Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Η δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών (STRGL) δίνει στους επενδυτές μια περίληψη των κερδών και των απωλειών μιας επιχείρησης ανεξάρτητα από εάν παρουσιάστηκαν ή όχι στο Π & Λ ή το ισολογισμός.

Στο STRGL είναι μια αρχική δήλωση, και πρέπει να δοθεί την ίδια προεξοχή με το Π & Λ, το ισολογισμός και τις ταμειακές ροές. Δίνεται αυτήν την προεξοχή στους δημοσιευμένους απολογισμούς, αλλά οι επενδυτές δίνουν σπάνια πολλή προσοχή

Η αφετηρία της δήλωσης των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών είναι το κέρδος για το έτος (κέρδος μετά από το φόρο, πριν από την πληρωμή των μερισμάτων) και αυτό ακολουθείται από άλλες κέρδη και απώλειες - αλλαγές στην αξία των στοιχείων που παρουσιάζονται στον ισολογισμό.

Η δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών θα φανεί χαρακτηριστικά κάτι παρεμφερή:

Κέρδος για το δημοσιονομικό έτος 200
Ανατίμηση της ιδιοκτησίας (απραγματοποίητης) 20
  220
Διαφορές μεταφράσεων νομίσματος (50)
Το σύνολο αναγνώρισε τα κέρδη (απώλειες) για το έτος 170
Προγενέστερη ρύθμιση έτους (20)
Συνολικές κέρδη και απώλειες που αναγνωρίζονται από τον περασμένο χρόνο 150

Η προγενέστερη ρύθμιση έτους είναι μια αλλαγή στο κέρδος στο προηγούμενο χρόνο που οφείλεται είτε σε ένα λάθος είτε (πιθανότερος) μια αλλαγή στην πολιτική λογιστικής (για να ευθυγραμμίσει την υποβολή έκθεσης με τρέχον πρότυπα λογιστικής). Αυτή η προγενέστερη ρύθμιση έτους πρέπει να περιλάβει την αθροιστική επίδραση κατά τη διάρκεια όλων των προγενέστερων ετών.

Τα κέρδη και οι απώλειες που υφίστανται για την περίοδο δεν εξηγούν εντελώς όλες τις αλλαγές σε δικαιοσύνη των μετόχων. Αυτό είναι επειδή τα κεφάλαια μετόχων αλλάζουν επίσης από buybacks μεριδίου, νέα ζητήματα και τα μερίσματα.

Μια συμφιλίωση πρέπει να παρασχεθεί που θα φανεί κάτι παρεμφερή

Το σύνολο αναγνώρισε τα κέρδη για το έτος 150
Μέρισμα (50)
Νέο μετοχικό κεφάλαιο 200
Καθαρή προσθήκη στα κεφάλαια μετόχων 300
 

Οι βοήθειες STRGL αποτρέπουν μια σημαντική κατηγορία χειρισμών των απολογισμών. Με την απαίτηση ότι όλες οι αλλαγές στον ισολογισμό παρουσιάζονται, δίνει έμφαση σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κινηθούν οι απώλειες προς τον ισολογισμό χωρίς διάβαση τους μέσω του Π & του Λ. Μπορεί να μην παρέχει τόσο υλικό για την ανάλυση όσο τις άλλες αρχικές δηλώσεις, αλλά πρέπει ακόμα να εξεταστεί.

Δήλωση των συνολικών αναγνωρισμένων κερδών και των απωλειών

Σχετικές σελίδες: Π & Λ | Ισολογισμός | Δήλωση ταμειακής ροής | Παγιωμένοι απολογισμοί
Σχετικές κατηγορίες: Απολογισμοί

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες