Δήλωση ταμειακών ροών

Δήλωση ταμειακών ροών

Δήλωση ταμειακών ροών

Δήλωση ταμειακών ροών

Δήλωση ταμειακών ροών

Αντίθετα από τον απολογισμό κέρδος και απώλεια, που ακολουθεί τον προι4στάμενο αυξήσεις, η δήλωση ταμειακών ροών καταγράφει τις πραγματικές μετακινήσεις σε μετρητά σε μια λογιστική περίοδο. Όλα τα μετρητά που παραλαμβάνονται (εισροές) από την επιχείρηση, και που ξοδεύονται (εκροές) από την επιχείρηση θα παρουσιαστούν σε αυτήν την δήλωση.

Δεδομένου ότι ο καθορισμός των ποσών μετρητών περιλαμβάνει τη λιγότερη χρήση της κρίσης και της διακριτικότητας από τα καθοριστική κέρδη ή την αξία προτερημάτων, η δήλωση ταμειακών ροών είναι πιό δύσκολη να χειριστεί από τις άλλες κύριες δηλώσεις λογιστικής (το απολογισμός κέρδους & απώλειας και το ισολογισμός).

Η δήλωση ταμειακών ροών παρουσιάζει μετρητά που μπαίνουν σε μια επιχείρηση (από τις πωλήσεις, το εισόδημα από τις επενδύσεις, τις πωλήσεις προτερημάτων) και την έξοδο (πληρωμές στους προμηθευτές, επένδυση), την αύξηση του κεφαλαίου (χρήματα που δανείζονται ή που συγκεντρώνονται από τους μετόχους) και της πληρωμής των επιστροφών του κεφαλαίου (ενδιαφέρον και μερίσματα) και το φόρο.

Όπως το κέρδος, η ταμειακή ροή μπορεί να μετρηθεί σε διάφορα επίπεδα. Παραδείγματος χάριν, λειτουργούσα ταμειακή ροή αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε λειτουργικό όφελος με τα αποτελέσματα στα σε είδος στοιχεία που γδύνονται έξω.

Τα κύρια στοιχεία σε μια χαρακτηριστική δήλωση ταμειακής ροής είναι (στη διαταγή):

  • ταμειακή ροή από τις λειτουργούσες δραστηριότητες
  • αποδόσεις της επένδυσης και συντήρηση της χρηματοδότησης
  • φορολογία
  • δαπάνες κεφαλαίου και οικονομικές επενδύσεις
  • αποκτήσεις και διαθέσεις
  • μερίσματα δικαιοσύνης που πληρώνονται
  • διαχείριση των υγρών πόρων
  • χρηματοδότηση

Οι αποδόσεις της επένδυσης και η συντήρηση της χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τα μερίσματα λαμβανόμενα (π.χ. από τα υποκαταστήματα) και το ενδιαφέρον από τους σταθερού ενδιαφέροντος τίτλους και τις καταθέσεις τραπεζών. Θα παρουσιάσει επίσης πληρωμές στους δανειστές: και τράπεζες και κάτοχοι των σταθερού ενδιαφέροντος τίτλων μιας επιχείρησης.

Οι επενδύσεις κεφαλαίου και οι οικονομικές επενδύσεις θα παρουσιάσουν τις ταμειακές ροές σχετικά με την αγορά και τη διάθεση πάγια ενεργητικά. Οι υγροί πόροι είναι μετρητά και υγρό, βραχυπρόθεσμο, επενδύσεις.

Όλα τα στοιχεία στη δήλωση ταμειακής ροής μπορούν να είναι σημαντικά διαφορετικά από τα ισοδύναμα στοιχεία στο Π & το Λ. Αυτό είναι τι καθιστά τη ταμειακή ροή τόσο πολύτιμη (δεν είναι ευαίσθητη στο χειρισμό), αλλά μπορεί επίσης να τον καταστήσει λιγότερο σημαντικό (υπάρχουν καλοί λόγοι για στις άλλες δηλώσεις λογιστικής).

Η λειτουργούσα ταμειακή ροή πολύ συχνά εξετάζεται από τους επενδυτές. Το στοιχείο δαπανών κεφαλαίου είναι ένας γρηγορότερος τρόπος πόσο βαριά η επιχείρηση επενδύει από εξετάζοντας τον ισολογισμό (και διορθώνοντας έπειτα για υποτίμηση κ.λπ.) αλλά έχει δύο αδυναμίες: δεν καταγράφει τις αγορές που πληρώνονται όχι ακόμα και δεν επιτρέπει σε μια για να χωρίσει τις δαπάνες κεφαλαίου στα λειτουργούντα προτερήματα από τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επενδύσεις.

Μια πιό σύνθετη χρήση της δήλωσης ταμειακών ροών είναι ο υπολογισμός ελεύθερη ταμειακή ροή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλογίες αξιολόγησης και αξιολογήσεις DCF. Όλα τα στοιχεία στη δήλωση ταμειακών ροών παρέχουν έναν χρήσιμο έλεγχο στα στοιχεία στις άλλες δηλώσεις λογιστικής και είναι μια ζωτικής σημασίας εισαγωγή στα οικονομικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη.

Δήλωση ταμειακών ροών

Σχετικές σελίδες: Ελεύθερη ταμειακή ροή | Δαπάνες κεφαλαίου | Ταμειακές ροές ανά μερίδιο | Τιμή/ταμειακές ροές | Π & Λ | Ισολογισμός | STRGL
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες