Οικονομικοί όροι επένδυσης που εξηγούνται

Οι οικονομικοί όροι επένδυσης εξήγησαν το α

Οικονομικοί όροι επένδυσης που εξηγούνται

Οι οικονομικοί όροι επένδυσης εξήγησαν το α

Οι οικονομικοί όροι επένδυσης εξήγησαν το α

ABC1
Μια δημογραφική ομάδα καθόρισε από το επάγγελμα που στοχεύει συνήθως από τα μέσα και τις διαφημιστικές επιχειρήσεις….περισσότεροι ABC1
Ανώμαλη επιστροφή
Η υπερβολή της πραγματικής επιστροφής πέρα από το επίπεδο επιστροφής που θα αναμενόταν λαμβάνοντας υπόψη το ριψοκίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου….περισσότεροι στην ανώμαλη επιστροφή
Απόλυτη επιστροφή
Μια απόλυτη επιστροφή είναι το πραγματικό χρηματικό ποσό που γίνεται από μια επένδυση το πραγματικό κέρδος ως ποσοστό του ποσού που επενδύεται….περισσότεροι στην απόλυτη επιστροφή
Αποδοχές
Συμφωνίες από τους μετόχους μιας επιχείρησης υποκείμενης σε μια προσφορά για να πωλήσει τις μετοχές τους στον πλειοδότη….περισσότεροι στις αποδοχές
Αποδοχή του σπιτιού
Ένα οικονομικό όργανο που δέχεται τους λογαριασμούς (εγγυήσεων) της ανταλλαγής σε αντάλλαγμα για μια αμοιβή… περισσότεροι στην αποδοχή του σπιτιού
Ποσοστό λογιστικής επιστροφής
Μέση μέση λογιστική αξία λειτουργικού οφέλους ÷ των προτερημάτων, ως ποσοστό….περισσότεροι στο ποσοστό λογιστικής επιστροφής
Πρότυπα λογιστικής
Σύνολα κανόνων που κυβερνούν πώς οι απολογισμοί συντάσσονται….περισσότεροι στα πρότυπα λογιστικής
Πίνακας προτύπων λογιστικής
Το σώμα που καθορίζει τα πρότυπα βρετανικής λογιστικής. Ο ρόλος του έχει μειωθεί από IFRS….περισσότεροι στον πίνακα προτύπων λογιστικής
Αρχή αύξησης
Η αρχή της λογιστικής του ταιριάσματος των δαπανών τα εισοδήματα παράγουν….περισσότεροι στην αρχή αύξησης
Αυξήσεις
Ένα στοιχείο ισολογισμών για τις δαπάνες για τις οποίες τα τιμολόγια δεν έχουν παραλήφθουν στο τέλος μιας λογιστικής περιόδου….περισσότεροι στις αυξήσεις
Δεδουλευμένος τόκος
Το ποσό ενδιαφέροντος που συσσωρεύεται σε έναν δεσμό αλλά που καταβάλλεται όχι ακόμα….περισσότεροι στο δεδουλευμένο τόκο
Όξινη αναλογία δοκιμής
(ενεργητικά - αποθέματα) τρέχοντα στοιχεία του παθητικού ÷. Ένα μέτρο της δυνατότητας μιας επιχείρησης να πληρώσει το βραχυπρόθεσμο χρέος….περισσότεροι στην όξινη αναλογία δοκιμής
Απόκτηση
Η αγορά, από μια επιχείρηση, μιας άλλης επιχείρησης, μια επιχείρηση, τις γραμμές παραγωγής ή τα εμπορικά σήματα….περισσότεροι στην απόκτηση
Κτητική αύξηση
Αύξηση που είναι το αποτέλεσμα των αναλήψεων, σε αντιδιαστολή με την οργανική αύξηση… περισσότεροι στην κτητική αύξηση
Ενεργός επένδυση
Προσπάθεια να ξεπεραστούν οι αγορές….περισσότεροι στην ενεργό επένδυση
Μέτοχος ενεργών στελεχών
Επενδυτές που επεμβαίνουν στο τρέξιμο μιας επιχείρησης….περισσότεροι στο μέτοχο ενεργών στελεχών
Αναλογιστής
Οι αναλογιστές αξιολογούν τον οικονομικό κίνδυνο, υπολογίζουν τα ασφάλιστρα και τα ποσά σύνταξης αξίας….περισσότεροι στον αναλογιστή
Προσανατολισμένα προς την αγγελία μέσα
Τα μέρη των μέσων που εξαρτώνται από τη διαφήμιση για τα εισοδήματά τους, τα οποία επομένως τείνουν να είναι κυκλικά….περισσότεροι προσανατολισμένα προς στα την αγγελία μέσα
Ρυθμισμένο EPS
EPS που ρυθμίζεται για τα σε είδος ή παραγόμενα επί παραγγελία στοιχεία όπως η χρεωλυσία και οι έκτακτες δαπάνες για να δώσει μια καλύτερη ένδειξη των ελλοχευουσών τάσεων… περισσότεροι ρυθμισμένο EPS
Ρυθμισμένο λειτουργικό όφελος
Λειτουργικό όφελος που ρυθμίζεται για τα σε είδος ή παραγόμενα επί παραγγελία στοιχεία για να δώσουν μια καλύτερη ένδειξη των ελλοχευουσών τάσεων….περισσότεροι στο ρυθμισμένο λειτουργικό όφελος
Ρυθμισμένη παρούσα αξία
Μια εναλλακτική λύση NPV. Οι ταμειακές ροές είναι απορριμμένες χρησιμοποιώντας το κόστος της δικαιοσύνης (αντί του WACC) και μια χωριστή ρύθμιση γίνεται για τη χρηματοδότηση (δηλ., η φορολογική αποταμίευση….περισσότεροι στη ρυθμισμένη παρούσα αξία
Διοικητικό receivership
Το τρέξιμο μιας επιχείρησης, ή η διαχείριση των ιδιαίτερων προτερημάτων, παραδίδεται σε έναν δέκτη που διορίζεται από τους πιστωτές προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη… περισσότεροι στο διοικητικό receivership
ADR
Μια ασφάλεια που εκδίδεται στις ΗΠΑ που συσσωρεύουν μαζί διάφορες μετοχές σε μια επιχείρηση μη-ΗΠΑ. … περισσότεροι στο ADR
Δυσμενής άποψη
Η προειδοποίηση ενός ελεγκτή ότι οι αναφερόμενοι λογαριασμοί μιας επιχείρησης δεν παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη άποψη….περισσότεροι στη δυσμενή άποψη
Δυσμενής επιλογή
Η τάση για εκείνο τον πιό σε κίνδυνο να είναι εκείνος ο πλέον πιθανός να αγοράσει την ασφάλεια….περισσότεροι στη δυσμενή επιλογή
Ελαστικότητα διαφήμισης
Η αλλαγή στις πωλήσεις που προκύπτει από μια αλλαγή στην αγγελία ξοδεύει….περισσότεροι στην ελαστικότητα διαφήμισης
Συμβουλευτικό
Υπηρεσίες πώλησης και αγορά μετοχών που προσφέρουν τις συμβουλές επενδυτών από έναν χρηματιστή αλλά όπου τα εμπόρια γίνονται μόνο στις οδηγίες του πελάτη….περισσότεροι συμβουλευτικό
AER
Ετήσιο αποτελεσματικό ποσοστό ένας αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις διαφορετικές σταθερού ενδιαφέροντος επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της σύνθεσης….περισσότεροι σε AER
Απάτη συγγένειας
Μια απάτη που στοχεύει στα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας που είναι πιθανό να εμπιστευθούν το ένα το άλλο….περισσότεροι στην απάτη συγγένειας
Σταυρός αντιπροσωπείας
Ένα εμπόριο που ένας μεσίτης ταιριάζει με άμεσα μεταξύ δύο από τους πελάτες του, που παρακάμπτουν την αγορά… περισσότεροι στο σταυρό αντιπροσωπειών
Θεωρία αντιπροσωπείας
Η οικονομική ανάλυση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδιοκτητών και των διευθυντών των προτερημάτων….περισσότεροι στη θεωρία αντιπροσωπειών
Επιθετική λογιστική
Χειρισμός των οικονομικών αριθμών, συνήθως μέσα στην επιστολή των κανόνων… περισσότεροι στην επιθετική λογιστική λογιστικής
AGM (ετήσια γενική συνάντηση)
Μια ετήσια συνάντηση στην οποία οι μέτοχοι ψηφίζουν για το διορισμό των διευθυντών και άλλων σημαντικών αποφάσεων….περισσότεροι AGM (ετήσια γενική συνάντηση)
Συμφωνηθείσα δημόσια προσφορά
Μια προσφορά ανάληψης που υποστηρίζεται από τους διευθυντές της επιχείρησης… περισσότεροι στη συμφωνηθείσα δημόσια προσφορά στόχων
AIM
Μια αγορά που οργανώνεται από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου για τις εμπορικές συναλλαγές στις επιχειρήσεις πάρα πολύ μικρές στον κατάλογο στην κύρια αγορά τους….περισσότεροι στο AIM
Αλγοριθμικές εμπορικές συναλλαγές
Αυτοματοποιημένες εμπορικές συναλλαγές που χρησιμοποιούνται για να βρούν τις καλύτερες τιμές και για να μεταμφιέσουν το ενδιαφέρον αγοράς ή πώλησης….περισσότεροι στις αλγοριθμικές εμπορικές συναλλαγές
Όλος ή τίποτα διαταγή
Όλα ή τίποτα διαταγή είτε δεν εκτελείται πλήρως είτε…. καθόλουπερισσότεροι σε παραγγελία AON
Διανομή
Η κατανομή ενός νέου ζητήματος των τίτλων στους υποψηφίους….περισσότεροι στη διανομή
Άλφα
Ο άλφα μιας ασφάλειας ή ενός κεφαλαίου είναι η έξω-απόδοσή του πέρα από τη ρυθμισμένη κίνδυνος επιστροφή, με τον κίνδυνο που μετριέται από βήτα….περισσότεροι στον άλφα
Άλφα κεφάλαιο
Συνήθως απλά μια ετικέτα για τα κεφάλαια που προσπαθούν να ξεπεράσουν σημαντικά τη συγκριτική μέτρηση επιδόσεων τους….περισσότεροι στα άλφα κεφάλαια
Εναλλακτικές επενδύσεις
Επενδύσεις εκτός από τις συμβατικές επενδύσεις στη δικαιοσύνη, τους δεσμούς και τα μετρητά ..... περισσότεροι στις εναλλακτικές επενδύσεις
Ζ-αποτέλεσμα Altman
Το ζ-αποτέλεσμα Altman είναι ένα μέτρο της οικονομικής δύναμης μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο ποσό διάφορων παραγόντων. ….περισσότεροι στο ζ-αποτέλεσμα Altman
Αμερικανική παραλαβή θεματοφυλάκων
Μια ασφάλεια που εκδίδεται στις ΗΠΑ που συσσωρεύουν μαζί διάφορες μετοχές σε μια επιχείρηση μη-ΗΠΑ….περισσότεροι στην αμερικανική παραλαβή θεματοφυλάκων
Αμερικανική επιλογή
Μια επιλογή που μπορεί να ασκηθεί στην τιμή απεργίας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης….περισσότεροι στην αμερικανική επιλογή
Χρεωλυσία
Η χρεωλυσία είναι το αντίτιμο της υποτίμησης για τα άυλα προτερήματα….περισσότεροι στη χρεωλυσία
Επενδυτής αγγέλου
Ένας μεμονωμένος επενδυτής που επενδύει σε ένα ξεκίνημα που είναι ανίκανο να αυξήσει το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου….περισσότεροι στον επενδυτή αγγέλου
Ετήσιο αποτελεσματικό ποσοστό
Ένας αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις διαφορετικές σταθερού ενδιαφέροντος επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της σύνθεσης….περισσότεροι στο ετήσιο αποτελεσματικό ποσοστό
Ετήσιο αντίτιμο ασφαλίστρου
Ένα μέτρο που επιτρέπει τον υπολογισμό των νέων επιχειρησιακών αριθμών για έναν ασφαλιστή που συνδυάζει το εφάπαξ ασφάλιστρο και την κανονική επιχείρηση ασφαλίστρου….περισσότεροι στο ετήσιο αντίτιμο ασφαλίστρου
Ετήσια έκθεση
Η σημαντικότερη ενιαία κανονική δημοσίευση πληροφοριών από στους επενδυτές… περισσότεροι στη ετήσια έκθεση
Ετήσιο επίδομα
Ένα κανονικό εισόδημα μέχρι το θάνατο που αγοράζεται από μια επιχείρηση ασφαλείας ζωής για ένα ποσό κατ' αποκοπή….περισσότεροι στα ετήσια επιδόματα
Διαταγή AON
Όλα ή τίποτα διαταγή είτε δεν εκτελείται πλήρως είτε…. καθόλουπερισσότεροι σε παραγγελία AON
Βαρύτητα API
Ένα μέτρο της πυκνότητας του ακατέργαστου πετρελαίου….περισσότεροι στη βαρύτητα API
ΙΚΑΝΟΣ
Θεωρία τιμολόγησης οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής μια μέθοδος αξιολόγησης που είναι θεωρητικά υγιής αλλά που είναι δύσκολο να ισχυθεί στην πράξη….περισσότεροι σε ΙΚΑΝΟ
APV
Ρυθμισμένη παρούσα αξία μια εναλλακτική λύση NPV. Οι ταμειακές ροές είναι απορριμμένες χρησιμοποιώντας το κόστος της δικαιοσύνης με μια χωριστή ρύθμιση για τη χρηματοδότηση….περισσότεροι σε APV
Οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Κάνοντας ένα κέρδος μέσω να ανταλλάξει τους τίτλους χωρίς την παράδοση ή διακινδύνευση των χρημάτων….περισσότεροι στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Θεωρία τιμολόγησης οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής
Μια μέθοδος αξιολόγησης που είναι θεωρητικά υγιής αλλά που είναι δύσκολο να ισχυθεί στην πράξη….περισσότεροι στη θεωρία τιμολόγησης οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής
Arbitrageur
Ένας έμπορος τίτλων που ειδικεύεται στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής και την οικονομική πρόκριση συναλλαγής όπως τις στρατηγικές….περισσότεροι στα arbitrageurs
Ξινός ακατέργαστος δείκτης Argus
Ένας δείκτης της τιμής του με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο ακατέργαστου πετρελαίου που παράγεται στο Κόλπο του Μεξικού….περισσότεροι στον ξινό ακατέργαστο δείκτη Argus
Αριθμητικός μέσος όρος
Το σύνολο που διαιρείται με τον αριθμό αριθμών που αθροίζονται….περισσότεροι στον αριθμητικό μέσο όρο
ARPU
Τα εισοδήματα από τις υπηρεσίες που διαιρούνται με τον αριθμό πελατών που αγοράζουν εκείνες τις υπηρεσίες….περισσότεροι σε ARPU
ARR
Ποσοστό λογιστικής επιστροφής: μέση λογιστική αξία ÷average λειτουργικού οφέλους των προτερημάτων, ως ποσοστό….περισσότεροι σε ARR
ASB
Το σώμα που καθορίζει τα πρότυπα βρετανικής λογιστικής. Ο ρόλος του έχει μειωθεί από IFRS….περισσότεροι σε ASB
Ασιατική επιλογή
Μια επιλογή που έχει μια τιμή άσκησης που είναι βασισμένη στη μέση τιμή της ελλοχεύουσας ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου….περισσότεροι στην ασιατική επιλογή
ΡΩΤΗΣΤΕ (διαθέσιμα χιλιόμετρα καθισμάτων)
Ένα μέτρο της ικανότητας αερογραμμών: καθισμάτων ×distance που πετά διαθέσιμο….περισσότεροι ASK (διαθέσιμα χιλιόμετρα καθισμάτων)
Κατανομή προτερημάτων
Αποφασίζοντας το ποσοστό ενός χαρτοφυλακίου που πρέπει να επενδυθεί τύπο, την αγορά και τον τομέα σε κάθε της ασφάλειας….περισσότεροι στην κατανομή προτερημάτων
Υποστηριγμένοι προτέρημα τίτλοι
Τίτλοι χρέους που εξασφαλίζονται ενάντια στις συγκεκριμένες ταμειακές ροές….περισσότεροι υποστηριγμένους στους προτέρημα τίτλους
Γδύσιμο προτερημάτων
Η αγορά μιας επιχείρησης, που ακολουθείται από την αποσύνθεσή του… περισσότεροι στο γδύσιμο προτερημάτων
Κύκλος εργασιών προτερημάτων
Προτερήματα πωλήσεων ÷. Πόσο αποτελεσματικά τα προτερήματα που επενδύονται σε μια επιχείρηση είναι στην παραγωγή των πωλήσεων….περισσότεροι στον κύκλο εργασιών προτερημάτων
Προτερήματα κάτω από τη διαχείριση
Το ποσό κεφαλαίων των πελατών ένας διαχειριστής κεφαλαίων διαχειρίζεται. Ένα μέτρο του μεγέθους και χρησιμοποιημένος για την αξιολόγηση….περισσότεροι στα προτερήματα κάτω από τη διαχείριση
Συνδυαζόμενη επιχείρηση
Μια επιχείρηση στην οποία μια ομάδα των επιχειρήσεων έχει έναν ουσιαστικό πάσσαλο (χαρακτηριστικά 20%-50%) αλλά το μη ολοκληρωτικό έλεγχο….περισσότεροι στη συνδυαζόμενη επιχείρηση
Διαβεβαίωση
Ασφάλεια ενάντια σε ένα αναπόφευκτο γεγονός όπως ο θάνατος….περισσότεροι στη διαβεβαίωση
Στα χρήματα
Μια επιλογή είναι -ο-χρήματα εάν η τιμή απεργίας είναι ίση με την τιμή… περισσότεροι επάνω στα χρήματα άσκησης
ATK (διαθέσιμα χιλιόμετρα τόνου)
Ικανότητα μεταφοράς βάρους αεροσκαφών στους τόνους × χλμ που πετούν κατά τη διάρκεια της περιόδου… περισσότεροι σε ATK (διαθέσιμα χιλιόμετρα τόνου)
ATS (αυτοματοποιημένο εμπορικό σύστημα)
Ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις διαταγές στους τίτλους….περισσότεροι στο ATS (αυτοματοποιημένο εμπορικό σύστημα)
Λογιστικός έλεγχος
Η ανεξάρτητη εξακρίβωση των λογαριασμών μιας επιχείρησης από τους εξωτερικούς απολογισμούς….περισσότεροι στο λογιστικό έλεγχο
Άποψη ελεγκτών
Η άποψη του ελεγκτή σχετικά με εάν οι λογαριασμοί μιας επιχείρησης δίνουν μια αληθινή άποψη των πόρων χρηματοδότησής του….περισσότεροι στην άποψη των ελεγκτών
Μέσος όρος
Ένας γενικός όρος που μπορεί να αναφέρει στο ένα διάφορους τύπους μέσων όρων….περισσότεροι στο μέσο όρο
Μέσος όρος κάτω
Αγοράζοντας περισσότερων μιας ασφάλειας που έχει εμπέσει στην τιμή προκειμένου να χαμηλωθεί η μέση τιμή που πληρώνεται….περισσότεροι στο μέσο όρο κάτω
Μέσο κόστος
Μια λογιστική αξία για τα αποθέματα (κατάλογος) υπολόγισε τη χρησιμοποίηση ενός κινούμενου μέσου όρου της τιμής των αποθεμάτων λαμβανόμενων….περισσότεροι στο μέσο κόστος
Μέσο εισόδημα ανά χρήστη
Τα εισοδήματα τις υπηρεσίες που διαιρούνται από με τον αριθμό πελατών που αγοράζουν εκείνες τις υπηρεσίες….περισσότεροι στο μέσο εισόδημα ανά χρήστη
Πίσω γραφείο
Διοικητικές λειτουργίες όπως οι διαταγές… περισσότεροι στο πίσω γραφείο επεξεργασίας
Πίσω-δοκιμή
Η δοκιμή ενός οικονομικού προτύπου με τη χρησιμοποίηση του στην προηγούμενη ημερομηνία και έπειτα τη σύγκριση των «προβλέψεων» με αυτό που συνέβη πραγματικά….περισσότεροι στην πίσω-δοκιμή
Backfill προκατάληψη
Η διαστρέβλωση που προκαλείται από το συνυπολογισμό ιστορικού των ιστορικών στοιχείων των νέων συστατικών δεικτών….περισσότεροι backfill στην προκατάληψη
Οπίσθια ολοκλήρωση
Αυξανόμενη κάθετη ολοκλήρωση με την απόκτηση των προμηθευτών ή ειδάλλως την αύξηση του επιπέδου αυτοπρομήθειας….περισσότεροι στην οπίσθια ολοκλήρωση
Μεταφορά
Η μεταφορά είναι το αντίθετο του forwardation εμφανίζεται όταν είναι η τιμή του μέλλοντος λιγότερο από την τιμή τοις μετρητοίς των ελλοχευόντων προϊόντων….περισσότεροι στη μεταφορά
Κακό χρέος
Χρέος που είναι απίθανο να είναι ανακτήσιμο….περισσότεροι στο κακό χρέος
Ισολογισμός
Ο ισολογισμός παρουσιάζει ποια προτερήματα και στοιχεία του παθητικού η επιχείρηση έχει, και πώς η επιχείρηση χρηματοδοτείται….περισσότεροι στον ισολογισμό
Bancassurance
Η πώληση των προϊόντων ασφάλειας και τραπεζικών εργασιών μέσω του ίδιου καναλιού, ο συνηθέστερα υποκαταστήματα τράπεζας που πωλούν την ασφάλεια….περισσότεροι σε Bancassurance
Τραπεζικά συμβόλαια
Οι συμφωνίες μεταξύ μιας επιχείρησης και των πιστωτών της που αυτό πρέπει ότι η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες μέσα σε ορισμένα όρια, χαρακτηριστικά στα επίπεδα χρέους, τις πωλήσεις προτερημάτων ή τη συνοδόντωση τροχών….περισσότεροι στα τραπεζικά συμβόλαια
Πτώχευση
Ένα πρόσωπο που είναι αφερέγγυο (ανίκανος να πληρώσει τα χρέη τους) μπορεί να κηρυχτεί πτωχεύσαν. Αυτό σημαίνει τα προτερήματά τους και το εισόδημα γίνεται, για μια περίοδο, από έναν επίτροπο που προσπαθεί να καθαρίσει ποια χρέη μπορούν….περισσότεροι στην πτώχευση
Βαρέλι πετρελαίου
Στη βιομηχανία πετρελαίου, ένα βαρέλι είναι 42 αμερικανικά γαλόνια, περίπου ίσα με 159 λίτρα….περισσότεροι στο βαρέλι πετρελαίου
Επιλογές εμποδίων
Ένας τύπος εξωτικής επιλογής η της οποίας αξία εξαρτάται από να κρυφτεί κάτω από περνώντας (ή όχι) ένα ιδιαίτερο σημείο τιμών….περισσότεροι στις επιλογές εμποδίων
Εμπόδια στην είσοδο
Τίποτα που το καθιστά δύσκολο για έναν νεοεισερχόμενο να σπάσει σε μια αγορά….περισσότεροι στα εμπόδια στην είσοδο
Βασικό EPS
Κέρδος ανά μετοχή χωρίς οποιεσδήποτε ρυθμίσεις… περισσότεροι βασικό EPS
Μονάδες βάσης
Μια μονάδα βάσης είναι σε έναν εκατοστό μιας ποσοστιαίας μονάδας (δηλ. 0.01%)….περισσότεροι στις μονάδες βάσης
Κίνδυνος βάσης
Ένας κίνδυνος βάσης είναι ο κίνδυνος ότι η αξία ενός φράκτη μπορεί να μην κινηθεί στην τέλεια αντίθεση στη θέση που προστατεύει….περισσότεροι στον κίνδυνο βάσης
bboe
Δισεκατομμύρια του αντίτιμου βαρελιών πετρελαίου. Ένας ενιαίος αριθμός που συνδυάζει τους όγκους της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου….περισσότεροι στο bboe
Αντέξτε
Ένας επενδυτής που είναι απαισιόδοξος για τις προοπτικές για μια αγορά, έναν τομέα ή μια ιδιαίτερη ασφάλεια….περισσότεροι στην αρκούδα
Αντέξτε την επιδρομή
Μια προσπάθεια από τους εμπόρους να αναγκαστεί η τιμή κάτω μιας ασφάλειας με τη βαριά μπροστινή πώληση. Τέτοιος χειρισμός αγοράς είναι παράνομος στις περισσότερες χώρες….περισσότεροι στην επιδρομή αρκούδων
Αντέξτε τη συμπίεση
Μια άνοδος τιμών που αναγκάζει τις αρκούδες για να αγοράσει για να καλύψει τις θέσεις τους. Η απαίτηση αυτό δημιουργεί τις περαιτέρω ανόδους τιμών αιτιών….περισσότεροι στη συμπίεση αρκούδων
Αντέξτε την παγίδα
Μια βραχυπρόθεσμη εμβύθιση στην τιμή μιας ασφάλειας που βάζει στον πειρασμό τις αρκούδες στις θέσεις που υφίστανται μια απώλεια όταν αυξάνεται πάλι η τιμή κατόπιν….περισσότεροι στην παγίδα αρκούδων
Τίτλοι φορέων
Μια ασφάλεια που δίνει το φορέα μιας ιδιοκτησίας πιστοποιητικών εγγράφου, χωρίς τον κατάλογο του διατήρησης των ιδιοκτητών….περισσότεροι στους τίτλους φορέων
Συμπεριφοριστική χρηματοδότηση
Ένας κλάδος των οικονομικών οικονομικών που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των επενδυτών, παρά απλά να υποθέσουν ότι είναι λογικοί και κίνδυνος αντίθετος….περισσότεροι στη συμπεριφοριστική χρηματοδότηση
Συγκριτική μέτρηση επιδόσεων
Σε ένα πλαίσιο επένδυσης για να σημάνει πιθανότατα μια συγκριτική μέτρηση επιδόσεων απόδοσης ή μια τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων….περισσότεροι στη συγκριτική μέτρηση επιδόσεων
Δείκτης συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων
Ο δείκτης ή άλλο μέτρο κατά των οποίων η απόδοση ενός κεφαλαίου ή ενός χαρτοφυλακίου μετριέται….περισσότεροι στο δείκτη συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων
Τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων
Τιμές των προϊόντων ιδιαίτερη καλά διευκρινισμένη, εμπορικές ευρέως, μορφή….περισσότεροι στην τιμή συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων
Ευεργετική ιδιοκτησία
Ο «πραγματικός» ιδιοκτήτης των προτερημάτων που ένας επίτροπος….περισσότεροι στην ευεργετική ιδιοκτησία
Βήτα
Βήτα είναι ένα μέτρο του συσχετισμού μεταξύ της αξίας μιας ασφάλειας και της αγοράς. Βήτα χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τα ποσοστά έκπτωσης για CAPM….περισσότεροι σε βήτα
Τιμή προσφοράς
Η υψηλότερη τιμή στην οποία ένας αγοραστής είναι πρόθυμος να αγοράσει μια ιδιαίτερη ασφάλεια. Ο αγοραστής μπορεί να είναι κατασκευαστής αγοράς ή συνηθισμένος επενδυτής….περισσότεροι στην τιμή προσφοράς
Προσφορά-προσφορά που διαδίδεται
Η διαφορά μεταξύ των τιμών στις οποίες οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν….περισσότεροι στην προσφορά-προσφορά που διαδίδεται
Δυαδικές επιλογές
Επιλογές ότι είτε καταβάλτε ένα σταθερό ποσό είτε τίποτα….περισσότεροι στις δυαδικές επιλογές
Μαύρος-Scholes
Η ευρύτατα χρησιμοποιημένη μέθοδος αξιολόγησης επιλογής. Τα πιό σύνθετα πρότυπα είναι μερικές φορές απαραίτητα δεδομένου ότι χρησιμοποιεί διάφορες απλοποιώντας υποθέσεις….περισσότεροι σε μαύρος-Scholes
Μαύρος κύκνος
Ένα γεγονός που είναι ιδιαίτερα απίθανο (και απρόβλεπτο και επομένως παραλειμμένο από τα πρότυπα) που εν τούτοις εμφανίζεται και έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο ..... περισσότεροι στους μαύρους κύκνους
Πρώτης τάξεως
Μια μεγάλη επιχείρηση. Οι πρώτης τάξεως μετοχές είναι γενικά χαμηλότερος κίνδυνος. Τα συστατικά FTSE 100 θεωρούνται γενικά μπλε τσιπ….περισσότεροι στα μπλε τσιπ
Boe
Τα βαρέλια πετρελαίου αντίτιμου είναι ένα ενιαίο μέτρο που συνδυάζει το πετρέλαιο και τη φυσική παραγωγή αερίου….περισσότεροι σε Boe
Δεσμοί
Ένας δεσμός είναι μια ασφάλεια που πληρώνει τον τόκο. Η πλειοψηφία των δεσμών έχει μια σταθερή ζωή στο τέλος της οποίας ο προι4στάμενος επιστρέφεται….περισσότεροι στους δεσμούς
Ζήτημα επιδομάτων
Το ζήτημα των νέων μετοχών στους υπάρχοντες μετόχους σε καμία δαπάνη αναλογικά προς τις υπάρχουσες εταιρικές συμμετοχές τους. Είναι βασικά μια άσκηση λογιστικής….περισσότεροι στο ζήτημα επιδομάτων
Λογιστική αξία
Η αξία των προτερημάτων όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό….περισσότεροι στη λογιστική αξία
Βιβλίο στην αναλογία λογαριασμών
Η αναλογία των διαταγών που λαμβάνονται σε μια περίοδο στο ποσό που τιμολογείται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένος στη βιομηχανία ημιαγωγών….περισσότεροι στο βιβλίο στην αναλογία λογαριασμών
Κατώτατη αλιεία
Οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης που στηρίζεται στην αγορά εξαιρετικά φτηνή μια ακραία μορφή αξίας που επενδύει….περισσότεροι στην κατώτατη αλιεία
Από κάτω προς τα επάνω επιλογή αποθεμάτων
Μεμονωμένοι αποθέματα ή τίτλοι επιλογής παρά τους τομείς ή τις περιοχές….περισσότεροι στην από κάτω προς τα επάνω επιλογή αποθεμάτων
Μπουτίκ
Ένα μικρό ειδικό οικονομικό όργανο όπως ένας διαχειριστής κεφαλαίων ή ένας μεσίτης….περισσότεροι στη μπουτίκ
Εμπορικό σήμα
Το προσδιορίζοντας όνομα και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνδέθηκαν με μια επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του….περισσότεροι στο εμπορικό σήμα
Διάλυση εμπορικών σημάτων
Η διάλυση εμπορικών σημάτων είναι η αποδυνάμωση ενός εμπορικού σήματος αν και η κατάχρησή της: συχνά από την ανεπαρκή κριθείσα επέκταση εμπορικών σημάτων….περισσότεροι στη διάλυση εμπορικών σημάτων
Επέκταση εμπορικών σημάτων
Η επέκταση εμπορικών σημάτων είναι η διεύρυνση της σειράς των προϊόντων που πωλούνται που χρησιμοποιούν ένα ιδιαίτερο εμπορικό σήμα. Εάν υπερβολικό μπορεί να διακινδυνεύσει ένα εμπορικό σήμα….περισσότεροι στην επέκταση εμπορικών σημάτων
Ισορροπημένου προϋπολογισμού
Το σημείο εξισορρόπησης είναι το επίπεδο πωλήσεων (εισοδήματα ή όγκοι) που απαιτούνται για να καλύψουν τις σταθερές δαπάνες το επίπεδο πωλήσεων στο οποίο ούτε ένα κέρδος ή η απώλεια δεν υφίσταται….περισσότεροι σε ισορροπημένου προϋπολογισμού
Brent ακατέργαστο πετρέλαιο
Το αποδεκτό ακατέργαστο πετρέλαιο παγκόσμιας συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων που χρησιμοποιείται στα δύο τρίτα τιμών των παγκόσμιας διεθνώς εμπορικής ακατέργαστων εφοδιασμών με πετρέλαιο….περισσότεροι στο Brent ακατέργαστο πετρέλαιο
Φυσαλίδα
Τιμές ασφάλειας πολύ επάνω από τα επίπεδα που μπορούν να δικαιολογηθούν από οποιαδήποτε λογική αξιολόγηση της πραγματικής αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών. Φυσαλίδες που εκρήγνυνται αναπόφευκτα….περισσότεροι στη φυσαλίδα
Τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης
Οι μεγαλύτερες, συνήθως αμερικανικές, τράπεζες επενδύσεων….περισσότεροι στις τράπεζες υποστηριγμάτων διόγκωσης
Δεσμός σφαιρών
Ένας απλός δεσμός που πληρώνει σταθερού ενδιαφέροντος με την επιστροφή του προι4σταμένου κατά μια σταθερή ημερομηνία….περισσότεροι στους δεσμούς σφαιρών
Οικοδομική εταιρεία
Βρετανικός οικονομικός ένας αμοιβαίος. Στην πραγματικότητα, μια τράπεζα που είναι κύρια από τους καταθέτες και τους οφειλέτες….περισσότεροι στις οικοδομικές εταιρείες
Δελτίο
Ένας επενδυτής που αναμένει την αγορά, τον τομέα ή την ασφάλεια στην άνοδο στην τιμή. Η προσδοκία των ανόδων περιγράφεται όπως «υψωτικό»… περισσότεροι στους ταύρους
Τρέξιμο του Bull
Μια περίοδος στην οποία η αισιοδοξία των επενδυτών κρατά την κίνηση αγοράς έντονα και με συνέπεια προς τα πάνω… περισσότεροι στο Δελτίο
Δεσμός μπουλντόγκ
Ένας εξαιρετικός δεσμός που εκδίδεται από έναν non-British εκδότη… περισσότεροι στο δεσμό μπουλντόγκ
Συσσώρευση
Η πρακτική να παράσχει δύο χωριστά προϊόντα μαζί, έτσι αγοραστής που θέλουν μόνο το ένα, πρέπει να αγοράσει και τα δύο….περισσότεροι στη συσσώρευση
Επιχείρηση στην επιχείρηση
Πωλήσεις σε μια άλλη επιχείρηση σε αντιδιαστολή με τους καταναλωτές… περισσότεροι στην επιχείρηση στην επιχείρηση
Αγοράστε και κρατήστε
Οποιαδήποτε στρατηγική που κρατά τους τίτλους για τις μεγάλες περιόδους, αποφεύγοντας τις συχνές εμπορικές συναλλαγές….περισσότεροι αγοράζουν επάνω και κρατούν
Αγοράζω-δευτερεύων αναλυτής
Ένας αναλυτής που εργάζεται για έναν θεσμικό επενδυτή όπως μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, παράγοντας συνήθως την έρευνα για την εσωτερική χρήση παρά τη δημοσίευση….περισσότεροι στους αγοράζω-δευτερεύοντες αναλυτές
Οικονομικοί όροι επένδυσης που εξηγούνταιΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες