Άυλα προτερήματα

Άυλα προτερήματα

Άυλα προτερήματα

Άυλα προτερήματα

Άυλα προτερήματα

Τα προτερήματα που δεν έχουν μια καθορισμένη ύπαρξη καλούνται άυλα προτερήματα. Δεν έχουν ούτε μια φυσική μορφή ούτε δίνουν στον ιδιοκτήτη τους τα καθορισμένα οικονομικά δικαιώματα.

Τα άυλα πάγια ενεργητικά παρουσιάζονται χωριστά στο ισολογισμός από απτός πάγια ενεργητικά.

Οι τίτλοι, τα οικονομικά όργανα, οι καταθέσεις τραπεζών και το χρέος είναι απτά προτερήματα μη άυλα, αν και, δεδομένου ότι είναι συχνά ενεργητικά, η διάκριση μπορεί να μην πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.

Αναβεβλημένα φορολογικά προτερήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά δικαιώματα και κεφαλαιοποιημένος Ε&Α είναι άυλα αγαθά.

Από τους κανόνες IAS 38, ένα άυλο προτέρημα, πρέπει να είναι:

  • να είστε ευπροσδιόριστος
  • ελέγχεται από την επιχείρηση
  • αυξήστε τα μελλοντικά κέρδη

Οι διαφορετικοί κανόνες ισχύουν για καλή θέληση. Αν και είναι ένα άυλο προτέρημα έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Καλύπτεται στα χωριστά πρότυπα (IFRS 3).

Λεπτομερέστερα:

Ένα άυλο προτέρημα πρέπει να είναι χωριστά ευπροσδιόριστο (η επιχείρηση μπορεί να την πωλήσει, να την χορηγήσει άδεια, κ.λπ.).

Τα άυλα προτερήματα μπορούν να προκύψουν από μια αγορά (παραδείγματος χάριν, μέσω της αγοράς ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας) ή να παραχθούν μέσα στην οργάνωση (παραδείγματος χάριν, μέσω των δαπανών για την Ε&Α). Κάτι που μπορεί να αγοραστεί μπορεί προφανώς να προσδιοριστεί. Εάν μια επικερδής επιχείρηση αγοράσει κάτι πρέπει να είναι στην προσδοκία ότι θα παραγάγει τις ταμειακές ροές.

Εάν ένας άυλος δημιουργείται μέσα σε μια επιχείρηση παρά αγορασμένος, οι απαιτήσεις είναι ελαφρώς πιό περίπλοκες. Υπάρχουν λίγα άυλα αγαθά από δικαιολογούν το κόστος τους που κεφαλαιοποιείται και που παρουσιάζεται στον ισολογισμό. Αν και η συζήτηση επιχειρήσεων «της επένδυσης» στα εμπορικά σήματα, τις δαπάνες διαφήμισης και μάρκετινγκ πηγαίνει κατ' ευθείαν στο Π & το Λ για καλούς λόγους. Ο ρόλος που τέτοιες δαπάνες διαδραματίζουν στην παραγωγή των ταμειακών ροών είναι πάρα πολύ έμμεσος και αβέβαιος να δικαιολογήσει τη μεταχείρηση τι δημιουργεί ως προτέρημα.

Υπάρχουν πρόσθετοι κανόνες για τις δαπάνες Ε&Α.

Είναι συνηθισμένο είτε σε αποσβήστε το κόστος ενός άυλου προτερήματος κατά τη διάρκεια κάθε έτους ζωής του, είτε για να φέρει τις κανονικές αναθεωρήσεις μας και να παρουσιάσει εξασθένιση όταν και όπως απαραίτητος. Το τελευταίο είναι η απαραίτητη επεξεργασία για την καλή θέληση. Η χρεωλυσία είναι η απαραίτητη επεξεργασία για τα προτερήματα (όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που έχουν μια περιορισμένη ζωή.

Άυλα προτερήματα

Σχετικές σελίδες: Χρεωλυσία | Κεφαλαιοποίηση | EBITA | Δίκαιη αξία | Σταθερός - προτέρημα | Εξασθένιση | Πνευματική ιδιοκτησία | Έρευνα και ανάπτυξη | Απτά προτερήματα
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες