Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ι

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ι

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ι

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ι

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ι

Διαταγή παγόβουνων
Μια μεγάλη διαταγή που διαιρείται σε μικρότερες, ή μόνο μερικώς αποκαλυπτόμενος, προκειμένου να αποφευχθεί η αντίδραση αγοράς στην ύπαρξη ενός μεγάλου αγοραστή ή ενός πωλητή….περισσότεροι σε παραγγελία παγόβουνων
IFRS
Τα διεθνή οικονομικά πρότυπα υποβολής εκθέσεων λογαριάζουν τα πρότυπα που καθορίζονται από το διεθνή πίνακα προτύπων λογιστικής….περισσότεροι σε IFRS
Άμεσος ή ακυρώστε
Άμεσος ή ακυρώστε τις διαταγές πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως ή να ακυρωθεί η μερική πλήρωση επιτρέπεται….περισσότεροι σε παραγγελία ΔΟΕ
Εξασθένιση
Το κόστος που παρουσιάζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ως αποτέλεσμα μιας πτώσης στην αξία ενός προτερήματος….περισσότεροι στην εξασθένιση
Υπονοούμενη αστάθεια
Το επίπεδο αστάθειας που η αγορά αναμένει σιωπηρά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή αγοράς μιας ασφάλειας….περισσότεροι στην υπονοούμενη αστάθεια
Στα χρήματα
Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει από για να δείξει ότι η εγγενής αξία μιας επιλογής είναι θετική….περισσότεροι επάνω στα χρήματα
Εισοδηματική επίδραση
Το συστατικό της αύξησης στις πωλήσεις ενός αγαθού με τις χαμηλότερες τιμές αποδοτέες στους καταναλωτές που είναι καλύτερους ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης τιμής… περισσότεροι στην εισοδηματική επίδραση
Εισοδηματική ελαστικότητα
Το ποσοστό αλλαγής της απαίτησης για ένα αγαθό με την αλλαγή στα καταναλωτικά εισοδήματα… περισσότεροι στην εισοδηματική επίδραση
Εισοδηματική επένδυση
Επένδυση για να παραγάγει το εισόδημα παρά την κύρια αύξηση… περισσότεροι στην εισοδηματική επένδυση
Εισοδηματική δήλωση
Μια οικονομική δήλωση που παρουσιάζει το κέρδος ή απώλεια που μια επιχείρηση έχει υποστεί για μια χρονική περίοδο….περισσότεροι στην εισοδηματική δήλωση
Επιβεβλημένο telco
Ένα προηγούμενο μονοπώλιο που έχει ακόμα ένα κυρίαρχο μερίδιο αγοράς. Παραδείγματος χάριν, το επιβεβλημένο telco στη Μεγάλη Βρετανία είναι BT, το προηγούμενο British Telecom….περισσότεροι στο επιβεβλημένο telco
Δείκτης
Ένας δείκτης ακολουθεί τη μετακίνηση στην αξία μιας αγοράς, του τομέα ή μιας περιοχής….περισσότεροι στους δείκτες
Μέλλοντα δεικτών
Μια σύμβαση για τη διαφορά στην αξία ενός δείκτη ένα παράγωγο που προσφέρει τη συνδεμένη πρόσβαση στις μετακινήσεις στην αγορά….περισσότεροι στα μέλλοντα δεικτών
Ιχνηλάτης δεικτών
Ένα συλλογικό όχημα επένδυσης που σχεδιάζεται για να ξαναδιπλώσει την απόδοση ενός ιδιαίτερου δείκτη….περισσότεροι στον ιχνηλάτη δεικτών
Έμμεσο ευεργετικό ενδιαφέρον
Ένα οικονομικό συμφέρον, συνήθως στα πλαίσια της κοινοποίησης, η οποία ήταν κύριας ευεργετικά από ένα συνδεδεμένο πρόσωπο….περισσότεροι στο έμμεσο ευεργετικό ενδιαφέρον
Έμμεσο κόστος
Οποιοδήποτε κόστος που δεν είναι ένα άμεσο κόστος….περισσότεροι στις άμεσες δαπάνες
Κατώτερο αγαθό
Ένα αγαθό που καταναλώνεται λιγότερο ως εισοδήματα αυξάνεται….περισσότεροι στα κατώτερα αγαθά
Πληθωρισμός
Το ποσοστό στο οποίο οι τιμές αυξάνονται. Υπάρχουν πολλά μέτρα που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους….περισσότεροι στον πληθωρισμό
Αναλογία πληροφοριών
Ένας κίνδυνος ένα κίνδυνος-ρυθμισμένο χρόνος-αμετάβλητο μέτρο της έξω-απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου… περισσότεροι στην αναλογία πληροφοριών
Δαχτυλίδι μελών
Μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζεται να ωφεληθεί από το εμπόριο χρεογράφων….περισσότεροι στα δαχτυλίδια μελών
Εμπόριο χρεογράφων
Λαμβάνοντας τις αποφάσεις επένδυσης που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να είναι εμπιστευτικές. Είναι ένα ποινικό αδίκημα στις περισσότερες χώρες….περισσότεροι στο εμπόριο χρεογράφων
Αφερέγγυος
Ανίκανος να πληρώσει τα χρέη, ή κατοχή των στοιχείων του παθητικού μεγαλύτερων από τα προτερήματα….περισσότεροι σε αφερέγγυο
Θεσμικό
Οι broking υπηρεσίες αποθεμάτων (και άλλο) παρείχαν, συνήθως μαζί με την έρευνα, στους διαχειριστές κεφαλαίων και άλλα οικονομικά όργανα….περισσότεροι θεσμικό
Άυλα προτερήματα
Προτερήματα που δεν έχουν μια καθορισμένη μορφή. Περιλαμβάνουν την καλή θέληση, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τις κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ανάπτυξης….περισσότεροι στα άυλα προτερήματα
Πνευματική ιδιοκτησία
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα….περισσότεροι στην πνευματική ιδιοκτησία
Μεσίτης διά-εμπόρων
Μεσάζοντες που ενεργούν για τους μεσίτες και τους κατασκευαστές αγοράς) που επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν τις ουσιαστικές ποσότητες χωρίς αποκάλυψη ταυτοτήτων τους….περισσότεροι στο μεσίτη διά-εμπόρων
Κάλυψη ενδιαφέροντος
Κέρδος το ενδιαφέρον και το φόρο, που διαιρούνται πριν από με το ενδιαφέρον πληρωτέο….περισσότεροι στην κάλυψη ενδιαφέροντος
Περιθώριο ενδιαφέροντος
Εισόδημα ενδιαφέροντος μείον τις δαπάνες ενδιαφέροντος ως ποσοστό των μέσων κερδίζοντας προτερημάτων ενδιαφέροντος….περισσότεροι στο περιθώριο ενδιαφέροντος
Επιτόκιο
Αν και τα επιτόκια μπορούν να εμφανιστούν να είναι απλά, μπορούν να αναφερθούν και να υπολογιστούν σε διάφορους διαφορετικούς τρόπους….περισσότεροι στο επιτόκιο
Ισότητα επιτοκίου
Οι διαφορές στα επιτόκια των διαφορετικών νομισμάτων πρέπει να είναι ίσοι με τη διαφορά μεταξύ του σημείου οι μπροστινές συναλλαγματικές ισοτιμίες….περισσότεροι στην ισότητα επιτοκίου
Κίνδυνος επιτοκίου
Αυτό είναι ο οικονομικός κίνδυνος στον οποίο ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα όργανο εκτίθεται εάν τα επιτόκια αλλάζουν….περισσότεροι στον κίνδυνο επιτοκίου
Ενδιαφέρον που διαδίδεται
(κερδίζοντας προτερήματα εισοδηματικού ÷ ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος) - (φέροντα στοιχεία του παθητικού ενδιαφέροντος δαπάνης ÷ ενδιαφέροντος)… περισσότεροι στο ενδιαφέρον που διαδίδεται
Οικονομική πρόκριση συναλλαγής δια--αγοράς
Ταυτόχρονες συναλλαγές στην ίδια ασφάλεια για να ωφεληθεί από μια διαφορά τιμών μεταξύ των αγορών… περισσότεροι στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής δια--αγοράς
Εγγενής αξία
Το χρηματικό ποσό μια επιλογή θα έκανε με να ασκήσει τον αμέσως η διαφορά τιμών μεταξύ της τιμής απεργίας και της τιμής να κρυφτεί κάτω από….περισσότεροι στην εγγενή αξία
Κατάλογος
Ενεργητικά που ισχύουν για την πώληση, ή για την επεξεργασία και την επόμενη μεταπώληση….περισσότεροι στον κατάλογο
Στρατηγική επένδυσης
Μια προσέγγιση στην επένδυση, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να επιλέξει τις επενδύσεις, ή μια επιλογή των επενδύσεων….περισσότεροι στη στρατηγική επένδυσης
Ύφος επένδυσης
Μια προσέγγιση στην επένδυση, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να επιλέξει τις επενδύσεις, ή μια επιλογή των επενδύσεων….περισσότεροι στο ύφος επένδυσης
Εμπιστοσύνη επένδυσης
Επιχειρήσεις η των οποίων μόνη επιχείρηση είναι να ρυθμιστούν οι επενδύσεις που είναι κύριος. Ένας κάπως παραπλανητικός όρος που χρησιμοποιείται για ιστορικούς λόγους….περισσότεροι στην εμπιστοσύνη επένδυσης
Ακτιβισμός επενδυτών
Δράση των μετόχων για να επεμβει στο τρέξιμο μιας επιχείρησης….περισσότεροι στον ακτιβισμό επενδυτών
Σχέσεις επενδυτών
Τα πράγματα μια επιχείρηση κάνουν για να κρατήσουν τους επενδυτές ενήμερους….περισσότεροι στις σχέσεις επενδυτών
Απόρριψη τιμολογίων
Η απόρριψη τιμολογίων είναι ένας τρόπος τα χρήματα που χρησιμοποιούν τους τιμολογημένους χρεώστες καθώς η ασφάλεια, αυτό διαφέρει πρακτόρευση δεδομένου ότι ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της εξέτασης των πελατών και της συλλογής των πληρωμών….περισσότεροι στην απόρριψη τιμολογίων
Διαταγή ΔΟΕ
Άμεσος ή ακυρώστε τις διαταγές πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως ή να ακυρωθεί η μερική πλήρωση επιτρέπεται….περισσότεροι σε παραγγελία ΔΟΕ
IPO
Η πώληση των μετοχών στο κοινό ως πρόδρομο στις μετοχές που κάνουν εμπόριο σε μια ανταλλαγή…. για πρώτη φοράπερισσότεροι σε IPO
IRR
Το ποσοστό έκπτωσης στο οποίο η καθαρή παρούσα αξία είναι μηδέν….περισσότεροι στο IRR
Ισλαμικές τραπεζικές εργασίες
Ουσιαστικά ένας συγκεκριμένος τύπος ηθικής επένδυσης. Το σημαντικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι η απαγόρευση στο ενδιαφέρον….περισσότεροι στις ισλαμικές τραπεζικές εργασίες
ISIN
Ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για τους τίτλους που διατίθενται μέσω ενός διεθνούς μηχανισμού πολύ χρήσιμος για τα διεθνή συστήματα καθαρίσματος και τακτοποίησης….περισσότεροι σε ISIN
J-καμπύλη
Μια εμβύθιση που ακολουθείται από την πιό αργή, αλλά συνεχή αύξηση μακροπρόθεσμα, όπως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς συμβαίνει πότε ένα νόμισμα υποτιμάται….περισσότεροι στην j-καμπύλη
Κοινοπραξία
Μια επιχείρηση που ελέγχεται από κοινού από δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη….περισσότεροι στην κοινοπραξία
Δεσμός παλιοπραγμάτων
Ένας δεσμός με μια αξιολόγηση φερεγγυότητας κάτω από τους βαθμούς επένδυσης. Πολλά κεφάλαια δεν επενδύουν στους δεσμούς παλιοπραγμάτων….περισσότεροι στο δεσμό παλιοπραγμάτων
KPI (βασικοί δείκτες απόδοσης)
Δείκτες της απόδοσης μιας επιχείρησης τηλεπικοινωνιών από την άποψη των πελατών και της παραγωγής εισοδήματος….περισσότεροι σε KPI (βασικοί δείκτες απόδοσης)
Έντασης εργατικού δυναμικού
Μια επιχείρηση στην οποία το κύριο κόστος είναι αυτό της εργασίας και αυτό είναι υψηλή έναντι των πωλήσεων….περισσότεροι σε έντασης εργατικού δυναμικού
Νόμος μιας τιμής
Δύο χαρτοφυλάκια που θα παραγάγουν ακριβώς τις ίδιες ταμειακές ροές πρέπει στο μέλλον να έχουν την ίδια αξία…. τώραπερισσότεροι στο νόμο μιας τιμής
Αγορά Leveraged (LBO)
Μια απόκτηση που χρηματοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος από το χρέος δημοφιλής με τις ιδιωτικές εταιρίες δικαιοσύνης που κάνουν συχνά τις μεγάλες αποκτήσεις με συγκριτικά τους περιορισμένους φυσικούς πόρους….περισσότεροι στην αγορά Leveraged (LBO)
LFL
Μια σύντμηση του like-for-like. Λουρίδα αριθμών LFL έξω η επίδραση των ενάρξεων και των περατώσεων καταστημάτων στις πωλήσεις ή τα κέρδη των λιανοπωλητών….περισσότεροι σε LFL
Libor
Το επιτόκιο στο οποίο οι τράπεζες δανείζονται τα κεφάλαια από άλλες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. Ευρέως χρησιμοποιημένος ως ποσοστό αναφοράς….περισσότεροι Libor
Επένδυση κύκλου της ζωής
Μια στρατηγική της ποικίλης κατανομής προτερημάτων για να ταιριάξει με την ηλικία και το στάδιο ενός επενδυτή της ζωής, συνήθως που μετατοπίζονται τα προτερήματα χαμηλότερου κινδύνου…. με την πάροδο του χρόνουπερισσότεροι στην επένδυση κύκλου της ζωής
LIFO
Μια μέθοδος τα αποθέματα (κατάλογος) με να υποθέσει ότι οι πιό πρόσφατες αγορές χρησιμοποιούνται πρώτα….περισσότεροι σε LIFO
Ομοειδής-για-όπως
Λουρίδα αριθμών LFL έξω η επίδραση των ενάρξεων και των περατώσεων καταστημάτων στις πωλήσεις ή τα κέρδη λιανοπωλητών….περισσότεροι σε ομοειδής-για-ομοειδή
Διαταγή ορίου
Μια διαταγή να αγοραστούν οι τίτλοι μέσα σε μια τιμή περιορίζει… περισσότεροι σε παραγγελία ορίου
Περιορισμένη ευθύνη
Ο περιορισμός της ευθύνης για το χρέος μιας εταιρίας η ίδια στην εταιρία, που προστατεύει τους ιδιοκτήτες του (π.χ. μέτοχοι)….περισσότεροι στην περιορισμένη ευθύνη
Περιορισμένο χρέος προσφυγής
Ο δανειστής ενός δανείου μη-προσφυγής έχει δικαίωμα μόνο στην επιστροφή από τα συγκεκριμένα προτερήματα και τις ταμειακές ροές και ένα περιορισμένο ποσό πέρα από εκείνο το ..... περισσότεροι στο περιορισμένο χρέος προσφυγής
Εκκαθάριση
Το «κούρδισμα» μιας επιχείρησης, έτσι ώστε παύει να υπάρχει. Οι επιχειρήσεις που εκκαθαρίζονται μπορούν να είναι αφερέγγυες, ή παύοντας μόνο διαδικασίες. … περισσότεροι στην εκκαθάριση
Ρευστότητα
Πόσο εμπορεύσιμη μια ασφάλεια είναι. Μια ασφάλεια που κάνει εμπόριο συνεχώς στις μεγάλες ποσότητες που είναι μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί εύκολα, γρήγορα και με τη λιγότερη πιθανότητα του επηρεασμού της τιμής….περισσότεροι στη ρευστότητα
Ασφάλιστρο ρευστότητας
Η πρόσθετη επιστροφή που αντισταθμίζει τους επενδυτές για την επένδυση σε μια ασφάλεια illiquid….περισσότεροι στο ασφάλιστρο ρευστότητας
Απαριθμημένη επιχείρηση
Μια επιχείρηση παρατίθεται «» εάν οι τίτλοι του κάνουν εμπόριο στις οικονομικές ανταλλαγές….περισσότεροι στις απαριθμημένες επιχειρήσεις
Lloyd του Λονδίνου
Μοναδική ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου….περισσότεροι Lloyd του Λονδίνου
Παράγοντας φορτίων
Η αναλογία του μέσου φορτίου στο μέγιστο φορτίο στην ικανότητα….περισσότεροι στον παράγοντα φορτίων
Αναλογία κάλυψης ζωής δανείου
Η αναλογία του NPV των μετρητών διαθέσιμων για να πληρώσει ένα δάνειο κατά τη διάρκεια της ζωής του στην εκκρεμότητα ποσού….περισσότεροι στην αναλογία κάλυψης ζωής δανείου
Τοπικός βρόχος
Η σύνδεση από μια τηλεφωνική ανταλλαγή στις εγκαταστάσεις ενός συνδρομητή πάρα πολύ ακριβός για τους νεοεισερχόμενους να ξαναδιπλώσουν….περισσότεροι στους τοπικούς βρόχους
Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο
Μια απαίτηση ρυθμιστών ότι οι επιβεβλημένες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών επιτρέπουν σε άλλους χειριστές για να χρησιμοποιήσουν τους τοπικούς βρόχους τους στα χονδρικά ποσοστά….περισσότεροι στη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο
Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου
Το παγκόσμιο τρίτο - το μεγαλύτερο και μεγαλύτερη ανταλλαγή αποθεμάτων της Ευρώπης….περισσότεροι στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου
Μακροχρόνια θέση
Ένας επενδυτής που έχει μια εκμετάλλευση μιας ιδιαίτερης ασφάλειας έχει μια μακροχρόνια θέση σε το….περισσότεροι στη μακροχρόνια θέση
Μακροπρόθεσμο χρέος: αναλογία δικαιοσύνης
Ένα απλό μέτρο και του κύριου strucuture και της οικονομικής δύναμης….περισσότεροι στο μακροπρόθεσμο χρέος: δικαιοσύνη
Μακροπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού
Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού είναι εκείνα που πρόκειται να πληρωθούν σε ένα περισσότερο από έτος….περισσότεροι στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού
Βλέμμα-μπροστά διαγωνίως
Οποιοιδήποτε από διάφορους τύπους προκαταλήψεων που προκαλούνται από τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου ή το συνυπολογισμό των στοιχείων μη διαθέσιμων σε μια περίοδο που διαμορφώνεται….περισσότεροι βλέμμα-μπροστά διαγωνίως
Αναλογία απώλειας
Αξιώσεις που πληρώνονται ως ποσοστό του εισοδήματος ασφαλίστρου, παρόμοιο με την αναλογία αξιώσεων….περισσότεροι στις αξιώσεις και τις αναλογίες απώλειας
LPG (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου)
Εξαγμένος από το φυσικό αέριο ή από τις διαδικασίες εγκαταστάσεων καθαρισμού. Τα περισσότερα LPG χρησιμοποιούνται για τα καύσιμα, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως ψυκτική ουσία και προωθητήριο αερολύματος….περισσότεροι στα LPG (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου)
Μ & Α
Συγχωνεύσεις και απόκτηση: μια προσοδοφόρα γραμμή συμβουλευτικής εργασίας για τις τράπεζες επενδύσεων….περισσότεροι στο Μ & το Α
M0 (νομισματική βάση)
Τραπεζογραμμάτια και νομίσματα στην κυκλοφορία συν τις καταθέσεις τραπεζών στην κεντρική τράπεζα….περισσότεροι M0 (νομισματική βάση)
M1
Ένα μέτρο της προσφοράς χρήματος: τραπεζογραμμάτια και νομίσματα συν τις καταθέσεις όψεως… περισσότεροι M1
Τετρ.μέτρο
Ένα στενό μέτρο της προσφοράς χρήματος που περιλαμβάνει τις λιανικές καταθέσεις τραπεζών. Στο UK ισοδύναμο με το λιανικό στοιχείο M4… περισσότεροι στο τετρ.μέτρο
Μ3
Ένα ευρύ μέτρο της προσφοράς χρήματος… περισσότεροι στο μ3
M4
Το ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ κύριο ευρύ μέτρο της προσφοράς χρήματος… περισσότεροι M4
Μακροοικονομικά παράγωγα
Παράγωγα βασισμένα… σε περισσότεροι στα μακροοικονομικά παράγωγα
Μέτοχος πλειοψηφίας
Ένας μέτοχος της ομάδας συνδεδεμένων μετόχων που μπορούν να πετάξουν την πλειοψηφία των ψηφοφοριών σε μια γενική συνάντηση μιας επιχείρησης….περισσότεροι στο μέτοχο πλειοψηφίας
Η διαχείριση αγοράζει
Η αγορά μιας επιχείρησης από τους νέους ιδιοκτήτης-διευθυντές, συνήθως με την ιδιωτική δικαιοσύνη που υποστηρίζει….περισσότεροι στη διαχείριση αγοράζουν
Υποχρεωτική προσφορά
Μια προσφορά να αγοραστούν οι υπόλοιπες μετοχές, που απαιτούνται από τον κώδικα πόλεων ενός μετόχου ή ενός συμβαλλόμενου μέρους συναυλίας που έχουν αγοράσει ένα 30% ή έναν μεγαλύτερο πάσσαλο….περισσότεροι στις υποχρεωτικές προσφορές
Εμπορικές συναλλαγές περιθωρίου
Επενδύοντας στους τίτλους με τα δανεισμένα χρήματα, που χρησιμοποιούν τους τίτλους οι ίδιοι ως ασφάλεια πολύ αυξανόμενος και κίνδυνος και πιθανό κέρδος….περισσότεροι στις εμπορικές συναλλαγές περιθωρίου
Πρόσθετη δαπάνη
Η αύξηση στα συνολικά κόστη ως αποτέλεσμα της παραγωγής μιας πρόσθετης μονάδας της παραγωγής….περισσότεροι στην πρόσθετη δαπάνη
Οριακό εισόδημα
Η αύξηση στο εισόδημα από την πώληση μιας πρόσθετης μονάδας….περισσότεροι στο οριακό εισόδημα
Περιθώρια
Κέρδος που διαιρείται με τις πωλήσεις. Ένα από διάφορα μέτρα που διαφέρουν στον καθορισμό του κέρδους χρησιμοποίησε….περισσότεροι στα περιθώρια
Σημάδι στην αγορά
Χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τιμή αγοράς ως λογιστική αξία….περισσότεροι στο χαρακτηρισμό στην αγορά
Σημάδι που διαμορφώνει
Η χρήση των λογιστικών αξιών που υπολογίζονται με βάση τα οικονομικά πρότυπα….περισσότεροι στο σημάδι που διαμορφώνει
Οικονομική πρόκριση συναλλαγής αγοράς
Ταυτόχρονες συναλλαγές στην ίδια ασφάλεια για να ωφεληθεί από μια διαφορά τιμών μεταξύ των αγορών… περισσότεροι στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής δια--αγοράς
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς, που βραχύνεται συχνά στην αγορά ΚΑΠ, είναι η συνολική αξία των μετοχών μιας επιχείρησης….περισσότεροι στην κεφαλαιοποίηση αγοράς
Κεφαλαιοποίηση/πωλήσεις αγοράς
πωλήσεις… περισσότεροι στην κεφαλαιοποίηση/τις πωλήσεις αγοράς αγοράς ΚΑΠ ÷
Κατασκευαστής αγοράς
Ένας έμπορος που λαμβάνει τα προνόμια στο μερίδιο που ασχολείται σε αντάλλαγμα για την παροχή της ρευστότητας, συνήθως με πάντα να αναφέρει τη σταθερή προσφορά και προσφέρει τις τιμές….περισσότεροι στον κατασκευαστή αγοράς
Αγορά ουδέτερη
Ένα ουδέτερο χαρτοφυλάκιο αγοράς είναι ένα που προστατεύεται πλήρως ενάντια στον αντίκτυπο των μετακινήσεων αγοράς….περισσότεροι στην αγορά ουδέτερη
Διαταγή αγοράς
μια διαταγή να αγοραστεί ή να πωληθεί μια ποσότητα τίτλων στην τρέχουσα τιμή αγοράς… περισσότεροι σε παραγγελία αγοράς
PE αγοράς
Η αναλογία PE μιας ολόκληρης αγοράς. Συνολικά ÷total καθαρά κέρδη αγοράς ΚΑΠ….περισσότεροι στο PE αγοράς
Διείσδυση στην αγορά
Το ποσοστό (ως ποσοστό) μιας πιθανής αγοράς που αγοράζουν πραγματικά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία….περισσότεροι στη διείσδυση στην αγορά
Χαρτοφυλάκιο αγοράς
Ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει όλες τις επενδύσεις appropraiate αναλογικά στην αγορά ΚΑΠ… περισσότεροι στο χαρτοφυλάκιο αγοράς
Αντιστοιχημένη συμφωνία
Εμπορικά συστήματα στα οποία οι προσφορές των επενδυτών να αγοράσουν και να πωλήσουν τους τίτλους άμεσα αντιστοιχούνται η μια την άλλη παρά μέσω των κατασκευαστών αγοράς….περισσότεροι στις αντιστοιχημένες εμπορικές συναλλαγές συμφωνίας
Μαθηματική χρηματοδότηση
Η εφαρμογή των περίπλοκων μαθηματικών που χρηματοδοτούν….περισσότεροι στην ποσοτική/μαθηματική χρηματοδότηση
MBO
Η απόκτηση μιας επιχείρησης από (μια κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένου) την υπάρχουσα διαχείρισή του….περισσότεροι σε MBO
Mboe (εκατομμύρια του αντίτιμου βαρελιών πετρελαίου)
Ένας ενιαίος αριθμός που συνδυάζει τους όγκους της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου….περισσότεροι σε Mboe (εκατομμύρια του αντίτιμου βαρελιών πετρελαίου)
MBI
Η διαχείριση αγοράζει, η αγορά μιας επιχείρησης από τους νέους ιδιοκτήτης-διευθυντές, συνήθως με την ιδιωτική δικαιοσύνη που υποστηρίζει….περισσότεροι σε MBI
MBS
Η υποθήκη υποστήριξε τους τίτλους: ένα προτέρημα υποστήριξε την ασφάλεια που υποστηρίχτηκε από τις ταμειακές ροές από την υποθήκη που δανείζουν….περισσότεροι υποστηριγμένους στους υποθήκη τίτλους
MCEV (συνεπής ενσωματωμένη αξία αγοράς)
Ένας ενσωματωμένος υπολογισμός αξίας με σκοπό να καταστήσει τις διεταιρικές συγκρίσεις συνεπέστερες….περισσότεροι στη συνεπή ενσωματωμένη αξία αγοράς
Μηχανική επένδυση
Μια στρατηγική επένδυσης που ακολουθεί τους σταθερούς κανόνες παρά τη χρησιμοποίηση της ανθρώπινης κρίσης που κάνει (ή ακόμα και να εγκρίνει) να αγοράσει και να πωλήσει τις αποφάσεις….περισσότεροι στη μηχανική επένδυση
Μηχανικά δικαιώματα
Δικαιώματα που πληρώνονται σε έναν εκδότη, έναν συνθέτη ή έναν τραγουδοποιό μουσικής από ένα πρόσωπο που κάνει μια καταγραφή….περισσότεροι στα μηχανικά δικαιώματα
Σύγκλιση MEDIA
Η προσανατολισμένη προς την τεχνολογία ενοποίηση των διαφορετικών καναλιών μέσων, παραδείγματος χάριν η παράδοση ακουστικός και τηλεοπτικός μέσω του Διαδικτύου….περισσότεροι στη σύγκλιση μέσων
Τεμαχισμός μέσων
Ο χωρισμός των μεγάλων ακροατηρίων που απολαμβάνονται προηγουμένως από τα κανάλια μέσων ως αποτέλεσμα της τεχνολογίας που αυξάνει την επιλογή διαθέσιμη….περισσότεροι στον τεμαχισμό MEDIA
Μεσαίος
Ο αριθμός από μια σειρά έτσι ώστε ακριβώς οι μισοί από τους αριθμούς είναι λιγότερο από την και μισό μεγαλύτερο….περισσότεροι στη διάμεσο
Συγχώνευση
Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, κάτω από τις περιστάσεις που τον κάνουν για να προσδιορίσουν σκληρά που αγοράζει πραγματικά (στους οικονομικούς παρά νομικούς όρους)….περισσότεροι στη συγχώνευση
Συγχωνεύσεις και αποκτήσεις (Μ & Α)
Μια προσοδοφόρα τραπεζική λειτουργία επένδυσης, συμβουλεύοντας τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις αναλήψεις και τις συγχωνεύσεις….περισσότεροι στις συγχωνεύσεις και τις αποκτήσεις (Μ & Α)
Οικονομική πρόκριση συναλλαγής συγχώνευσης
Κάνοντας εμπόριο που στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις ανεπάρκειες αγοράς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των δημόσια προσφορών….περισσότεροι στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής συγχώνευσης
Χρηματοδότηση ημιωρόφων
Μια μορφή χρηματοδότησης που έχει τα χαρακτηριστικά που την τοποθετούν μεταξύ του χρέους και της δικαιοσύνης….περισσότεροι στη χρηματοδότηση ημιωρόφων
Μέσος-ΚΑΠ
Μια επιχείρηση με μια μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς. Οι επιχειρήσεις στο δείκτη FTSE 250 θεωρούνται μέσος-ΚΑΠ….περισσότεροι σε τα μέσα τουΚΑΠ
Μέσος-τιμή
Ο μέσος όρος των τιμών… περισσότεροι σε τα μέσα τουτιμή προσφοράς και προσφοράς
Μέσο γραφείο
Η εργασία αφορούσε τον έλεγχο, και την παροχή των πληροφοριών που διαχειρίζονται, η εργασία του κεντρικού γραφείου….περισσότεροι στο μέσο γραφείο
Εκατομμύρια του αντίτιμου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως
Ένα μέτρο του συνδυασμένου όγκου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παρήγαγε….περισσότεροι στα εκατομμύρια του αντίτιμου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως
Ορυκτές επιφυλάξεις
Το οικονομικά mineable μέρος των μετρημένων και υποδεδειγμένων ορυκτών πόρων….περισσότεροι στις ορυκτές επιφυλάξεις
Ορυκτοί πόροι
Ένας ορυκτός πόρος είναι μια συγκέντρωση του υλικού, όχι απαραιτήτως ένα που είναι οικονομικά βιώσιμο στο ορυχείο… περισσότεροι στους ορυκτούς πόρους
Ενδιαφέροντα μειονότητας
Η αφαίρεση έκανε στους παγιωμένους λογαριασμούς μιας επιχείρησης για τα ποσά αποδοτέα στους μετόχους μειονότητας στις επιχειρήσεις ομάδας….περισσότεροι στα ενδιαφέροντα μειονότητας
Μέτοχος μειονότητας
Ένας μέτοχος, εκτός από το μέτοχο πλειοψηφίας, σε μια επιχείρηση που ελέγχεται από έναν μέτοχο πλειοψηφίας ή μια ομάδα συνδεδεμένων μετόχων….περισσότεροι στο μέτοχο μειονότητας
MIRR
MIRR είναι μια παραλλαγή του IRR που έχει διάφορα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ενιαίας απάντησης και μιας λογικότερης υπόθεσης επανεπένδυσης….περισσότεροι σε MIRR
Τρόπος
Ο πολύ συχνά εμφανιζόμενος αριθμός σε ένα σύνολο αριθμών….περισσότεροι στον τρόπο
Πρότυπος κίνδυνος
Ο κίνδυνος ότι ένα πρότυπο μπορεί να παραγάγει τα ανακριβή αποτελέσματα….περισσότεροι στον πρότυπο κίνδυνο
Τροποποιημένη διάρκεια
Η τροποποιημένη διάρκεια είναι ένα μέτρο της ευαισθησίας μιας τιμής δεσμών στα επιτόκια….περισσότεροι στην τροποποιημένη διάρκεια
Τροποποιημένο εσωτερικό ποσοστό επιστροφής
MIRR είναι μια παραλλαγή του IRR που έχει μερικά πλεονεκτήματα. MIRR δίνει μια ενιαία απάντηση έναντι του IRR που μπορεί να δώσει τις πολλαπλάσιες απαντήσεις….περισσότεροι στο τροποποιημένο εσωτερικό ποσοστό επιστροφής
Θεωρία modigliani-μυλωνάδων
Ένα εναλλακτικό όνομα για την κύρια έλλειψη σχέσεως δομών: η θεωρία ότι η κύρια δομή μιας επιχείρησης δεν έχει επιπτώσεις στη συνολική αξία της….περισσότεροι στη θεωρία modigliani-μυλωνάδων
Επένδυση ορμής
Μια απλή στρατηγική επένδυσης που υποθέτει την τιμή θα συνεχίσει οποιεσδήποτε ισχυρές σύγχρονες τάσεις….περισσότεροι στην επένδυση ορμής
Κεφάλαιο αγοράς χρημάτων
Ένα κεφάλαιο που επενδύει στα βραχυπρόθεσμα όργανα… περισσότεροι στα κεφάλαια αγοράς χρημάτων χρέους
Πολλαπλασιαστής χρημάτων
Το πολλαπλάσιο της αύξησης στη νομισματική βάση από την οποία η προσφορά χρήματος αυξάνει… περισσότεροι στον πολλαπλασιαστή χρημάτων
Προσφορά χρήματος
Το χρηματικό ποσό σε μια οικονομία: φυσικά μετρητά και διάφοροι τύποι καταθέσεων τραπεζών και non-bank ανάλογα με τον ακριβή καθορισμό… περισσότεροι στη προσφορά χρήματος
Ασφαλιστής Monoline
Ένας ασφαλιστής που έχει μια ενιαία γραμμή επιχείρησης που, σε ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικών αγορών, ασφαλίζει τις επιστροφές δεσμών….περισσότεροι στους ασφαλιστές monoline
Μονοπώλιο
Μια αγορά στην οποία υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής ενός προϊόντος ή υπηρεσία….περισσότεροι στο μονοπώλιο
Monopsony
Μια αγορά στην οποία υπάρχουν πολλαπλάσιοι προμηθευτές αλλά μόνο ένας αγοραστής….περισσότεροι σε Monopsony
Προσομοίωση του Μόντε Κάρλο
Μια χρήσιμη τεχνική για την οικονομική διαμόρφωση που χρησιμοποιεί τις τυχαίες εισαγωγές για να διαμορφώσει την αβεβαιότητα….περισσότεροι στην προσομοίωση του Μόντε Κάρλο
Ηθικός κίνδυνος
Αναφέρεται στην πιθανότητα ενός προσώπου ή μιας οργάνωσης πρόθυμου να διατρέξει επάνω περισσότερο κίνδυνο όπως καλύπτονται από την ασφάλεια….περισσότεροι στον ηθικό κίνδυνο
Υποστηριγμένοι υποθήκη τίτλοι
Ένα προτέρημα υποστήριξε την ασφάλεια που υποστηρίχτηκε από τις ταμειακές ροές από την υποθήκη που δανείζουν….περισσότεροι υποστηριγμένους στους υποθήκη τίτλους
Κινούμενος μέσος όρος
Ο μέσος όρος μιας αξίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών Χ….περισσότεροι στον κινούμενο μέσο όρο
MSCI (κύριος διεθνής του Morgan Stanley)
Ένας εκδότης δεικτών ο πιό γνωστός για τους δείκτες ανερχόμενων αγορών του….περισσότεροι σε MSCI (κύριος διεθνής του Morgan Stanley)
Κεφάλαιο πολυ-διευθυντών
Συνήθως χρησιμοποιημένος ως συνώνυμο για το κεφάλαιο των κεφαλαίων….περισσότεροι στο κεφάλαιο πολυ-διευθυντών
Προκατάληψη δειγματοληψίας πολυ-περιόδου
Η προκατάληψη εισήγαγε bu υπολογισμών δεικτών το exlusion των συστατικών με τις σύντομες ιστορίες….περισσότεροι στην προκατάληψη δειγματοληψίας πολυ-περιόδου
Αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαίο κεφάλαιο ένας κοινός τύπος συλλογικού οχήματος επένδυσης….περισσότεροι στα αμοιβαία κεφάλαια
MVNO
Μια επιχείρηση που παρέχει τις κινητές τηλεφωνικές τηλεπικοινωνίες χωρίς ιδιοκτησία του δικτύου της με την αγορά της ικανότητας σε μεγάλη ποσότητα και την επαναπώληση το λιανικό….περισσότεροι σε MVNO
Γυμνό PE
Ένα μακροπρόθεσμο, σχετική αναλογία PE τομέα, με μια περαιτέρω ρύθμιση για το μέγεθος επιχείρησης….περισσότεροι στο γυμνό PE
Ισορροπία Nash
Στη θεωρία του παιχνιδιού, μια κατάσταση στην οποία κανένας φορέας δεν έχει ένα κίνητρο για να αλλάξει τη στρατηγική τους….περισσότεροι στην ισορροπία Nash
Φυσικό αέριο
Ένα αεριώδες μίγμα ενώσεων υδρογονανθράκων συνήθως βρήκε μαζί με το πετρέλαιο αλλά το ποσοστό του πετρελαίου στο αέριο ποικίλλει από τον τομέα στον τομέα….περισσότεροι στο φυσικό αέριο
Φυσικό μονοπώλιο
Ένα μονοπώλιο που προκύπτει από τη φύση της βιομηχανίας, παρά την επιβολή από το νόμο ή ως αποτέλεσμα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών….περισσότεροι στο φυσικό μονοπώλιο
NAV
Η συνολική αξία των προτερημάτων μιας επιχείρησης λιγότερο η συνολική αξία των στοιχείων του παθητικού του, που διαιρείται με τον αριθμό μετοχών στο ζήτημα….περισσότεροι σε NAV
Αρνητικός φέρτε
Η διαφορά μεταξύ του κόστους της χρηματοδότησης και της επένδυσης, και το εισόδημα από τον, όταν μια απώλεια….περισσότεροι σε αρνητικό φέρνουν
Αρνητική δικαιοσύνη
Η αρνητική δικαιοσύνη εμφανίζεται όταν η αξία ενός προτερήματος είναι λιγότερο από το ποσό ενός χρέους που εξασφαλίζεται σε την. είναι κοινό στην πρακτόρευση, τη χρηματοδότηση προγράμματος και τις αμερικανικές κατοικημένες υποθήκες….περισσότεροι στην αρνητική δικαιοσύνη
Καθαρό ασφάλιστρο εγγεγραμμένο
Ασφάλιστρο εγγεγραμμένο μετά από την αφαίρεση των δαπανών αντασφάλισης….περισσότεροι στο ασφάλιστρο δικτύου εγγεγραμμένο
Καθαρή παρούσα αξία
Η τρέχουσα αξία ενός ρεύματος των μελλοντικών ταμειακών ροών, αρνητικός ή θετικός….περισσότεροι στην παρούσα αξία δικτύου
Μερίδιο του καθαρού εκδότη
Το μερίδιο ενός μουσικής εκδότη των δικαιωμάτων αυτό συλλέγει… περισσότεροι στο μερίδιο του εκδότη δικτύου
Καθαρή εφικτή αξία
περισσότεροι στην εφικτή αξία δικτύου
Αποτελέσματα δικτύων
Αποτελέσματα που αναγκάζουν την αξία ενός προϊόντος στους καταναλωτές του για να αυξηθούν εάν χρησιμοποιείται ευρύτερα….περισσότεροι στα αποτελέσματα δικτύων
Νέο ζήτημα
Η πώληση των νέων τίτλων από έναν εκδότη στους επενδυτές….περισσότεροι στο νέο ζήτημα
Νέο επιχειρησιακό περιθώριο
Ένα μέτρο κέρδους που χρησιμοποιείται από τους ασφαλιστές: ένας τύπος περιθωρίου κέρδους….περισσότεροι στο νέο επιχειρησιακό περιθώριο
Ονομαστικά επιτόκια
Το πραγματικό επιτόκιο χωρίς οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. Συνήθως ο προι4στάμενος πληρωμής ενδιαφέροντος ÷….περισσότεροι στα ονομαστικά επιτόκια
Υποψήφιος
Ένας κάτοχος των τίτλων εκ μέρους στους επενδυτές συχνά υποκαταστήματα των χρηματιστών….περισσότεροι στον υποψήφιο
Μη-εκτέλεση των προτερημάτων (NPA)
Δάνεια που δεν ξεπληρώνονται ή συντηρούνται μέσω των πληρωμών ενδιαφέροντος…. εγκαίρωςπερισσότεροι στην μη-εκτέλεση των προτερημάτων (NPA)
Εισόδημα μη-ενδιαφέροντος
Για τις τράπεζες, εισοδηματικό ÷ λειτουργούν εισόδημα μη-ενδιαφέροντος….περισσότεροι στο εισόδημα μη-ενδιαφέροντος
Χρέος μη-προσφυγής
Ο δανειστής ενός δανείου μη-προσφυγής έχει δικαίωμα μόνο στην επιστροφή από τα συγκεκριμένα προτερήματα και τις ταμειακές ροές ..... περισσότεροι στο χρέος μη-προσφυγής
Χωρίς ψηφοφορία μετοχές
Μετοχές που συμμετέχουν στα κέρδη αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν στις συνεδριάσεις της επιχείρησης….περισσότεροι στις χωρίς ψηφοφορία μετοχές
NOPAT
Καθαρό λειτουργικό όφελος μετά από το φόρο. Το κέρδος έκανε για όλους τους προμηθευτές του κεφαλαίου, και μέτοχοι και κάτοχοι χρέους….περισσότεροι σε NOPAT
Κανονική διανομή
Επίσης κάλεσε την γκαουσσιανή διανομή, είναι ο πιό κοινός των πολλών διανομών πιθανότητας….περισσότεροι στην κανονική διανομή
Κανονικό μέγεθος αγοράς
Το ελάχιστο μέγεθος των συναλλαγών μέχρι το οποίο τα αποσπάσματα κατασκευαστών αγοράς πρέπει να είναι καλά για….περισσότεροι στο κανονικό μέγεθος αγοράς
Σημειώσεις στους απολογισμούς
Πιό λεπτομερής αποκαλύψτε και εξηγήσεις των αριθμών στις οικονομικές δηλώσεις….περισσότεροι στις σημειώσεις στους απολογισμούς
NPV
Η τρέχουσα αξία ενός ρεύματος των μελλοντικών ταμειακών ροών, αρνητικός ή θετικός….περισσότεροι σε NPV
OEIC
Απέραντη επιχείρηση επένδυσης: ένας τύπος συλλογικού επενδυτικού κεφαλαίου που ενσωματώνεται αλλά απέραντος….περισσότεροι σε OEIC
Ofcom
Ο βρετανικός ρυθμιστής των βιομηχανιών ραδιοφωνικής αναμετάδοσης και τηλεπικοινωνιών….περισσότεροι σε Ofcom
Από τη χρηματοδότηση ισολογισμών
Χρέος που χρηματοδοτεί που δεν παρουσιάζεται στο πρόσωπο του ισολογισμού….περισσότεροι επάνω από τη χρηματοδότηση ισολογισμών
Τιμή προσφοράς
Η χαμηλότερη τιμή στην οποία ένας πωλητής είναι πρόθυμος να πωλήσει μια ιδιαίτερη ασφάλεια. Αυτό είναι επομένως η τιμή στην οποία η ασφάλεια μπορεί να αγοραστεί….περισσότεροι στην τιμή προσφοράς
Επίσημος κατάλογος
Ο κατάλογος όλων των τίτλων των οποίων οι εμπορικές συναλλαγές στις βρετανικές οικονομικές ανταλλαγές έχουν εγκριθεί από την αρχή βρετανικών λιστών….περισσότεροι στον επίσημο κατάλογο
Ofgem
Ο βρετανικός ρυθμιστής των βιομηχανιών… περισσότεροι σε Ofgem αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
Ofwat
Ο βρετανικός ρυθμιστής της βιομηχανίας νερού… περισσότεροι σε Ofwat
Αποθέματα πετρελαίου
Το ποσό πετρελαίου ή αερίου που έχει ανακαλυφθεί και που μπορεί να εξαχθεί επικερδώς, ταξινομημένος από την πιθανότητα της επιτυχούς εξαγωγής….περισσότεροι στα αποθέματα πετρελαίου
Ολιγοπώλιο
Όπου ένα ολιγοπώλιο υπάρχει, μερικοί μεγάλοι προμηθευτές εξουσιάζουν την αγορά με συνέπεια έναν υψηλό βαθμό της συγκέντρωσης αγοράς….περισσότεροι στο ολιγοπώλιο
Oligopsony
Το Oligopsony υπάρχει όταν εξουσιάζουν μερικοί μεγάλοι αγοραστές μια αγορά….περισσότεροι σε Oligopsony
Τιμή καλαθιών ΟΠΕΚ
Ένα καλάθι επτά τιμών του ακατέργαστου πετρελαίου, στις οποίες το ΟΠΕΚ έχει δέσει τη δραστηριότητα παραγωγής του….περισσότεροι στην τιμή καλαθιών ΟΠΕΚ
Διαδικασίες ελεύθερης αγοράς
Μιας κεντρικής τράπεζας που αγοράζει και που πωλεί των κυβερνητικών ασφαλειών, που γίνεται γενικά στη προσφορά χρήματος ελέγχου και τα επιτόκια….περισσότεροι στις διαδικασίες ελεύθερης αγοράς
Ανοικτή προσφορά
Εξουσιοδοτεί τους μετόχους για να αγοράσει τις μετοχές αναλογικά προς τις υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν είναι μεταβιβάσιμο….περισσότεροι στις ανοικτές προσφορές
Ανοικτή κατακραυγή
Η παραδοσιακή μέθοδος με το γράψιμο των προσφορών σε έναν πίνακα και να φωνάξει προσφέρει έξω σε άλλους εμπόρους….περισσότεροι στην ανοικτή κατακραυγή
Λειτουργούσα ταμειακή ροή
Αυτό είναι το ποσό πραγματικών μετρητών που γίνεται από την επιχείρηση μιας επιχείρησης….περισσότεροι στη λειτουργούσα ταμειακή ροή
Λειτουργούσα αναλογία ταμειακής ροής
Λειτουργούντα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού ταμειακής ροής ÷ ένα μέτρο η δυνατότητα μιας επιχείρησης να πληρώσει τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού του….περισσότεροι στη λειτουργούσα αναλογία ταμειακής ροής
Λειτουργούσα μίσθωση
Μια μίσθωση με όρους στο πλαίσιο των οποίων ο εκμισθωτής διατηρεί τους κινδύνους και τις ανταμοιβές ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μίσθωση που δεν είναι μια μίσθωση χρηματοδότησης….περισσότεροι στις μισθώσεις λειτουργίας και χρηματοδότησης
Λειτουργούν περιθώριο
Λειτουργικό όφελος που διαιρείται με τις πωλήσεις, ως ποσοστό… περισσότεροι στο λειτουργούν περιθώριο
Λειτουργικό όφελος
Κέρδος που παράγεται από τις διαδικασίες μιας επιχείρησης πριν από τις πληρωμές ενδιαφέροντος, το φόρο ή το μη λειτουργούν εισόδημα… περισσότεροι στο λειτουργικό όφελος
Λειτουργική συνοδόντωση τροχών
Η λειτουργική συνοδόντωση τροχών είναι η επίδραση των σταθερών δαπανών στη σχέση μεταξύ των πωλήσεων και των λειτουργικών οφελών….περισσότεροι στη λειτουργική συνοδόντωση τροχών
Επιλογή
Το δικαίωμα να αγοραστεί ή να πωληθεί ένα προτέρημα σε μια προσχεδιασμένη τιμή….περισσότεροι στην επιλογή
Αξία επιλογής
Η διαφορά μεταξύ της εγγενούς αξίας μιας επιλογής και της πραγματικής αξίας της καλείται αξία επιλογής….περισσότεροι στην αξία επιλογής
Συγγραφέας επιλογής
Ένα πρόσωπο που δημιουργεί μια επιλογή με την πώληση μιας επιλογής σε έναν αγοραστή….περισσότεροι στο συγγραφέα επιλογής
Βιβλίο παραγγελιών
Ο κατάλογος ενεργών εμπορίων που δεν έχουν εκτελέσει για μια ασφάλεια….περισσότεροι στα βιβλία παραγγελιών
Προσανατολισμένο προς τη διαταγή εμπορικό σύστημα
Ένα εμπορικό σύστημα που ταιριάζει με τις διαταγές άμεσα το ένα ενάντια στο άλλο, αντίθετα από ένα προσανατολισμένο προς το απόσπασμα σύστημα….περισσότεροι προσανατολισμένο προς στο την διαταγή εμπορικό σύστημα
Συνηθισμένες μετοχές
Η πιό κοινή μορφή δικαιοσύνης. Μετοχές με τα ίσα δικαιώματα που μοιράζονται στα κέρδη και που ψηφίζουν….περισσότεροι στις συνηθισμένες μετοχές
Βαθμός μεταλλεύματος
Μια μέτρηση της περιεκτικότητας σε μέταλλα στο μετάλλευμα….περισσότεροι στο βαθμό μεταλλεύματος
Οργανική αύξηση
Αύξηση (συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής αύξησης) που προέρχεται από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις μιας επιχείρησης σε αντιδιαστολή με τις αποκτήσεις….περισσότεροι στην οργανική αύξηση
Ορφανά φάρμακα
Ένας προσδιορισμός που δίνει στις φαρμακοβιομηχανίες τα πρόσθετα κίνητρα για να αναπτύξει τα ιδιαίτερα φάρμακα, συνήθως για τις σπάνιες ασθένειες….περισσότεροι στα ορφανά φάρμακα
Φάρμακο OTC
Ένα φάρμακο που δεν απαιτεί μια συνταγή για να πωληθεί γενικά λιγότερο κερδοφόρος από τις ιατρικές συνταγές….περισσότεροι στο φάρμακο OTC
Από τα χρήματα
Μια επιλογή είναι από τα χρήματα εάν έχει την αρνητική εγγενή αξία… περισσότεροι επάνω από τα χρήματα
Μεταφορά
Να απολύσει της εργασίας που έγινε προηγουμένως μέσα σε μια οργάνωση σε έναν εξωτερικό προμηθευτή….περισσότεροι στη μεταφορά
Σημαντική επιφύλαξη αξιώσεων
Το συνολικό ποσό των αξιώσεων έκανε αλλά μην πληρωμένος αλλά αναμενόμενος να πληρωθεί….περισσότεροι στη σημαντική επιφύλαξη αξιώσεων
Εξωχρηματιστηριακό φάρμακο
Ένα φάρμακο που δεν απαιτεί μια συνταγή για να πωληθεί γενικά λιγότερο κερδοφόρος από τις ιατρικές συνταγές….περισσότεροι στο εξωχρηματιστηριακό φάρμακο
Αναλογία υπερυψωμένων δαπανών
Πωλήσεις γενικών εξόδων ÷ το ποσοστό των πωλήσεων που ξοδεύεται στα γενικά έξοδα….περισσότεροι στην αναλογία υπερυψωμένων δαπανών
Ολονύκτιο ποσοστό
Το ποσοστό στο οποίο τα χρήματα παραχωρούν, για να επιστραφούν η επόμενη ημέρα, από μια τράπεζα σε ένα άλλο… περισσότεροι στο ολονύκτιο ποσοστό
Overtrading
Πέρα από την επέκταση (των πωλήσεων) σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους… περισσότεροι
Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι ιΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες