποτίμησης και τη λειτουργική συνοδόντωση τροχών….περισσότεροι σε υψηλής έντασης κεφαλαίου
Κεφαλαιαγορές
Αγορές στα οικονομικά προτερήματα όπως οι μετοχές και το χρέος, όπου η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μπορεί να συλλεχτεί….περισσότεροι στις κεφαλαιαγορές
Κύρια μείωση
Μια μείωση του κεφαλαίου ή άλλων μη-διανεμητών επιφυλάξεων… περισσότεροι στην κύρια μείωση μετόχων
Κύρια αναδιοργάνωση
Μια αλλαγή στην κύρια δομή… περισσότεροι στην κύρια αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης
Κύρια δομή
Ο ιδιαίτερος συνδυασμός χρέους, δικαιοσύνης (μετοχές) και άλλων πηγών που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη μακροπρόθεσμη απαίτησή του για το κεφάλαιο….περισσότεροι στην κύρια δομή
Κύρια έλλειψη σχέσεως δομών
Η θεωρία ότι η κύρια δομή μιας επιχείρησης δεν έχει επιπτώσεις στη συνολική (δικαιοσύνη + χρέος) αξία της….περισσότεροι στην κύρια έλλειψη σχέσεως δομών
Κεφαλαιοποίηση
Η προσθήκη στον ισολογισμό ως προτέρημα ενός ποσού που θα μπορούσε ειδάλλως να έχει αντιμετωπιστεί ως δαπάνη… περισσότεροι στην κεφαλαιοποίηση
Ζήτημα κεφαλαιοποίησης
Το ζήτημα των νέων μετοχών στους υπάρχοντες μετόχους σε καμία δαπάνη αναλογικά προς τις υπάρχουσες εταιρικές συμμετοχές τους. Είναι βασικά μια άσκηση λογιστικής….περισσότεροι στο ζήτημα κεφαλαιοποίησης
CAPM
Μια μέθοδος τους τίτλους ή τις επενδύσεις: μια απορριμμένη ταμειακή ροή (DCF) που χρησιμοποιεί σε ένα ρυθμισμένο κίνδυνος ποσοστό έκπτωσης….περισσότεροι σε CAPM
Ο μεταφορέας επιλέγει εκ των προτέρων
Ένας ρυθμιστής επέβαλε το σύστημα που επιτρέπει στους πελάτες ενός επιβεβλημένου δικτύου τηλεπικοινωνιών για να επιλέξει να καθοδηγήσει όλες τις κλήσεις τους μέσω ενός άλλου δικτύου….περισσότεροι στο μεταφορέα επιλέγουν εκ των προτέρων
Φερμένο ενδιαφέρον
Το φερμένο ενδιαφέρον είναι ένα επίδομα που πληρώνεται στους διαχειριστές κεφαλαίων, συνήθως στην ιδιωτική δικαιοσύνη. Είναι ένα ποσοστό των επιστροφών επάνω από ένα ποσοστό εμποδίων….περισσότεροι στο μεταφορέα επιλέγουν εκ των προτέρων
Φέρτε το εμπόριο
Ένα forex εμπόριο που εκμεταλλεύεται τις διαφορές στα επιτόκια….περισσότεροι συνεχίζουν το εμπόριο
Καρτέλ
Μια ομάδα εταιριών που ενεργούν από κοινού για να περιορίσει τις τιμές. Ο συνηθέστερα, μια ομάδα παραγωγών συμφωνεί να μην πωλήσει κάτω από μια δεδομένη τιμή για να δοθεί τη δύναμη μονοπωλιακής τιμολόγησης….περισσότεροι στο καρτέλ
Μετατροπή μετρητών
Η συναλλαγματική ισοτιμία μετρητών μετρά το ποσοστό των κερδών που μετατρέπονται στην πραγματική ταμειακή ροή: κέρδη… περισσότεροι στη μετατροπή μετρητών ταμειακών ροών ÷
Κόστος μετρητών
Το κόστος μιας μονάδας μιας παραγωγής ορυχείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών δαπανών μετρητών σε επίπεδο περιοχών….περισσότεροι στο κόστος μετρητών
Κύκλος μετρητών
Το χρονικό διάστημα αυτό παίρνει για να πάρει από την πληρωμή των μετρητών για το απόθεμα (κατάλογος) να πάρει τα μετρητά μετά από να πωλήσει το: ημέρες αποθεμάτων + ημέρες χρεωστών - ημέρες πιστωτών….περισσότεροι στον κύκλο μετρητών
Ταμειακή ροή
Το ποσό μετρητών μια επιχείρηση λαμβάνει πραγματικά ή πληρώνει. Υπάρχουν διάφορα μέτρα…. σε κοινή χρήσηπερισσότεροι στη ταμειακή ροή
Ταμειακή ροή ανά μερίδιο
Η ταμειακή ροή που παράγεται ανά μερίδιο: ταμειακή ροή ÷number των μετοχών στο ζήτημα….περισσότεροι στη ταμειακή ροή ανά μερίδιο
Κάλυψη ενδιαφέροντος μετρητών
Λειτουργούν ενδιαφέρον ταμειακής ροής ÷ που πληρώνεται. Ένα μέτρο της δυνατότητας μιας επιχείρησης να συναντήσει τις πληρωμές ενδιαφέροντος….περισσότεροι στην κάλυψη ενδιαφέροντος μετρητών
Επιστροφή μετρητών στο επενδυμένο κεφάλαιο
Ένα μέτρο των επιστροφών μετρητών (σε αντιδιαστολή με το κέρδος λογιστικής) σχετικά με τις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου (σε αντιδιαστολή με τα προτερήματα λογιστικής) που γίνονται σε μια επιχείρηση….περισσότεροι στην επιστροφή μετρητών στο επενδυμένο κεφάλαιο
Κοχύλι μετρητών
Μια επιχείρηση με κάποια προτερήματα ή μετρητά, αλλά η των οποίων κύρια αξία εν τούτοις βρίσκεται στη λίστα της….περισσότεροι στο κοχύλι μετρητών
Δήλωση ταμειακών ροών
Μια δήλωση που παρουσιάζει τη μετακίνηση των μετρητών (δηλ. ξοδεμμένος και λαμβανόμενος) κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου….περισσότεροι στη δήλωση ταμειακών ροών
Δεσμοί καταστροφής
Τίτλοι η των οποίων αξία πέφτει εάν ορισμένα γεγονότα πραγματοποιούνται. Μια εναλλακτική λύση της ασφάλειας και ένας τρόπος securitising της ασφάλειας….περισσότεροι στους δεσμούς καταστροφής
Μέταλλο καθόδων
Ο καθαρισμός καθόδων είναι ο καθαρισμός 99.5% του καθαρού χαλκού με την ηλεκτροδιύλιση για να παραγάγει την καθαρή κάθοδο χαλκού 99.99%….περισσότεροι στο μέταλλο καθόδων
Κεντρική αποζημίωση
Ένα οικονομικό όργανο που ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των συμμετεχόντων αγοράς ασφάλειας….περισσότεροι στην κεντρική αποζημίωση
CER
Μια σύντμηση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, μια ρύθμιση που χρησιμοποιείται για να γδύσει έξω την επίδραση των διακυμάνσεων νομίσματος στις πωλήσεις και τα κέρδη για να δώσει μια καλύτερη ένδειξη των ελλοχευουσών τάσεων….περισσότεροι σε CER
Paribus Ceteris
Όλα τα πράγματα που είναι ίσα, ένας όρος χρησιμοποίησαν συχνά στην οικονομική διαμόρφωση….περισσότεροι στο paribus ceteris
CDO που τακτοποιείται
Ένα CDO που υποστηρίζεται από άλλο CDOs….περισσότεροι σε CDO που τακτοποιείται
CFA
Ναυλωμένος οικονομικός αναλυτής: προσόντα για τους αναλυτές σύνδεσαν με την ιδιότητα μέλους μιας επαγγελματικής οργάνωσης… περισσότεροι σε CFA
CFD
Μια σύντμηση της σύμβασης για τη διαφορά. Μια συμφωνία για να καταβάλει ένα ποσό βασισμένο στην αλλαγή σε κάποιο ελλοχεύοντα αριθμό, όχι απαραιτήτως μια ασφάλεια….περισσότεροι σε CFD
Κώδικας CFI
Ένα σύστημα κωδικοποίησης διεθνών προτύπων για τους οικονομικούς τίτλους….περισσότεροι στους κώδικες CFI
Chartist
Ένας χρήστης της τεχνικής ανάλυσης, που επενδύει βάσει των μετακινήσεων τιμών μεριδίου παρά τις βασικές αρχές….περισσότεροι σε Chartist
Κινεζικός τοίχος
Λειτουργικές ρυθμίσεις (κανόνες, φυσικός χωρισμός, συστήματα ΤΠ) με σκοπό να αποτρέψουν τη εμπιστευτική πληροφορία από ένα τμήμα ενός οικονομικού οργάνου σε άλλο….περισσότεροι στον κινεζικό τοίχο
Καρδάρι
Ο αριθμός νέων συνδρομητών που που αντικαθιστούν εκείνων που έχουν ακυρώσει την υπηρεσία ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των συνδρομητών….περισσότεροι στο καρδάρι
Να αναδεύσει
Οι εμπορικές συναλλαγές ωφελούν συχνότερα έναν πελάτη, προκειμένου να διογκωθούν συνήθως οι επιτροπές… περισσότεροι να αναδεύσει
Κώδικας πόλεων στις αναλήψεις και τις συγχωνεύσεις
Ο κώδικας πόλεων στις αναλήψεις και τις συγχωνεύσεις οι κανονισμοί που ελέγχουν τις δημόσια προσφορές στο UK….περισσότεροι στον κώδικα πόλεων στις αναλήψεις και τις συγχωνεύσεις
Επιφύλαξη εξίσωσης αξιώσεων
Ένα στοιχείο ισολογισμών που χρησιμοποιείται μερικές φορές από τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειαίνουν τα εισοδήματα….περισσότεροι στην επιφύλαξη εξίσωσης αξιώσεων
Αναλογία αξιώσεων
Αξιώσεις πληρωτέες ως ποσοστό του εισοδήματος ασφαλίστρου. Το αντίτιμο του περιθωρίου ακαθάριστου κέρδους για ασφαλιστικές εργασίες….περισσότεροι στην αναλογία αξιώσεων
Καθαρή τιμή
Η καθαρή τιμή ενός δεσμού είναι η βρώμικη τιμή λιγότερο ο δεδουλευμένος τόκος….περισσότεροι στην καθαρή τιμή
Καθάρισμα & τακτοποίηση
Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται μετά από ένα εμπόριο για να τακτοποιήσουν και να φέρουν την πληρωμή και τις μεταφορές ιδιοκτησίας μας… περισσότεροι στο καθάρισμα & την τακτοποίηση
Γραφείο συμψηφισμού
Ένας παροχέας υπηρεσιών τακτοποίησης που εξετάζει τις μεταφορές της ιδιοκτησίας απαραίτητες μετά από ένα εμπόριο τίτλων πραγματοποιείται… περισσότεροι στο γραφείο συμψηφισμού
Κλινικές δοκιμές
Η δοκιμή νέα των φαρμάκων και των εμβολίων με τη χορήγηση τους στους ανθρώπους προκειμένου να καταδειχθούν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους στους ρυθμιστές. Ένα μέρος κλειδί της διαδικασίας έγκρισης….περισσότεροι στις κλινικές δοκιμές
Στενή περίοδος
Η περίοδος πριν από την απελευθέρωση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της οποίας οι διευθυντές και άλλα μέλη δεν έχουν την άδεια για να κάνουν εμπόριο στις μετοχές μιας επιχείρησης….περισσότεροι στη στενή περίοδο
Ιχνηλάτης ντουλαπιών
Ένα κεφάλαιο που δεν είναι επίσημα ένα κεφάλαιο ιχνηλατών, αλλά που εν τούτοις οργανώνεται όπως ένα… περισσότεροι στον ιχνηλάτη ντουλαπιών
Θεωρία κατσαρίδων
Η ιδέα ότι το ένα κομμάτι των κακών ειδήσεων είναι πιθανό να ακολουθηθεί από τις περαιτέρω κακές ειδήσεις… περισσότεροι στη θεωρία κατσαρίδων
Υποχρέωση δεσμών Collateralised
Ένα όργανο χρέους που υποστηρίζεται από το χρέος, που δημιουργείται συνήθως με securitising τα προτερήματα ενός οικονομικού οργάνου….περισσότεροι στην υποχρέωση δεσμών Collateralised
Υποχρέωση χρέους Collateralised
Ένα όργανο χρέους που υποστηρίζεται από το χρέος, που δημιουργείται συνήθως με securitising τα προτερήματα ενός οικονομικού οργάνου….περισσότεροι στην υποχρέωση χρέους Collateralised
Υποχρέωση δανείου Collateralised
Ένα όργανο χρέους που υποστηρίζεται από το χρέος, που δημιουργείται συνήθως με securitising τα προτερήματα ενός οικονομικού οργάνου….περισσότεροι στην υποχρέωση δανείου Collateralised
Συλλογικό όχημα επένδυσης
Οποιαδήποτε οντότητα που επιτρέπει στους επενδυτές για να συγκεντρώσει τα χρήματά τους παρά να αγοράσει τους τίτλους…. άμεσαπερισσότεροι στο συλλογικό όχημα επένδυσης
Συνδυασμένη αναλογία
Γενικά ασφάλεια, αξιώσεις και έξοδα λειτουργίας ως ποσοστό του εισοδήματος ασφαλίστρου….περισσότεροι στη συνδυασμένη αναλογία
Εμπορικό έγγραφο
Ακάλυπτο βραχυπρόθεσμο εταιρικό χρέος….περισσότεροι σε εμπορικό χαρτί
Commoditisation
Αυτό που συμβαίνει πότε ένα προϊόν χάνει τη διαφοροποίησή του όταν οι αγοραστές φροντίζουν λιγότερο ποιο προμηθευτής, πρότυπο ή εμπορικό σήμα αγοράζουν….περισσότεροι σε Commoditisation
Προϊόντα
Ένα αδιαφοροποίητο προϊόν ένας που μπορεί να αγοραστεί με ίδια μορφή από πολλούς προμηθευτές που δίνουν σε κανέναν προμηθευτή μια πιθανότητα να πωλήσει στα περιθώρια που θα παρήγαν επάνω από τις κανονικές επιστροφές….περισσότεροι στα προϊόντα
Γραμματέας επιχείρησης
Ο ανώτερος υπάλληλος μιας επιχείρησης αρμόδιας για την εξασφάλιση ότι μια επιχείρηση εκπληρώνει ορισμένες νομικές ευθύνες….περισσότεροι στο γραμματέα επιχείρησης
Συμπληρωματικά αγαθά
Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται μαζί, έτσι μια μείωση της τιμής μια οδηγούν σε μια αύξηση σε ζήτηση για άλλη….περισσότεροι στα συμπληρωματικά αγαθά
Συμμόρφωση
Τίποτα που κάνει με την ακολουθία των νόμων, των κανονισμών, των προτύπων ή των εσωτερικών διαδικασιών….περισσότεροι στη συμμόρφωση
Σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης
Το μέσο ποσοστό αύξησης για μία περίοδο αρκετών ετών: ο γεωμετρικός μέσος όρος των ποσοστών ετήσιας ανάπτυξης….περισσότεροι στο σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης
Σύνθετο ενδιαφέρον
Η επίδραση ενδιαφέροντος στο ενδιαφέρον. Να υποθέσει το ενδιαφέρον είναι επανεπενδυμένες συνολικές επιστροφές περιλαμβάνει το ενδιαφέρον σε εκείνο το ενδιαφέρον….περισσότεροι στο σύνθετο ενδιαφέρον
Υποχρεωτική απόκτηση
Η απόκτηση των μετοχών από τους απρόθυμους πωλητές, συνήθως το τελευταίο στάδιο μιας δημόσια προσφοράς… περισσότεροι στην υποχρεωτική απόκτηση
Συμπύκνωση
Μερικώς καθαρισμένο μετάλλευμα ένα ενδιάμεσο προϊόν που καθαρίζεται περαιτέρω για να παραγάγει το μέταλλο….περισσότεροι στη συμπύκνωση
Συμβαλλόμενο μέρος συναυλίας
Μια ομάδα ανθρώπων που ενεργεί στη συναυλία για να κάνει μια δημόσια προσφορά….περισσότεροι στο συμβαλλόμενο μέρος συναυλίας
Συγκρότημα επιχειρήσεων
Μια επιχείρηση που έχει πολλές διαφορετικές ανεξάρτητες επιχειρήσεις….περισσότεροι στο συγκρότημα επιχειρήσεων
Έκπτωση συγκροτημάτων επιχειρήσεων
Η διαφορά μεταξύ αυτό που οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα comglomerate θα άξιζαν χωριστά, και η χαμηλότερη τιμή στην οποία εμπόρια συγκροτημάτων επιχειρήσεων….περισσότεροι στην έκπτωση συγκροτημάτων επιχειρήσεων
Παγιωμένοι απολογισμοί
Δηλώσεις που προετοιμάζονται οικονομικές για μια ομάδα συνολικά….περισσότεροι στους παγιωμένους απολογισμούς
Σταθεροποίηση
Η μείωση του αριθμού μετοχών μια επιχείρηση έχει, δίνοντας σε κάθε μέτοχο λιγότερους, αλλά τις πολυτιμότερες μετοχές….περισσότεροι στη σταθεροποίηση
Σταθερά νομίσματα
Μια ρύθμιση που χρησιμοποιείται για να γδύσει έξω την επίδραση των διακυμάνσεων νομίσματος στις πωλήσεις και το κέρδος… περισσότεροι στα σταθερά νομίσματα
Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
Μια ρύθμιση για να γδύσει έξω τα αποτελέσματα των διακυμάνσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά το σύγκριση των πωλήσεων ή των κερδών με τις προηγούμενες περιόδους….περισσότεροι στις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
Εποικοδομητικά στοιχεία του παθητικού
Τα εποικοδομητικά στοιχεία του παθητικού προκύπτουν από τις προσδοκίες που δημιουργούνται ότι οι υποχρεώσεις θα εκπληρωθούν….περισσότεροι στα ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού
Μεταφορά
Η τιμή μέλλοντα συμβάλλεται την ύπαρξη μεγαλύτερη από την τιμή τοις μετρητοίς να κρυφτεί κάτω από (συνήθως προϊόντα)….περισσότεροι στη μεταφορά
Ενδεχόμενοι μετατρέψιμοι δεσμοί
Ενδεχόμενο κρησφύγετο μετατρέψιμων δεσμών (δεσμοί κοκοφοινίκων) εάν ένα διευκρινισμένο γεγονός εμφανίζεται….περισσότεροι στους δεσμούς κοκοφοινίκων
Ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού
Τα ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού είναι πιθανά μελλοντικά στοιχεία του παθητικού που θα γίνουν σίγουρα στο περιστατικό ή το μη-περιστατικό ενός μελλοντικού γεγονότος….περισσότεροι στα εποικοδομητικά στοιχεία του παθητικού
Συνεχιμένος διαδικασίες
Ένας αριθμός (γενικά κύκλος εργασιών και κέρδη) που αποκλείει τα αποτελέσματα των διαθέσεων αλλά όχι εκείνοι των αποκτήσεων….περισσότεροι στις συνεχιμένος διαδικασίες
Σύμβαση για τη διαφορά
Μια συμφωνία για να καταβάλει ένα ποσό σύνδεσε με την αλλαγή σε κάποιο ελλοχεύοντα αριθμό, όχι απαραιτήτως μια ασφάλεια….περισσότεροι στη σύμβαση για τη διαφορά
Επένδυση Contrarian
Μια στρατηγική με συνέπεια ενάντια στις τρέχουσες απόψεις της αγοράς….περισσότεροι στη contrarian επένδυση
Συμβολή
τιμή πωλήσεων - μεταβλητό κόστος ανά μονάδαπερισσότεροι στη συμβολή
Περιθώριο συμβολής
Α ανά μέτρο μονάδων του περιθωρίου κέρδους: τιμή συμβολής ÷unit, ή συνολική συμβολή ÷revenue….περισσότεροι στο περιθώριο συμβολής
Ασφάλιστρο ελέγχου
το ποσό από το οποίο η τιμή αγοράς των μετοχών ξεπερνιέται από την τιμή πράγματι καταβληθείσα για να αγοράσει αρκετές μετοχές για να πάρει τον έλεγχο μιας επιχείρησης….περισσότεροι στο ασφάλιστρο ελέγχου
Αναλογία μετατροπής
Ο αριθμός μονάδων της ελλοχεύουσας ασφάλειας που είναι ανταλλάξιμες για μια μονάδα του παράγωγου….περισσότεροι στην αναλογία μετατροπής
Μετατρέψιμοι δεσμοί
Δεσμοί που μπορούν να ανταλλαχθούν για τις μετοχές σε ή πριν από την ωριμότητα….περισσότεροι στους μετατρέψιμους δεσμούς
Μετατρέψιμη οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Μια στρατηγική που στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις ασυνέπειες μεταξύ της τιμής ενός μετατρέψιμου και της δικαιοσύνης που μπορεί να μετατραπεί….περισσότεροι στη μετατρέψιμη οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Πυρήνας και δορυφόρος
Μια στρατηγική επένδυσης που συνδυάζει το μεγάλο συντηρητικά οργανωμένο χαρτοφυλάκιο πυρήνων, με έναν μικρότερο, υψηλότερο κίνδυνο, δορυφορικές μετοχές….περισσότεροι στον πυρήνα και το δορυφόρο
Κύρια επιχείρηση
Η κύρια επιχείρηση μιας επιχείρησης η επιχείρηση ότι έχει την πραγματική πείρα μέσα και μπορεί να στραφεί….περισσότεροι στη κύρια επιχείρηση
Εταιρικές ενέργειες
Μια επιχείρηση κάνει που έχει τις μετοχές… περισσότεροι στις εταιρικές ενέργειες ενός αντίκτυπου μετόχου
Συνεργασία κυβερνήσεων
Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν τις εταιρίες, και να εξετάσουν in particular τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μετόχων και των διευθυντών (προβλήματα αντιπροσωπειών)….περισσότεροι στη συνεργασία κυβερνήσεων
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)
Οι εταιρίες ευθύνης έχουν στην ευρύτερη κοινωνία… περισσότεροι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)
Διόρθωση
Μια πτώση σε μια χρηματοοικονομική αγορά, η οποία είναι συγκριτικά μικρή, και που δεν έχει περισσότερο από μια συνοπτική επίδραση στη συμπεριφορά της αγοράς… περισσότεροι στις διορθώσεις
Συντελεστής συσχετισμού
Ένα μαθηματικό μέτρο πόσου ενός αριθμού (όπως μια τιμή μεριδίου) επηρεάζεται από τις αλλαγές σε άλλος (όπως ένας δείκτης)….περισσότεροι στο συντελεστή συσχετισμού
Κόστος του κεφαλαίου
Η επιστροφή που απαιτείται για να αντισταθμίσει τους προμηθευτές του κεφαλαίου για τον κίνδυνο και τη χρονική αξία χρημάτων….περισσότεροι στο κόστος του κεφαλαίου
Κόστος των πωλήσεων
Το αυξανόμενο κόστος των αγαθών (ή των υπηρεσιών) που παρέχονται σε μια περίοδο η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του ακαθάριστου κέρδους….περισσότεροι στο κόστος των πωλήσεων
Κόστος-πρόσθετος
Οι κόστος-πρόσθετες τιμές και οι πληρωμές συμβάσεων είναι ένα σταθερό ή σημάδι ποσοστού επάνω στις δαπάνες του προμηθευτή… περισσότεροι στο κόστος-συν
Αναλογία δαπανών/προτερήματα
Για τις τράπεζες μέσα προτερήματα εξόδων λειτουργίας ÷ κατά τη διάρκεια της περιόδου… περισσότεροι στην αναλογία δαπανών/προτερήματα
Αναλογία δαπανών/εισόδημα
Ο συχνότερα χρησιμοποιημένος για τις τράπεζες: λειτουργούν εισόδημα εξόδων λειτουργίας ÷….περισσότεροι στην αναλογία δαπανών/εισόδημα
Αντικυκλικός
Η αντικυκλικά επιχείρηση και τα invetments κάνουν καλά όταν άσχημα η οικονομία και οι αγορές….περισσότεροι σε αντικυκλικό
Αποζημίωση
Ένα πρόσωπο με το οποίο μια συναλλαγή γίνεται….περισσότεροι στην αποζημίωση
Κίνδυνος αποζημίωσης
Ο κίνδυνος ότι μια αποζημίωση θα αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της….περισσότεροι στον κίνδυνο αποζημίωσης
Δελτίο
Ένα δελτίο είναι μια εφάπαξ καταβολή ενδιαφέροντος σε ένα ενδιαφέρον πληρώνοντας την ασφάλεια όπως ένας δεσμός….περισσότεροι στο δελτίο
Συνδιακύμανση
Ένα μέτρο της δύναμης της σχέσης μεταξύ δύο αριθμών… περισσότεροι στη συνδιακύμανση
Cov-cov-lite
Εταιρικό χρέος που αυξάνεται χωρίς τα συνηθισμένα συμβόλαια χρέους….περισσότεροι σε Cov-cov-lite
Καλυμμένος
Ένα συνώνυμο για προστατευμένος, αλλά συνήθως μόνο χρησιμοποιημένος σε ορισμένα πλαίσια….περισσότεροι καλυμμένος
Καλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής ενδιαφέροντος
Μια στρατηγική οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής που εκμεταλλεύεται τις ασυνέπειες μεταξύ της υποτίμησης νομίσματος και των διαφορών στα επιτόκια….περισσότεροι στην καλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής ενδιαφέροντος
Καλυμμένη ισότητα επιτοκίου
Η σχέση ισότητας επιτοκίου που μπορεί να προέλθει από να μην υποθέσει καμία καλυμμένη οικονομική πρόκριση συναλλαγής… περισσότεροι στην καλυμμένη ισότητα επιτοκίου ενδιαφέροντος
Καλυμμένα εντάλματα
Παράγωγα πολύ παρόμοια με τις επιλογές, που δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει τους ελλοχεύοντες τίτλους σε μια σταθερή τιμή όχι το ίδιο πράγμα όπως το επιχείρηση μερίδιο επιτρέπει….περισσότεροι στα καλυμμένα εντάλματα
ΔΤΚ
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Το βρετανικό μέτρο είναι ένα άλλο όνομα για το HICP… περισσότεροι στο ΔΤΚ της ΕΕ
Συντριβή
Μια προς τα κάτω μετακίνηση στην αγορά που έχει τα μόνιμα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο συναίσθημα… περισσότεροι στις συντριβές
Δημιουργική λογιστική
Χειρισμός των οικονομικών αριθμών, συνήθως μέσα στην επιστολή των κανόνων… περισσότεροι στη δημιουργική λογιστική λογιστικής
Ανταλλαγή πιστωτικής προεπιλογής
Ένα πιστωτικό παράγωγο που μεταφέρει τον κίνδυνο προεπιλογής….περισσότεροι στην ανταλλαγή πιστωτικής προεπιλογής
Πιστωτικός πολλαπλασιαστής
Το πολλαπλάσιο της αύξησης στη νομισματική βάση από την οποία η προσφορά χρήματος αυξάνει… περισσότεροι στον πιστωτικό πολλαπλασιαστή
Αξιολόγηση φερεγγυότητας
Εκτιμήσεις του ριψοκίνδυνου του χρέους και της δανειοληπτικής ικανότητας των εταιρικών και κυρίαρχων οφειλετών. Εκδίδονται από έναν μικρό αριθμό αντιπροσωπειών….περισσότεροι στη αξιολόγηση φερεγγυότητας
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος ότι οι ταμειακές ροές που οφείλονται από ένα όργανο χρέους δεν θα πληρωθούν, ή θα πληρωθεί αργά….περισσότεροι στον πιστωτικό κίνδυνο
Ημέρες πιστωτών
Πόσο καιρό, κατά μέσον όρο μια επιχείρηση παίρνει για να πληρώσει τους πιστωτές της: ((÷annual αγορές εμπορικών πιστωτών) ×365περισσότεροι τις ημέρες πιστωτών
CRM
Ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους πελάτες. Συχνά χρησιμοποιημένος για να περιγράψει το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τέτοιους λόγους….περισσότεροι σε CRM
CROIC
Ένα μέτρο των επιστροφών μετρητών (σε αντιδιαστολή με το κέρδος λογιστικής) σχετικά με τις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου (σε αντιδιαστολή με τα προτερήματα λογιστικής) που γίνονται σε μια επιχείρηση….περισσότεροι σε CROIC
Διαγώνια ελαστικότητα
Αλλαγή σε ζήτηση ή ανεφοδιασμός ενός αγαθού ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής σε κάτι σχετικό με ένα άλλο προϊόν….περισσότεροι στη διαγώνια ελαστικότητα
Διαγώνια χορήγηση αδειών
Δικαιώματα ανταλλαγής στα χαρτοφυλάκια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο μειώνει τις δαπάνες προσφυγής στο δικαστήριο και Ε&Α, ταυτόχρονα δημιουργώντας τα εμπόδια στην είσοδο….περισσότεροι στη διαγώνια χορήγηση αδειών
Διαγώνια πώληση
Η πώληση ενός προϊόντος στους πελάτες που αγοράζουν ήδη ένα διαφορετικό προϊόν από τον προμηθευτή….περισσότεροι στη διαγώνια πώληση
Ακατέργαστο πετρέλαιο
Ένα μίγμα υγρών υδρογονανθράκων. Οι τιμές ποικίλλουν με το βαθμό και την πυκνότητα….περισσότεροι στο ακατέργαστο πετρέλαιο
CSR
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: οι εταιρίες ευθύνης έχουν στην ευρύτερη κοινωνία… περισσότεροι σε CSR
Μέτρο-μέρισμα
Ένα μερίδιο λέγεται ότι είναι μέτρο-μέρισμα εμπορικών συναλλαγών όταν η πληρωμή ενός μερίσματος είναι οφειλόμενη στο κοντινό μέλλον και οι επενδυτές που αγοράζουν το μερίδιο τώρα θα λάβουν το μέρισμα….περισσότεροι στο μέτρο-μέρισμα
Μέτρο-δικαιώματα
Οι μετοχές θεωρούνται τα μέτρο-δικαιώματα εμπορικών συναλλαγών εφ' όσον έχουν το δικαίωμα οι αγοραστές σε ένα προσεχές ζήτημα δικαιωμάτων….περισσότεροι στα μέτρο-δικαιώματα
Συσσωρευτικές μετοχές προτίμησης
Μετοχές προτίμησης στις οποίες οποιοδήποτε απλήρωτο μέρισμα προστίθεται σε αυτό που είναι οφειλόμενο στα επόμενα έτη….περισσότεροι στις συσσωρευτικές μετοχές προτίμησης
Ενεργητικά
Εκείνα τα προτερήματα που αναμένονται για να χρησιμοποιηθούν (πωλημένος ή καταναλωμένος) μέσα σε ένα έτος (αντίθετα από τα πάγια ενεργητικά) είναι γνωστά ως ενεργητικά….περισσότεροι στα ενεργητικά
Λογιστική τρεχουσών δαπανών
Συντάσσοντας τους απολογισμούς που χρησιμοποιούν τις τιμές προτερημάτων που υπολογίζονται με βάση το τρέχον κόστος αντικατάστασης των προτερημάτων… περισσότεροι στη λογιστική τρεχουσών δαπανών
Αναλογία ενεργητικών
Ενεργητικά που διαιρούνται με τα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού….περισσότεροι στην αναλογία ενεργητικών
Τρέχοντα στοιχεία του παθητικού
Τα στοιχεία του παθητικού που αναμένονται για να εγκατασταθούν σε ένα λιγότερο από έτος είναι γνωστά ως τρέχοντα στοιχεία του παθητικού….περισσότεροι στα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού
Επιστάτης
Ένας επιστάτης κρατά τους τίτλους εξ ονόματος θεσμικοί επενδυτές. Αυτό μπορεί να μειώσει τα διοικητικά έξοδα και μπορεί να βοηθήσει να προστατεύσει τα προτερήματα….περισσότεροι στον επιστάτη
Κυκλικός
Οι κυκλικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που είναι ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο….περισσότεροι στα cyclicals
Κυκλικά ρυθμισμένη αναλογία PE
Ένα μακροπρόθεσμο PE που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει για την επίδραση του οικονομικού κύκλου στις αποδοχές….περισσότεροι στην κυκλικά ρυθμισμένη αναλογία PE
Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι γΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες