Μέσο κόστος

Μέσο κόστος

Μέσο κόστος

Μέσο κόστος

Μέσο κόστος

Το μέσο κόστος όρου έχει τις ελαφρώς διαφορετικές έννοιες στα οικονομικά και τη λογιστική. Στα οικονομικά είναι απλά το συνολικό κόστος των προϊόντων (απαλλάξιμος) που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που διαιρείται με τον αριθμό μονάδων παραχθεισών. Ι λογιστικός είναι μια μέθοδος τις δαπάνες (στις απαλλάξιμες) μονάδες απόθεμα: δηλ.: μια εναλλακτική λύση FIFO, LIFO και κόστος αντικατάστασης.

Ένα μέσο κόστος (υπό την έννοια λογιστικής της φράσης) είναι ένα σταθμισμένος μέσος όρος του κόστους όλων των μονάδων διαθέσιμων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, και εκείνοι που παραμένουν από τις προηγούμενες περιόδους, και εκείνοι που αγοράζονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Οι πιό πρόσφατες αγορές είναι βαρύτερα σταθμισμένες.

Συσσωρευτική/διαρκής μέση κοστολόγηση

Κατά χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου νέο την κόστος ανά μονάδα υπολογίζεται όποτε τα νέα αποθέματα παραλαμβάνονται:

η μονάδα κόστισε = (συνολική αξία του παλαιού αποθέματος + συνολικό κόστος των παραλαβών) ÷ (μονάδες των παλαιών αποθεμάτων + μονάδες λαμβανόμενος)

συνολικό κόστος του παλαιού αποθέματος = παλαιές μονάδες κόστους μονάδας × του παλαιού αποθέματος, φραγμός που στρογγυλεύει τα λάθη.

Όταν τα αποθέματα εκδίδονται (π.χ. ξεπουλημένος και σταλμένος) είναι κοστολογιμένα με κόστος μονάδας που υπολογίζεται εκ νέου αφότου αφαιρείται η τελευταία ποσότητα κόστους × παραλαβών και μονάδας που εκδίδεται από το συνολικό κόστος των αποθεμάτων.

Περιοδικό σταθμισμένο μέσο κόστος

Αυτός ο υπολογισμός είναι γενικά παρόμοιος, εκτός από το ότι το κόστος μονάδας υπολογίζεται μόνο στο τέλος μιας περιόδου. Τα ζητήματα κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου εκδίδονται με εκείνο το κόστος μονάδας.

Αυτός ο υπολογισμός είναι απλούστερος, και να υπολογίσει (που δεν είναι ότι σημαντικός ως καθεμία μέθοδο είναι εύκολα αυτοματοποιημένος), και επειδή η τήρηση αρχείων είναι απλούστερη.

Το μειονέκτημα είναι προφανές: οι αριθμοί δεν είναι διαθέσιμοι μέχρι το τέλος περιόδου.

Η χαμηλότερη στάθμιση που δίνεται στο κόστος των προηγούμενων παραλαβών σημαίνει ότι και οι δύο μέθοδοι είναι μορφές του κινούμενος μέσος όρος.

Μέσο κόστος

Σχετικές σελίδες: Αναλογία ενεργητικών | Αναλογία γρήγορων προτερημάτων | Κόστος των αγαθών που πωλούνται | Έργο υπο κατασκευή | Καθαρή εφικτή αξία | Αρχή αύξησης | FIFO | LIFO | Κόστος αντικατάστασης
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες