Παγιωμένοι απολογισμοί

Παγιωμένοι απολογισμοί

Παγιωμένοι απολογισμοί

Παγιωμένοι απολογισμοί

Παγιωμένοι απολογισμοί

Μια ομάδα των επιχειρήσεων πρέπει για να προετοιμάσει τους απολογισμούς για την ομάδα συνολικά καθώς επίσης και την επιχείρηση. Αυτοί οι παγιωμένοι απολογισμοί είναι σχεδόν πάντα τι θέμα στους επενδυτές.

Οι αρχικές ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων περιέχουν συνήθως τα παγιωμένα αποτελέσματα και οι ετήσια εκθέσεις έχουν πάντα και την επιχείρηση και τους παγιωμένους απολογισμούς. Οι παγιωμένοι απολογισμοί καλούνται συχνά απολογισμούς ομάδας.

Το παγιωμένο Π & Λ περιλαμβάνει τα κέρδη υποκαταστήματα και το μερίδιο της επιχείρησης των κερδών που γίνονται από συνεταίροι και συλλογικές επιχειρήσεις. Εάν οποιαδήποτε υποκαταστήματα δεν είναι κύρια πλήρως έπειτα μια αφαίρεση θα γίνει περαιτέρω κάτω από το Π & το Λ για τα κέρδη αποδοτέα σε ενδιαφέροντα μειονότητας.

Το παγιωμένο ισολογισμός παρουσιάζει ομοίως τα ποσά προτερημάτων και στοιχεία του παθητικού της επιχείρησης και όλων των θυγατρικών του. Παρουσιάζει επίσης την αξία των μετοχών στους συνεταίρους και τις συλλογικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα ο ισολογισμός επιχείρησης και το Π & το Λ παρουσιάζουν μόνο ότι μόνο παρουσιάζει την αξία των προτερημάτων, των στοιχείων του παθητικού και των κερδών η ίδια της επιχείρησης. Ο αντίκτυπος των υποκαταστημάτων, των συνεταίρων και των συλλογικών επιχειρήσεων περιορίζεται στην αξία των μετοχών σε τους και τα μερίσματα που πληρώνονται από τους.

Παγιωμένοι απολογισμοί

Σχετικές σελίδες: Συνδυαζόμενη επιχείρηση | Κοινοπραξία | Ενδιαφέροντα μειονότητας | Π & Λ | Ισολογισμός | Ανάλογος | Κύκλος εργασιών | Αποτελέσματα μεταφράσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες