Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι π

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι π

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι π

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι π

Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι π

Π & Λ
Μια οικονομική δήλωση που παρουσιάζει το κέρδος ή απώλεια που μια επιχείρηση έχει υποστεί για μια χρονική περίοδο….περισσότεροι στο Π & το Λ
Ισοτιμία - αξία
Η ονομαστική αξία ενός μεριδίου από την άποψη του μετοχικού κεφαλαίου όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό….περισσότεροι στην ισοτιμία - αξία
Μητρική εταιρεία
Μια επιχείρηση που είναι κύρια των θυγατρικών είναι η μητρική εταιρεία του τελευταίου….περισσότεροι στη μητρική εταιρεία
Παρέτο βέλτιστο
Το Παρέτο βέλτιστο, ή το Παρέτο αποδοτικό, έκβαση είναι ένα έτσι ώστε κανένας να μπορεί να γίνει καλύτερος χωρίς να καταστήσει κάποιο άλλο χειρότερα….περισσότεροι στο Παρέτο βέλτιστο
Passau Pari
Οι τίτλοι είναι πυκνό passau pari εάν έχουν τα ίσα δικαιώματα μιας πληρωμής ή άλλου οφέλους….περισσότεροι στο passau Pari
Παθητική επένδυση
Μια στρατηγική που αποφεύγει απόθεμα-. Συνήθως συνώνυμος με το δείκτη που ακολουθεί….περισσότεροι στην παθητική επένδυση
Troll διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Ένας μειωτικός όρος για έναν κάτοχο πατέντας που εκμεταλλεύεται το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι τρόποι που βλέπουν όπως άδικοι, inethical ή επιβλαβείς στην κοινωνία… περισσότεροι Troll διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Περίοδος επιστροφής
Ο χρόνος που λαμβάνεται για να ανακτήσει την αρχική επένδυση. Μια σοβαρά ραγισμένη μέθοδος τις επενδύσεις….περισσότεροι στην περίοδο επιστροφής
Payout αναλογία
μετα φορολογικά κέρδη μερισμάτων ÷, ή μέρισμα ανά μερίδιο ÷ EPS….περισσότεροι Payout στην αναλογία
Αναλογία PE
Τιμή μεριδίου που διαιρείται με το κέρδος ανά μετοχή….περισσότεροι στην αναλογία PE
ΓΟΜΦΟΣ
Αναλογία διαιρεμένη ετήσια αύξηση PE ποσοστού στο κέρδος ανά μετοχή….περισσότεροι στο ΓΟΜΦΟ
Μετοχές πενών
Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τις τοποθετώντας αιχμή δημοσιεύσεις μεριδίου. Μετοχές που έχουν μια χαμηλή απόλυτη τιμή. Οι χαμηλές τιμές δεν είναι όχι απαραίτητα μια ένδειξη της καλής αξίας….περισσότεροι στις μετοχές πενών
PIBS (μόνιμες φέρουσες μετοχές ενδιαφέροντος)
Τίτλοι που εκδίδονται σταθερού ενδιαφέροντος από τις οικοδομικές εταιρείες που πληρώνουν. Συχνά μη εξαγοράσιμος….περισσότεροι σε PIBS (μόνιμες φέρουσες μετοχές ενδιαφέροντος)
Φ-αποτέλεσμα Piotroski
Μια μέτρηση της οικονομικής δύναμης των επιχειρήσεων, που συνδυάζει διάφορα άλλα μέτρα… περισσότεροι στο φ-αποτέλεσμα Piotroski
Τοποθέτηση
Το ζήτημα των νέων μετοχών που πωλούνται άμεσα στους νέους μετόχους….περισσότεροι placings
PLF (παράγοντας φορτίων επιβατών)
Passenger-kilometres που πετούν με μια αερογραμμή ως ποσοστό των κάθισμα-χιλιομέτρων διαθέσιμων….περισσότεροι σε PLF (παράγοντας φορτίων επιβατών)
Συν την αγορά
Μια ανταλλαγή που ειδικεύεται στις μικρότερες επιχειρήσεις στο παρελθόν γνωστός ως Ofex….περισσότεροι συν την αγορά
Χάπι δηλητήριων
Μια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί μια απόκτηση με να καταστήσει τον ακριβότερο ή με τη μείωση της αξίας της επίκτητης επιχείρησης….περισσότεροι στα χάπια δηλητήριων
Σχέδιο Ponzi
Μια απάτη επένδυσης που εμφανίζεται πραγματικά τις υψηλές επιστροφές με την πληρωμή των υποτιθέμενων επιστροφών από το κεφάλαιο των επενδυτών….περισσότεροι στα σχέδια ponzi
Φορητός ο άλφα
Φορητός ο άλφα είναι μια διαδικασία εκείνα τα allwos η προσθήκη ενός χαρτοφυλακίου άλφα σε άλλο, χωρίς επιρροή του δεύτερου χαρτοφυλακίου βήτα….περισσότεροι φορητό στον άλφα
Επένδυση χαρτοφυλακίων
Επένδυση από τους επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν ενεργά στη διαχείριση μιας επιχείρησης….περισσότεροι στην επένδυση χαρτοφυλακίων
Εξουσιοδότηση χαρτοφυλακίων
Οι παράμετροι μέσα στις οποίες ένα χαρτοφυλάκιο ρυθμίζεται….περισσότεροι στην εξουσιοδότηση χαρτοφυλακίων
Θεωρία χαρτοφυλακίων
Η θεωρία σχετικά με την αξία και το ριψοκίνδυνο των χαρτοφυλακίων σε αντιδιαστολή με τους μεμονωμένους τίτλους….περισσότεροι στη θεωρία χαρτοφυλακίων
Το θετικό φέρνει
Μια κερδοφόρα διαφορά μεταξύ του εισοδήματος μια επένδυση παράγει και το κόστος το….περισσότεροι στο θετικό φέρνουν
Πιθανά αποθέματα πετρελαίου
Αποθέματα πετρελαίου που έχουν μια σημαντική πιθανότητα της ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αλλά που δεν μπορούν να ειπωθούν για να είναι πιθανά….περισσότεροι στα πιθανά αποθέματα πετρελαίου
Μετα γεγονότα ισολογισμών
Γεγονότα που εμφανίζονται μετά από την ισορροπία η ημερομηνία στην οποία οι απολογισμοί προετοιμάζονται, αλλά που ασκεί υλική επίδραση που πρέπει να αποκαλυφθεί στους απολογισμούς….περισσότεροι στα μετα γεγονότα ισολογισμών
Μεταμοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίων
Μια γενίκευση της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίων βασισμένης στα διαφορετικά μέτρα του κινδύνου….περισσότεροι στη μεταμοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίων
ΔΟΧΕΙΑ
Σαφείς παλαιές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ένα συνώνυμο για το παλαιό ύφος μετέστρεψε τις τηλεπικοινωνίες….περισσότεροι στα ΔΟΧΕΙΑ
ΠΠΠ (ισοτιμία αγοραστικής δύναμης)
Μια ρύθμιση για το κόστος των αγαθών και υπηρεσίες, ο συχνότερα χρησιμοποιούμενο κατά το σύγκριση του ΑΕΠ και των παρόμοιων χωρών στις χώρες….περισσότεροι στο ΠΠΠ
Δικαιώματα δικαιώματος προτιμήσεως
Τα δικαιώματα των μετόχων να προσφερθεί τα νέα ζητήματα του μεριδίου προτού να προσφερθούν στους μη-μετόχους….περισσότεροι στα δικαιώματα δικαιώματος προτιμήσεως
Προ-εξαιρετικός
Μια περιγραφή ενός αριθμού που δίνεται πριν από τα εξαιρετικά στοιχεία ρυθμισμένος με να προσθέσει πίσω τις έκτακτες δαπάνες και την αφαίρεση των εξαιρετικών κερδών….περισσότεροι σε προ-εξαιρετικό
Μετοχές προτίμησης
Μετοχές που πληρώνουν τα σταθερά μερίσματα: η πληρωμή και των μερισμάτων και του κεφαλαίου έχει προτεραιότητα έναντι αυτής των συνηθισμένων μετοχών….περισσότεροι στις μετοχές προτίμησης
Ασφάλιστρο δεδουλευμένο
Το ποσό ασφαλίστρων δεδουλευμένων από τον κίνδυνο που καλύπτεται από μια ασφαλιστική εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής περιόδου….περισσότεροι στο ασφάλιστρο δεδουλευμένο
Εισόδημα ασφαλίστρου
Τα εισοδήματα μια ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνουν ως ασφάλιστρα που πληρώνονται από τους πελάτες….περισσότεροι στο εισόδημα ασφαλίστρου
Ασφάλιστρο εγγεγραμμένο
Το ποσό πελατών ασφαλίστρων πρέπει για να πληρώσει για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που γράφονται κατά τη διάρκεια του έτους….περισσότεροι στο ασφάλιστρο εγγεγραμμένο
Προκαταβολές πληρωμής
Οποιαδήποτε ποσά που έχουν καταβληθεί για τα αγαθά και υπηρεσίες που δεν παραλαμβάνονται μέχρι το τέλος μιας λογιστικής περιόδου. Παρουσιασμένος ως ενεργητικό στους απολογισμούς….περισσότεροι στις προκαταβολές πληρωμής
Ιατρική συνταγή
Ένα φάρμακο που μπορεί μόνο να πωληθεί από έναν φαρμακοποιό όταν εγκρίνεται από μια γραπτή συνταγή από έναν ιατρό….περισσότεροι στη ιατρική συνταγή
Παρούσα αξία
Η αξία ενός ρεύματος των ταμειακών ροών που ρυθμίζονται για τον κίνδυνο και για τη χρονική αξία των χρημάτων….περισσότεροι στην παρούσα αξία
Παρούσα αξία των νέων επιχειρησιακών ασφαλίστρων
η αξία των εφάπαξ ασφαλίστρων + απέρριψε την αξία των κανονικών ρευμάτων… περισσότεροι στην παρούσα αξία των νέων επιχειρησιακών ασφαλίστρων ασφαλίστρου
Ελαστικότητα τιμών
Η ανάλογη αλλαγή στις πωλήσεις ενός προϊόντος που θα αγοραστεί ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής μονάδων στην τιμή….περισσότεροι στην ελαστικότητα τιμών
Ευαίσθητος ως προς την τιμή
Πληροφορίες που είναι πιθανό να έχουν μια επίδραση στην τιμή μιας ασφάλειας όταν αποκαλύπτεται….περισσότεροι σε ευαίσθητο ως προς την τιμή
Τιμή/λογιστική αξία
Καθαρά προτερήματα τιμών μεριδίου ÷ ανά μερίδιο….περισσότεροι στην τιμή/τη λογιστική αξία
Τιμή/ταμειακές ροές
Τιμή μεριδίου ÷ (ταμειακή ροή ÷ αριθ. των μετοχών στο ζήτημα)….περισσότεροι στην τιμή/τις ταμειακές ροές
Τιμή/πωλήσεις
(πωλήσεις ÷ αριθ. των μετοχών στο ζήτημα) τιμή μεριδίου ÷….περισσότεροι στην τιμή/τις πωλήσεις
Αρχική αγορά
Η πώληση των τίτλων από τους εκδότες στους επενδυτές….περισσότεροι στην αρχική αγορά
Πρωταρχικό κόστος
Το ποσό όλων των τύπων άμεσου κόστους….περισσότεροι στις άμεσες δαπάνες
Κύριος
1) Το ποσό ενός δανείου (ή δεσμού) αποκλείοντας το ενδιαφέρον, 2) μια οντότητα για την οποία ένας πράκτορας ενεργεί….περισσότεροι στον προι4στάμενο
Χρήματα εκτύπωσης
Η δημιουργία των χρημάτων από τις κεντρικές τράπεζες, συνήθως με την επίπτωση ότι είναι σε υψηλότερο από τα κανονικά συνετά επίπεδα….περισσότεροι στα χρήματα εκτύπωσης
Ιδιωτικό πελατών
Υπηρεσίες Broking που προσφέρονται στους ιδιώτες. Αυτοί κάνουν για να προσφέρουν την πρόσβαση στην έρευνα που προσφέρεται χαρακτηριστικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται με στους θεσμικούς πελάτες….περισσότεροι ιδιωτικό πελατών
Ιδιωτική δικαιοσύνη
Η επένδυση είναι μη καταχωρημένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης και της κατάργησης των απαριθμημένων επιχειρήσεων….περισσότεροι στην ιδιωτική δικαιοσύνη
Για τον τύπο
Απολογισμοί που συντάσσονται σαν οι αποκτήσεις και οι διαθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, είχαν πραγματοποιηθεί στην έναρξη από το….περισσότεροι σε για τον τύπο
Πιθανά αποθέματα πετρελαίου
Μη αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου που έχουν έναν καλύτερο από την πιθανότητα 50% τεχνικά και εμπορικά παραγώγιμα… περισσότεροι στα πιθανά αποθέματα πετρελαίου
Διαφοροποίηση προϊόντων
Κάνοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να φανεί διαφορετική στα μάτια των καταναλωτών….περισσότεροι στη διαφοροποίηση προϊόντων
Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης
Μια οικονομική δήλωση που παρουσιάζει το κέρδος ή απώλεια που μια επιχείρηση έχει υποστεί για μια χρονική περίοδο….περισσότεροι στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης
Περιθώριο κέρδους
Κέρδος που διαιρείται με τις πωλήσεις. Ένα από διάφορα μέτρα που διαφέρουν στον καθορισμό του κέρδους χρησιμοποίησε….περισσότεροι στο περιθώριο κέρδους
Χρηματοδότηση προγράμματος
Η παροχή χρηματοδότησης χρέους για ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, που ξεπληρώνεται με τις ταμειακές ροές εκείνου του προγράμματος χωρίς, ή που περιορίζεται, προσφυγή στα άλλα προτερήματα του οφειλέτη….περισσότεροι στη χρηματοδότηση προγράμματος
Ανάλογος
Αριθμοί που περιλαμβάνουν τους αριθμούς κάθε υποκαταστημάτων και των συνεταίρων αναλογικά προς την εταιρική συμμετοχή ομάδας σε τους. Συχνά χρησιμοποιημένος από τις κινητές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών….περισσότεροι σε ανάλογο
Ιδιόκτητες εμπορικές συναλλαγές
Οι εμπορικές συναλλαγές στις επενδύσεις μια τράπεζα κάνουν με τα χρήματά της βάζοντας της κύριο σε κίνδυνο….περισσότεροι στις ιδιόκτητες εμπορικές συναλλαγές
Ενδεχόμενο PE
Η τιμή μεριδίου ÷ πρόβλεψε EPS για το τρέχον δημοσιονομικό έτος….περισσότεροι στο ενδεχόμενο PE
Φυλλάδιο
Ένα έγγραφο που περιέχει τις οικονομικές και άλλες πληροφορίες πριν από ορισμένο κεφάλαιο που αυξάνουν τις ασκήσεις όπως IPOs….περισσότεροι στο φυλλάδιο
Αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου
Τα αποθέματα πετρελαίου είναι εκείνα που είναι γνωστά για να υπάρχουν και να είναι εκμεταλλεύσιμα σε έναν υψηλό βαθμό της βεβαιότητας… περισσότεροι στα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου
Παροχές
Μια ευθύνη που μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον. Παρουσιασμένος στο κέρδος και την απώλεια πότε δημιουργείται, έκτοτε στον ισολογισμό μέχρι αντιστρεμμένος….περισσότεροι στις παροχές
PSTN
Δημόσιο μεταστρεφόμενο δίκτυο τηλεπικοινωνιών παλαιές μεταστρεφόμενες ύφος τηλεπικοινωνίες… περισσότεροι στο PSTN φωνής
Ψυχογραφία
Κατάτμηση αγοράς από τον τρόπο ζωής η ταξινόμηση των ανθρώπων θέλει, φιλοδοξίες και τιμές….περισσότεροι στην ψυχογραφία
Μέθοδος αγορών
Απαιτεί ότι ο αγοραστής πρέπει να προσδιοριστεί, και επομένως καλή θέληση που δημιουργείται, να αποτελέσει τις συγχωνεύσεις και τις αποκτήσεις….περισσότεροι στη μέθοδο αγορών
Καθαρό παιχνίδι
Ένα μερίδιο που δίνει την έκθεση επενδυτών μόνο σε μια ιδιαίτερη αγορά βιομηχανίας ή προϊόντων….περισσότεροι στο καθαρό παιχνίδι
Τεθειμένη επιλογή
Μια επιλογή που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να πωλήσει την ελλοχεύουσα ασφάλεια σε μια προκαθορισμένη τιμή….περισσότερη επάνω τεθειμένη επιλογή
Ισότητα βάζω-κλήσης
Μια σχέση μεταξύ της τιμής της ευρωπαϊκής κλήσης και των τεθειμένων επιλογών ίδιο να κρυφτεί κάτω από, της ελλοχεύουσας ασφάλειας, και του ελεύθερου ποσοστού κινδύνου….περισσότεροι στην ισότητα βάζω-κλήσης
PVNBP
αξία των εφάπαξ ασφαλίστρων + απορριμμένη αξία των κανονικών ρευμάτων… περισσότεροι σε PVNBP ασφαλίστρου
Σχέδιο πυραμίδων
περισσότεροι στο σχέδιο πυραμίδων
Q-θεωρία
Η θεωρία ότι ή η υποεκτίμηση μπορεί να μετρηθεί από τη τιμή εμπορίου της αξίας αντικατάστασης προτερημάτων ÷….περισσότεροι στην q-θεωρία
Κατάλληλη άποψη λογιστικού ελέγχου
Μια άποψη ελεγκτών που δηλώνεται στους απολογισμούς ενός περιορισμού στο πεδίο του λογιστικού ελέγχου, ή της διαφωνίας με την επεξεργασία ή την κοινοποίηση λογιστικής….περισσότεροι στην κατάλληλη άποψη λογιστικού ελέγχου
Ποιότητα των αποδοχών
Ο βαθμός στον οποίο οι αποδοχές είναι σταθερές, προβλέψιμος, και απεικονίζει την ελλοχεύουσα απόδοση… περισσότεροι στην ποιότητα αποδοχών της επιχείρησης
Ποσοτικός αναλυτής
Ένας ειδικός στις μαθηματικές τεχνικές χρηματοδότησης. Συχνά αποκαλούμενος «quant» ή «επιστήμονες πυραύλων»….περισσότεροι στους ποσοτικούς αναλυτές
Ποσοτική χρηματοδότηση
Η εφαρμογή των περίπλοκων μαθηματικών που χρηματοδοτούν….περισσότεροι στην ποσοτική χρηματοδότηση
Ποσοτική διευκόλυνση
Ένας ευφημισμός για τα χρήματα εκτύπωσης….περισσότεροι στην ποσοτική διευκόλυνση
Αναλογία γρήγορων προτερημάτων
(ενεργητικά - αποθέματα) τρέχοντα στοιχεία του παθητικού ÷. Ένα μέτρο της δυνατότητας μιας επιχείρησης να πληρώσει το βραχυπρόθεσμο χρέος….περισσότεροι στην αναλογία γρήγορων προτερημάτων
Προσανατολισμένο προς το απόσπασμα εμπορικό σύστημα
Ένα εμπορικό σύστημα που λειτουργεί με το ταίριασμα των διαταγών ενάντια στα αποσπάσματα του κατασκευαστή αγοράς παρά ενάντια σε άλλες διαταγές….περισσότεροι προσανατολισμένα προς στα το απόσπασμα εμπορικά συστήματα
Αναφερμένη επιχείρηση
Μια επιχείρηση οι της οποίας τίτλοι κυκλοφορούν στο εμπόριο δημόσια σε μια ανταλλαγή….περισσότεροι στις αναφερμένες επιχειρήσεις
Ε&Α
Δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Οι δαπάνες ανάπτυξης συσχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα και μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν….περισσότεροι στην Ε&Α
RAJAR
Μια οργάνωση που συντάσσει το μερίδιο ακροατηρίων, μερίδιο αγοράς και φθάνει στις στατιστικές για όλους τους βρετανικούς ραδιο εκφωνητές….περισσότεροι σε RAJAR
Τυχαίος περίπατος
Η τιμή αλλάζει στους τίτλους που είναι (a priori) καθαρώς τυχαίοι. Αναμενόμενη συμπεριφορά στις αποδοτικές αγορές….περισσότεροι στον τυχαίο περίπατο
Εκτίμηση
Η τιμή μιας ασφάλειας έναντι των πρόσφατων βασικών αρχών του… περισσότεροι στην εκτίμηση
Πρώτες ύλες
Οι πρώτες ύλες είναι το μέρος των αποθεμάτων που έχουν αγοραστεί για την περαιτέρω επεξεργασία αλλά στην οποία καμία εργασία δεν έχει γίνει ακόμα….περισσότεροι στις πρώτες ύλες
Πρότυπο ξυράφι-λεπίδων
Ένα πρότυπο ξυράφι-λεπίδων είναι ένα επιχειρησιακό πρότυπο βασισμένο να πωλήσει ένα προϊόν προκειμένου να ωφεληθεί με απώλεια από την πώληση των αναλωσίμων απαραίτητων για τη χρήση του… περισσότεροι στο πρότυπο ξυράφι-λεπίδων
Εμπιστοσύνη επένδυσης ακίνητων περιουσιών
Ένα συλλογικό σχέδιο επένδυσης που επιτρέπει στο φόρο την αποδοτική επένδυση στην ιδιοκτησία… περισσότεροι στην εμπιστοσύνη επένδυσης ακίνητων περιουσιών
Επαν-Equitisation
Το αντίθετο του de-equitisation, το subsitution της δικαιοσύνης για το χρέος… περισσότεροι στο de-equitisation
Επαν-εκτίμηση
Μια αιχμηρή αλλαγή στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης που απεικονίζει μια σημαντική αλλαγή στην άποψη αγορών της επιχείρησης….περισσότεροι στην επαν-εκτίμηση
Προσιτότητα
Ο αριθμός ανθρώπων που χρησιμοποιούν ένα μέσο ραδιοφωνικής μετάδοσης (όπως ένα ραδιόφωνο ή ένα τηλεοπτικό κανάλι) κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου….περισσότεροι στην προσιτότητα
Πραγματικά επιτόκια
Επιτόκια που ρυθμίζονται για τον πληθωρισμό: (1+r)/(1 + ι) - 1 όπου το ρ είναι τα ονομαστικά επιτόκια και είμαι πληθωρισμός….περισσότεροι στα πραγματικά επιτόκια
Πραγματική επιλογή
Η αξία επιλογής που δημιουργείται από την ελευθερία να ενεργήσει στο μέλλον μιας επιλογής…. τώραπερισσότεροι στην πραγματική επιλογή
Πραγματική επιστροφή
Η επιστροφή σε μια επένδυση, λιγότερο η μείωση της αξίας του ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού….περισσότεροι στην πραγματική επιστροφή
Πραγματικοί όροι
Η αλλαγή σε έναν οικονομικό αριθμό μετά από να διορθώσει για την επίδραση του πληθωρισμού… περισσότεροι με πραγματικούς όρους
Πραγματικός - χρόνος
Το σύστημα που αποκρίνεται, ή στοιχείο που παρέχεται, ως γεγονότα συμβαίνει….περισσότεροι σε πραγματικό - χρόνος
Receivership
Το τρέξιμο μιας επιχείρησης, ή η διαχείριση των ιδιαίτερων προτερημάτων, παραδίδεται σε έναν δέκτη που διορίζεται από τους πιστωτές προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη….περισσότεροι σε Receivership
Υποχώρηση
Μια συνεχής αλλά βραχυπρόθεσμη πτώση στο μέγεθος της οικονομίας….περισσότεροι στην υποχώρηση
Ημερομηνία αρχείων
Η ημερομηνία όπως στην οποία ένας κατάλογος κατόχων μιας ασφάλειας συντάσσεται προκειμένου να υποβληθεί σε επεξεργασία μια εταιρική δράση….περισσότεροι κατά την ημερομηνία αρχείων
Αποκατάσταση
Το ποσό περιεκτικότητας σε μέταλλα που εξάγεται από το μετάλλευμα, ως ποσοστό της πραγματικής περιεκτικότητας σε μέταλλα….περισσότεροι στην αποκατάσταση
Κόκκινο τσιπ
Οι κινεζικές επιχειρήσεις ηπειρωτικών χωρών απαρίθμησαν και καταχώρησαν στο Χονγκ Κονγκ….περισσότεροι στο κόκκινο τσιπ
Παραγωγή εξαγοράς
Το IRR ένας αγοραστής θα ελάμβανε με την αγορά ενός δεσμού στην τρέχουσα τιμή αγοράς….περισσότεροι στην παραγωγή εξαγοράς
Εξαγοράσιμος
Μια ασφάλεια είναι εξαγοράσιμη είναι ο εκδότης έχει το δικαίωμα να ξεπληρώσει την ευθύνη που την αντιπροσωπεύει και ακυρώνει….περισσότεροι σε εξαγοράσιμο
Εξαγοράσιμοι δεσμοί
Ένας δεσμός που ο εκδότης μπορεί να ξεπληρώσει πριν από την ωριμότητα….περισσότεροι στους εξαγοράσιμους δεσμούς
Εξαγοράσιμες μετοχές προτίμησης
Μετοχές προτιμήσεων που μπορούν να ξεπληρωθούν πλήρως, κάνοντας τους δεσμός-πιό όπως από άλλα prefs….περισσότεροι στις εξαγοράσιμες μετοχές προτίμησης
Μείωση της ισορροπίας
Μια μέθοδος υποτίμησης, που χρησιμοποιείται συχνά για φορολογικούς λόγους, οι οποίοι βάρη η δαπάνη στα κέρδη προς τους πρώτους χρόνους….περισσότεροι στη μείωση της ισορροπίας
Μείωση του κεφαλαίου
Μια μείωση του κεφαλαίου ή άλλων μη-διανεμητών επιφυλάξεων… περισσότεροι στην κύρια μείωση μετόχων
Καταχωρημένοι τίτλοι
Τίτλοι του οποίου καταγράφεται σε έναν κατάλογο….περισσότεροι στους καταχωρημένους τίτλους
Γραμματέας
Ένας ειδικός στη διατήρηση καταχωρεί την ιδιοκτησία καταγραφής των τίτλων… περισσότεροι στους γραμματείς
Ρυθμιστική οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Οικονομική εφαρμοσμένη μηχανική με σκοπό να αποφύγει τον κανονισμό… περισσότεροι στη ρυθμιστική οικονομική πρόκριση συναλλαγής
Αντασφάλιση
Ασφάλεια για τους ασφαλιστές. Περνούν προς τους κινδύνους αντασφαλιστών που δεν μπορούν να απορροφήσουν οι ίδιοι….περισσότεροι στην αντασφάλιση
Αναλογία διατήρησης αντασφάλισης
καθαρό γραπτό ασφάλιστρο ÷ μεικτό ασφάλιστρο εγγεγραμμένο….περισσότεροι στην αναλογία διατήρησης αντασφάλισης
REIT
Ένα συλλογικό σχέδιο επένδυσης που επιτρέπει στο φόρο την αποδοτική επένδυση στην ιδιοκτησία… περισσότεροι σε REIT
Σχετικό PE
Η αναλογία PE μιας επιχείρησης που διαιρείται με το PE τομέα ή το PE αγοράς….περισσότεροι στο σχετικό PE
Σχετικές επιστροφές
Η επιστροφή σε μια επένδυση λιγότερο η επιστροφή αγοράς….περισσότεροι στις σχετικές επιστροφές
Κέρδος δαπανών αντικατάστασης
Ένας αριθμός κέρδους που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το κόστος των προμηθειών με κόστος τις προμήθειες σε τρέχουσες τιμές… περισσότεροι στο κέρδος δαπανών αντικατάστασης
Κύκλος αντικατάστασης
Ο χρόνος μεταξύ της αγοράς και της αντικατάστασης ενός κύριου προτερήματος… περισσότεροι στους κύκλους αντικατάστασης
Repo
Η πώληση των τίτλων (συνήθως κυβερνητικό χρέος) έδεσε σε μια συμφωνία για να αγοράσει πίσω τον πιό πρόσφατο τίτλων….περισσότεροι σε Repo
Ποσοστό Repo
Το κέρδος τιμών μεταξύ των δύο εμπορίων σε μια συναλλαγή repo, που εκφράζεται ως annualised ποσοστό….περισσότεροι στο ποσοστό Repo
Απαραίτητη επιστροφή στο κεφάλαιο
Η επιστροφή που απαιτείται για να αντισταθμίσει τους προμηθευτές του κεφαλαίου για τον κίνδυνο και τη χρονική αξία χρημάτων….περισσότεροι στην απαραίτητη επιστροφή στο κεφάλαιο
Έρευνα και ανάπτυξη
Δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Οι δαπάνες ανάπτυξης συσχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα και μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν….περισσότεροι στην έρευνα και την ανάπτυξη
Απαίτηση επιφύλαξης
Ένα ποσοστό των καταθέσεων ότι οι τράπεζες δεν έχουν την άδεια για να δανείσουν….περισσότεροι στην απαίτηση επιφύλαξης
Υπόλοιπο εισοδηματικό πρότυπο
Ένα πρότυπο αξιολόγησης DCF: και πρότυπο έκπτωσης μερισμάτων που ρυθμίζεται για το μελλοντικό κεφάλαιο που αυξάνει….περισσότεροι στο υπόλοιπο εισοδηματικό πρότυπο
Υπόλοιπη αξία
Η αξία του προτερήματος στο τέλος της χρήσιμης ζωής του (με σκοπό την υποτίμηση), ή στο τέλος μιας μίσθωσης….περισσότεροι στην υπόλοιπη αξία
Πληγή των πόρων
Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των χρημάτων εισροών σε μια χώρα ως αποτέλεσμα των εξαγωγών των φυσικών πόρων, και οι παρόμοιες πηγές, ξέρουν επίσης ως ολλανδική ασθένεια….περισσότεροι στην ολλανδική ασθένεια
Λιανικό σχήμα
Η γενική εμφάνιση και θεωρεί ότι ένας λιανοπωλητής παρουσιάζει στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των βλεμμάτων του, του σχεδιαγράμματος, και του είδους της σειράς αυτό αποθέματα….περισσότεροι στο λιανικό σχήμα
Διατηρημένο κέρδος
Το διατηρημένο κέρδος, ή οι διατηρημένες αποδοχές είναι το ποσό κέρδους που κρατιέται από την επιχείρηση παρά πληρωμένος ως μερίσματα ..... περισσότεροι στο διατηρημένο κέρδος
Επιστροφή στο κεφάλαιο που υιοθετείται
Επιστροφή στο κεφάλαιο που υιοθετείται. EBIT ÷ (οι μέτοχοι χρηματοδοτούν + χρέος)….περισσότεροι στην επιστροφή στο κεφάλαιο που υιοθετείται
Επιστροφή στα μέσα προτερήματα
Μέσα προτερήματα καθαρού κέρδους ÷. Μια αναλογία αποδοτικότητας σχετική με τις τράπεζες….περισσότεροι στην επιστροφή στα μέσα προτερήματα
Επιστροφή στο επενδυμένο κεφάλαιο
Κέρδος ως ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου που επενδύεται σε μια επιχείρηση παρά τα προτερήματα που παρουσιάζονται στον ισολογισμό….περισσότεροι στην επιστροφή στο επενδυμένο κεφάλαιο
Απόδοση της επένδυσης
Το κέρδος μια επένδυση παράγει ως ποσοστό της αξίας των προτερημάτων που χρησιμοποιούνται για να τον παραγάγουν….περισσότεροι στη απόδοση της επένδυσης
Επιστροφή κεφάλαιο που υιοθετείται στο λειτουργούν
Μια παραλλαγή ROCE. EBIT ÷ (το κεφάλαιο + διατηρεί + παροχές για τα στοιχεία του παθητικού - μετρητά)….περισσότεροι στην επιστροφή στο λειτουργούν κεφάλαιο που υιοθετείται
Επιστροφές του κεφαλαίου
Μεγάλες πληρωμές στους μετόχους που αλλάζουν την οικονομική δομή των επιχειρήσεων. Μπορούν να γίνουν σε διάφορους διαφορετικούς τρόπους….περισσότεροι στις επιστροφές του κεφαλαίου
Αποθεματικό αναπροσαρμογής
Το μη-dsitributable μέρος των μετόχων χρηματοδοτεί να προκύψει από τις αυξήσεις στην αξία των προτερημάτων….περισσότεροι στο αποθεματικό αναπροσαρμογής
Εισόδημα ανά διαθέσιμη χαμηλότερη ημέρα αγκυροβολίων
Εισόδημα που γίνεται με ένα κρουαζιερόπλοιο ή έναν στόλο σχετικά με τη διαθέσιμη ικανότητα παρόμοιος με το ξενοδοχείο revpar….περισσότεροι στο εισόδημα ανά διαθέσιμη χαμηλότερη ημέρα αγκυροβολίων
Εισόδημα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
Εισόδημα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. ποσοστό κατοχής ×room….περισσότεροι στο εισόδημα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
Αναγνώριση εισοδήματος
Η επιλογή ποιων εισροών μια επιχείρηση πρέπει να θεωρήσει για να είναι μέρος των πωλήσεών της… περισσότεροι στην αναγνώριση εισοδήματος
Αντιστροφή convertibles
Ένας δεσμός που μπορεί να ανταλλαχθεί για τις μετοχές στην επιλογή του εκδότη….περισσότεροι στην αντιστροφή convertibles
Αντίστροφη ανάληψη
Μια ανάληψη στην οποία ο έλεγχος της συνδυασμένης επιχείρησης πηγαίνει στους μετόχους και τη διαχείριση της «επίκτητης» επιχείρησης….περισσότεροι στις αντίστροφες αναλήψεις
Σημάνετε την επαναφορά
Η τάση ενός αριθμού που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου για να επιστρέψει στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο μετά από τις ανώμαλες περιόδους… περισσότεροι στη μέση επαναφορά
Επαναφορά στο μέσο όρο
Η τάση ενός αριθμού που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου για να επιστρέψει στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο μετά από τις ανώμαλες περιόδους… περισσότεροι στην επαναφορά στο μέσο όρο
Αντίστροφος-Repo
Η αγορά μιας ασφάλειας έδεσε σε μια συμφωνία για να πωλήσει πίσω πιό πρόσφατο….περισσότεροι στο αντίστροφος-Repo
Revpar
Εισόδημα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. ποσοστό κατοχής ×room….περισσότεροι σε Revpar
Rho
Το ποσοστό αλλαγής της τιμής ενός χαρτοφυλακίου ή ενός παραγώγου με τα επιτόκια….περισσότεροι σε Rho
Ζήτημα δικαιωμάτων
Η πώληση των νέων μετοχών, με τους υπάρχοντες μετόχους που έχουν το μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αγοράσει τις νέες μετοχές….περισσότεροι στο ζήτημα δικαιωμάτων
Κίνδυνος
Η πιθανότητα ότι η πραγματική επιστροφή σε μια επένδυση μπορεί να διαφέρει από την αναμενόμενη επιστροφή….περισσότεροι στον κίνδυνο
Οικονομική πρόκριση συναλλαγής κινδύνου
Κάνοντας εμπόριο που στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις ανεπάρκειες αγοράς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των δημόσια προσφορών….περισσότεροι στην οικονομική πρόκριση συναλλαγής κινδύνου
Αποστροφή κινδύνου
Η προτίμηση των επενδυτών για λιγότερο τον επικίνδυνο των επενδύσεων με τις ίδιες αναμενόμενες επιστροφές….περισσότεροι στην αποστροφή κινδύνου
Ασφάλιστρο κινδύνου
Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού επιστροφής σε μια ασφάλεια (ή μια αγορά ή μια επένδυση) και του ελεύθερου ποσοστού κινδύνου επιστροφής….περισσότεροι στο ασφάλιστρο κινδύνου
Ελεύθερο ποσοστό κινδύνου
Το ποσοστό επιστροφής που μπορεί να ληφθεί με βεβαιότητα η παραγωγή στα κρατικά ομόλογα….περισσότεροι στο ελεύθερο ποσοστό κινδύνου
Σταθμισμένα κίνδυνος προτερήματα
Τα συνολικά προτερήματα μια τράπεζα έχουν, με την αξία κάθε προτερήματος που ρυθμίζεται από έναν παράγοντα που απεικονίζει το ριψοκίνδυνό του. Χρησιμοποιημένος για να υπολογίσει τις κύριες αναλογίες επάρκειας….περισσότεροι στον κίνδυνο ρύθμισαν τις επιστροφές
RNS
Μια υπηρεσία ειδήσεων που οργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου που φέρνει όλες τις ανακοινώσεις που γίνονται στην αγορά από το Λονδίνο απαρίθμησε τις επιχειρήσεις….περισσότεροι σε RNS
ROCE
Επιστροφή στο κεφάλαιο που υιοθετείται. EBIT ÷ (οι μέτοχοι χρηματοδοτούν + χρέος)….περισσότεροι σε ROCE
Αυγοτάραχα
Επιστροφή στη δικαιοσύνη. ÷equity κέρδους….περισσότεροι στα αυγοτάραχα
RoI
Το κέρδος μια επένδυση παράγει ως ποσοστό της αξίας των προτερημάτων που χρησιμοποιούνται για να τον παραγάγουν. EBIT ÷value των προτερημάτων….περισσότεροι σε RoI
ROIC
Επιστροφή στο επενδυμένο κεφάλαιο. Κέρδος ως ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου που επενδύεται σε μια επιχείρηση παρά τα προτερήματα που παρουσιάζονται στον ισολογισμό….περισσότεροι σε ROIC
RPK (χιλιόμετρα επιβατών εισοδήματος)
Ένα μέτρο όγκου για μια αερογραμμή κάθε χιλιόμετρο κάθε που ένας πληρώνοντας επιβάτης φέρεται….περισσότεροι σε RPK (χιλιόμετρα επιβατών εισοδήματος)
Οικονομική επένδυση εξηγημένο όροι πΣπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες