Financiële Investering Termijnen verklaard p

Financiële Investering Termijnen verklaard p

Financiële Investering Termijnen verklaard p

Financiële Investering Termijnen verklaard p

Financiële Investering Termijnen verklaard p

P & L
Een financiële verklaring die de winst of het verlies toont een bedrijf over een periode van tijd…. heeft gemaaktmeer op P & L
Nominale waarde
De nominale waarde van een aandeel in termen van aandeelkapitaal zoals die op de balans wordt getoond….meer op Nominale waarde
Moedermaatschappij
Een bedrijf dat dochterondernemingen bezit is de moedermaatschappij van laatstgenoemde….meer op Moedermaatschappij
Optimaal Pareto
Optimaal Pareto, of efficiënt Pareto, resultaat zijn één dusdanig dat niemand weg zou kunnen beter worden gemaakt zonder slechter te maken iemand anders van….meer op optimaal Pareto
Passau van Pari
De effecten zijn weelderige paripassau als zij gelijke betiteling aan een betaling of ander voordeel…. hebbenmeer op passau Pari
Het passieve investeren
Een strategie die vermijdt voorraad-plukt. Gewoonlijk synoniem met index die…. volgtmeer bij het passieve investeren
De Sleeplijn van het octrooi
Een geringschattende termijn voor een octrooihouder die het octrooisysteem exploiteert is manieren die oneerlijk worden gezien, inethical of schadelijk voor de maatschappij… meer op de Sleeplijn van het Octrooi
De periode van de terugbetaling
De tijd die wordt gevergd om de aanvankelijke investering terug te krijgen. Een ernstig ontsierde methode om investeringen te evalueren….meer op de periode van de Terugbetaling
De verhouding van de uitgave
winsten van de dividenden÷ de postbelasting, of dividend per aandeel ÷ EPS….meer op de verhouding van de Uitgave
PE verhouding
De prijs van het aandeel die door inkomens per aandeel wordt verdeeld….meer op PE verhouding
PIN
PE verhouding de verdeelde percentage jaarlijkse groei in inkomens per aandeel….meer op PIN
De aandelen van de stuiver
Een termijn die vaak door aandeel tippende publicaties wordt gebruikt. Aandelen die een lage absolute prijs hebben. De lage prijzen zijn onnodig geen aanwijzing van goede waarde….meer op de aandelen van de Stuiver
PIBS (permanente rentedragende aandelen)
Effecten die door hypotheekbanken worden uitgegeven die met vaste rente betalen. Vaak niet afkoopbaar….meer op PIBS (permanente rentedragende aandelen)
De F-Score van Piotroski
Een meting van de financiële sterkte die van bedrijven, verscheidene andere maatregelen… meer op de F-Score van Piotroski combineert
Het plaatsen
De kwestie van nieuwe aandelen die rechtstreeks aan nieuwe aandeelhouders…. worden verkochtmeer op plaatsingen
PLF (de factor van de passagierslading)
Passenger-kilometres die door een luchtvaartlijn als percentage beschikbare zetel-kilometers wordt gevlogen….meer op PLF (de factor van de passagierslading)
Plus Markt
Een uitwisseling die zich in kleinere bedrijven specialiseert; vroeger genoemd geworden Ofex….meer op plus Markt
De pil van het vergift
Een poging om een aanwinst af te raden door het duurder te maken of door de waarde van de verworven zaken te verminderen….meer op vergiftpillen
De regeling van Ponzi
Een investeringszwendel die schijnt om hoogte eigenlijk te betalen keert door de vermeende winst uit het eigen kapitaal van de investeerders terug te betalen….meer op ponziregelingen
Draagbare alpha-
Draagbare alpha- is een proces dat allwos de toevoeging van één portefeuille alpha- aan een andere, zonder de tweede portefeuille te beïnvloeden bèta….meer op draagbare alpha-
De investering van de portefeuille
Investering door investeerders die niet geinteresseerd in het spelen van een actieve rol in het beheer van een bedrijf…. zijnmeer op portefeuilleinvestering
Het mandaat van de portefeuille
De parameters waarbinnen een portefeuille…. wordt geleidmeer op portefeuillemandaat
De theorie van de portefeuille
De theorie betreffende de waarde en de gewaagdheid van portefeuilles in tegenstelling tot individuele effecten….meer op de theorie van de Portefeuille
Het positief draagt
Een voordelig verschil tussen het inkomen een investering produceert en de kosten om het te financieren….meer op positief dragen
Mogelijke oliereserves
De reserves van de olie die een significante waarschijnlijkheid van commercieel exploiteerbaar het zijn hebben, maar die niet kunnen waarschijnlijk worden gezegd om te zijn….meer op Mogelijke oliereserves
Post balansgebeurtenissen
Gebeurtenissen die na het saldo de datum voorkomen waaraan de rekeningen worden voorbereid, maar die een materiële invloed heeft die in de rekeningen moet worden onthuld….meer op postbalansgebeurtenissen
Post-modern portefeuilletheorie
Een generalisatie van moderne portefeuilletheorie die op verschillende maatregelen van risico wordt gebaseerd….meer op post-modern portefeuilletheorie
POTTEN
De duidelijke Oude Diensten van Telecommunicatie; een synoniem voor oude stijl schakelde telecommunicatie….meer op POTTEN
PPP (koopkrachtpariteit)
Een aanpassing voor de het vaakst gebruikte kosten van goederen en de diensten, wanneer het vergelijken van het BBP en gelijkaardige landen over landen….meer op PPP
De rechten van het recht van voorkoop
De rechten van aandeelhouders om nieuwe kwesties van aandeel worden aangeboden alvorens zij aan niet-aandeelhouders…. worden aangebodenmeer op recht van voorkooprechten
Pre-uitzonderlijk
Een beschrijving van een aantal dat vóór uitzonderlijke punten wordt gegeven; aangepast door uitzonderlijke kosten terug toe te voegen en uitzonderlijke winsten af te trekken….meer op pre-uitzonderlijk
Preferente aandelen
Aandelen die vaste winstgevend zijn: de betaling van zowel dividenden als kapitaal neemt prioriteit meer dan dat gewone aandelen….meer op preferente aandelen
Verdiende premie
De hoeveelheid premies die door het risico worden verdiend dat door een verzekeringsmaatschappij tijdens een financiële periode wordt gedekt….meer op verdiende premie
Het inkomen van de premie
De opbrengsten een verzekeringsmaatschappij ontvangt als premies die door klanten worden betaald….meer op premieinkomen
Geschreven premie
De hoeveelheid premiesklanten wordt vereist om voor verzekeringspolissen te betalen die tijdens het jaar worden geschreven….meer op geschreven Premie
Vooruitbetalingen
Om het even welke bedragen die zijn betaald voor goederen en diensten niet die tegen eind een berekeningsperiode worden de ontvangen. Getoond als huidige activa in rekeningen….meer op Vooruitbetalingen
De drug van het voorschrift
Een drug die slechts door een apotheker kan worden verkocht wanneer erkend door een geschreven voorschrift van een arts….meer op de drug van het Voorschrift
Huidige waarde
De waarde van een stroom van cash flow die risico en de tijdwaarde wordt aangepast van geld….meer op Huidige waarde
Huidige waarde van nieuwe bedrijfspremies
de waarde van enige premies + voorzag waarde van regelmatige premiestromen… meer op Huidige waarde van nieuwe bedrijfspremies
De elasticiteit van de prijs
De evenredige verandering in verkoop van een product dat als resultaat van een eenheidsverandering in prijs zal worden gekocht….meer op de elasticiteit van de Prijs
Prijsgevoelig
Informatie die waarschijnlijk zal een effect op de prijs van een veiligheid hebben wanneer onthuld….meer op Prijsgevoelig
Prijs/boekwaarde
De prijs÷ netto activa van het aandeel per aandeel….meer op Prijs/boekwaarde
Prijs/cash flow
De prijs van het aandeel ÷ (cash flow ÷ nr van aandelen in kwestie)….meer op Prijs/cash flow
Prijs/verkoop
(verkoop ÷ nr van aandelen in kwestie) ÷ aandeelprijs….meer op Prijs/verkoop
Primaire markt
De verkoop van effecten door uitgevers aan investeerders….meer op Primaire markt
Kostprijs
De som allerhande van directe kosten….meer op directe kosten
Belangrijkste
1) De hoeveelheid een lening (of band) exclusief rente, 2) een entiteit waarvoor een agent…. handeltmeer op Hoofd
Het geld van de druk
De verwezenlijking van geld door centrale banken, gewoonlijk met de implicatie dat het bij hoger dan normaal voorzichtige niveaus…. ismeer op drukgeld
Het privé cliënt broking
De diensten van Broking die aan particulieren worden aangeboden. Deze doen de toegang tot onderzoek aanbieden dat typisch met de diensten wordt aangeboden die aan institutionele cliënten worden aangeboden….meer bij het Privé cliënt broking
Privé gelijkheid
De investering is niet geregistreerde bedrijven, met inbegrip van de overname en de-listing van vermelde bedrijven….meer op Privé gelijkheid
Pro forma
Opgestelde rekeningen alsof de aanwinsten en de verwijderingen die tijdens een periode plaatsvonden, bij het begin van het…. hadden plaatsgevondenmeer op Pro forma
Waarschijnlijke oliereserves
Onbewezen oliereserves die beter dan 50% kans hebben om technisch en commercieel producible… meer op Waarschijnlijke oliereserves te zijn
De Differentiatie van het product
Makend verschillend een product of de dienst voor consumenten kijken….meer op productdifferentiatie
De rekening van de winst en van het verlies
Een financiële verklaring die de winst of het verlies toont een bedrijf over een periode van tijd…. heeft gemaaktmeer voor winst en verliesrekening
De winstmarge van
Winst die door verkoop wordt verdeeld. Één van verscheidene maatregelen die in de definitie van winst verschillen gebruikte….meer op winstmarge
De financiën van het project
De voorziening van schuldfinanciën voor een bepaald project, dat met de kasstroom van dat project zonder moet worden terugbetaald, of te beperken, toevlucht aan de andere activa van de lener….meer op projectfinanciën
Evenredig
Aantallen die de aantallen van elke dochterondernemingen en van vennoten in verhouding tot het groepsaandeel in hen omvatten. Vaak gebruikt door mobiele telecommunicatiebedrijven….meer op evenredig
Merkgebonden handel
De handel in investeringen een bank doet met zijn eigen geld zettend zijn eigen kapitaal op risico….meer bij de merkgebonden handel
Prospectieve PE
De prijs van het aandeel ÷ voorspelde EPS voor het huidige begrotingsjaar….meer op Prospectieve PE
Prospectus
Een document dat financiële en andere inlichtingen die voorafgaand aan bepaald kapitaal bevat oefeningen zoals IPOs opheft….meer op Prospectus
Bewezen oliereserves
De reserves van de olie zijn die die gekend om zijn te bestaan en exploiteerbaar aan een hoge graad van zekerheid… meer op Bewezen oliereserves te zijn
Bepalingen
Een aansprakelijkheid die in de toekomst kan voorkomen. Getoond in de winst en het verlies wanneer gecreërd, daarna in de balans tot omgekeerd….meer op Bepalingen
PSTN
Het openbare Geschakelde Netwerk van Telecommunicatie; oude stijl geschakelde stemtelecommunicatie… meer op PSTN
Psychographics
De segmentatie van de markt door levensstijl; het classificeren van mensen wil, aspiraties en waarden….meer op Psychographics
De methode van de aankoop
Vereist dat de koper moet worden geïdentificeerdp, en daarom goodwill die, in het rekenschap geven van fusies en aanwinsten wordt gecreërd….meer op de methode van de Aankoop
Zuiver spel
Een aandeel dat investeerdersblootstelling slechts aan een bepaalde de industrie of productmarkt…. geeftmeer op Zuiver spel
Put
Een optie die zijn houder het recht geeft de onderliggende veiligheid aan een vooraf bepaalde prijs te verkopen….meer op Put
De pariteit van de zetten-vraag
Een verband tussen de prijs van Europese vraag en gezette opties op het zelfde ten grondslag liggen aan, de onderliggende veiligheid, en het risico vrije tarief….meer op zetten-vraagpariteit
PVNBP
waarde van enige premies + voorzien waarde van regelmatige premiestromen… meer op PVNBP
De regeling van de piramide
meer op de regeling van de Piramide
Q-theorie
De theorie dat over of de onderwaardering door marktwaarde van activa÷ nieuwwaarde kan worden gemeten….meer op q-Theorie
Gekwalificeerd controleadvies
Een auditorenadvies dat voor de rekeningen van een beperking in werkingsgebied van de controle, of van meningsverschil met boekhoudingsbehandeling of onthulling…. wordt verklaardmeer op Gekwalificeerd controleadvies
Kwaliteit van inkomens
De mate waarin de inkomens stabiel zijn, voorspelbaar, en wijst op de onderliggende prestaties… meer op inkomenskwaliteit van het bedrijf
Kwantitatieve analist
Een specialist in de wiskundige technieken van financiën. Vaak genoemd „quant“ of „raketwetenschappers“….meer op kwantitatieve analisten
Kwantitatieve financiën
De toepassing van verfijnde te financieren wiskunde….meer op kwantitatieve financiën
Het kwantitatieve verlichten
Een eufemisme voor drukgeld….meer bij het kwantitatieve verlichten
Direct realiseerbare activaverhouding
(huidige activa - voorraden) huidige aansprakelijkheden ÷. Een maatregel van de capaciteit van een bedrijf om schuld op korte termijn te betalen….meer op direct realiseerbare activaverhouding
Citaat gedreven handelssysteem
Een handelssysteem dat door orden tegen de citaten van de marktmaker eerder dan tegen andere orden aan te passen…. werktmeer op citaat gedreven handelssystemen
Geciteerd bedrijf
Een bedrijf de van wie effecten openbaar op een uitwisseling…. worden verhandeldmeer op geciteerde bedrijven
R&D
Uitgaven op het onderzoeken van en het ontwikkelen van nieuwe producten. De kosten van de ontwikkeling zijn verwant met specifieke producten en kunnen worden gekapitaliseerd….meer op R&D
RAJAR
Een organisatie die publieksaandeel, marktaandeel compileert en statistieken voor alle Britse radioomroepen…. bereiktmeer op RAJAR
Willekeurige gang
De prijs verandert in effecten die (a priori) zuiver willekeurig zijn. Verwacht gedrag in efficiënte markten….meer op willekeurige gang
Classificatie
De prijs van een veiligheid in vergelijking met zijn recente grondbeginselen… meer op Classificatie
Grondstoffen
De grondstoffen zijn het deel van voorraden die voor verdere verwerking zijn gekocht maar waarbij geen werk nog…. is gedaanmeer op Grondstoffen
Scheermes-blad model
Is een scheermes-blad model een bedrijfsmodel dat bij het verkopen van een product bij een verlies wordt gebaseerd van de verkoop van verbruiksgoederen te profiteren noodzakelijk voor zijn gebruik… meer op scheermes-blad model
De beleggingstrust van onroerende goederen
Een collectieve investeringsregeling die belasting efficiënte investering in bezit… meer op de beleggingstrust van Onroerende goederen toestaat
Re-Equitisation
Het tegengestelde van DE-equitisation, subsitution van gelijkheid voor schuld… meer op DE-equitisation
Re-classificatie
Een scherpe verandering in de waardevaststelling van een bedrijf die op een significante verandering in de marktenmening van het bedrijf…. wijstmeer bij re-Schat
Bereik
Het aantal mensen die een uitzendingsmiddel (zoals een radio of de post van TV) over een bepaalde periode…. gebruikenmeer op Bereik
Echte rentevoeten
Rentevoeten die inflatie worden aangepast: (1+r)/(1 + I) - 1 waar r de nominale rentevoeten is en ik ben inflatie….meer op Echte rentevoeten
Echte optie
De optiewaarde die door de vrijheid wordt gecreërd in de toekomst van een keus te handelen nu….meer op Echte optie
Echte terugkeer
Het rendement van een investering, minder de vermindering van zijn waarde als resultaat van inflatie….meer bij Echte terugkeer
Echte termijnen
De verandering in een financieel aantal na het verbeteren voor het effect van inflatie… meer onder Echte voorwaarden
Echt - tijd
Het systeem dat, of gegeven antwoordt dat wordt verstrekt, als gebeurtenissen gebeurt….meer op Echt - tijd
Receivership
Het runnen van een bedrijf, of het beheer van bijzondere activa, wordt aan een ontvanger overhandigd die door crediteuren wordt benoemd schulden terug te krijgen….meer op Receivership
Recessie
Een aanhoudende maar op korte termijn daling in de grootte van de economie….meer op Recessie
De datum van het verslag
De datum zoals waarop een lijst van houders van een veiligheid wordt gecompileerd om een collectieve actie te verwerken….meer op de datum van het Verslag
Terugwinning
De hoeveelheid metaalinhoud die uit erts, als percentage van de daadwerkelijke metaalinhoud…. wordt gehaaldmeer op Terugwinning
Rode spaander
Maakten van de Chinese bedrijven van het vasteland en registreerden in Hong Kong een lijst….meer op Rode spaander
De opbrengst van de afkoop
IRR zou een koper door een band bij de huidige marktprijs te kopen…. ontvangenmeer op de opbrengst van de Afkoop
Afkoopbaar
Een veiligheid is afkoopbaar is de uitgever heeft een recht de aansprakelijkheid terug te betalen het vertegenwoordigt en het…. annuleertmeer op Afkoopbaar
Afkoopbare banden
Een band die de uitgever vóór rijpheid kan terugbetalen….meer op Afkoopbare banden
Afkoopbare preferente aandelen
Preferente aandelen die geheel kunnen worden terugbetaald, dat hen band-meer als maakt dan andere prefs….meer op Afkoopbare preferente aandelen
Het verminderen van saldo
Een methode van waardevermindering, die vaak voor belastingsdoeleinden wordt gebruikt, die gewichten de last aan winsten naar de vroege jaren….meer bij het Verminderen van saldo
Vermindering van kapitaal
Een vermindering van aandeelhouderskapitaal of andere nietverdeelbare reserves… meer bij de hoofdvermindering
Geregistreerde effecten
Effecten wiens in een register…. wordt geregistreerdmeer op Geregistreerde effecten
Archivaris
Een specialist in het handhaven registreert het registreren eigendom van effecten… meer op archivarissen
Regelgevende arbitrage
Financiële techniek die wordt ontworpen om regelgeving… meer op regelgevende arbitrage te vermijden
Herverzekering
Verzekering voor verzekeraars. Zij gaan tot herverzekeraarsrisico's over die zij kunnen absorberen zelf….meer op herverzekering
Het behoudverhouding van de herverzekering
netto premie geschreven ÷ bruto geschreven premie….meer op de verhouding van het herverzekeringsbehoud
REIT
Een collectieve investeringsregeling die belasting efficiënte investering in bezit… meer op REIT toestaat
Relatieve PE
PE van een bedrijf de verhouding die door sectorPE of marktPE…. wordt verdeeldmeer op Relatieve PE
Relatieve winst
Het rendement van een investering minder de marktterugkeer….meer bij Relatieve winst
De kostenwinst van de vervanging
Een winstcijfer dat gebruikend de kosten van levering ten koste om levering aan huidige prijzen… meer op de kostenwinst van de Vervanging te vervangen wordt berekend
De cyclus van de vervanging
De tijd tussen aankoop en vervanging van een totaalvermogen… meer op vervangingscycli
Repo
De verkoop van effecten (gewoonlijk overheidsschuld) bond aan een overeenkomst om effecten achter recenter te kopen….meer op Repo
Het tarief van Repo
De prijsaanwinst tussen de twee handel in een repotransactie, die als op jaarbasis berekend percentage wordt uitgedrukt….meer op tarief Repo
Vereiste terugkeer op kapitaal
De terugkeer die wordt vereist om leveranciers van kapitaal risico en de tijdwaarde van geld te compenseren….meer bij vereiste terugkeer op kapitaal
Onderzoek en ontwikkeling
Uitgaven op het onderzoeken van en het ontwikkelen van nieuwe producten. De kosten van de ontwikkeling zijn verwant met specifieke producten en kunnen worden gekapitaliseerd….meer bij Onderzoek en de ontwikkeling
Het vereiste van de reserve
Een deel stortingen dat de banken niet om worden toegestaan te lenen….meer op het vereiste van de Reserve
Overblijvend inkomensmodel
Een DCF waardevaststellingsmodel: en het model van de dividendkorting dat toekomstig kapitaal wordt aangepast dat…. opheftmeer op overblijvend inkomensmodel
Restwaarde
De waarde van de activa aan het eind van zijn nuttig leven (voor waardevermindering), of aan het eind van een huur….meer op restwaarde
De vloek van het middel
De schadelijke gevolgen van toevloedgeld in een land als resultaat van de uitvoer van natuurlijke rijkdommen, en de gelijkaardige bronnen, kennen ook als Nederlandse ziekte….meer op Nederlandse ziekte
Kleinhandels formaat
De algemene verschijning en is van mening dat een detailhandelaar aan klanten met inbegrip van zijn blikken, lay-out, en de soort waaier het voorraden…. voorsteltmeer op Kleinhandelsformaat
Behouden winst
De behouden winst, of de behouden inkomens zijn de hoeveelheid winst die door het bedrijf eerder dan betaald als dividenden ..... meer op behouden winst wordt gehouden
Aangewende terugkeer op kapitaal
Aangewende terugkeer op kapitaal. EBIT ÷ (de aandeelhouders financiert + schuld)….meer bij aangewende Terugkeer op kapitaal
Terugkeer op gemiddelde activa
Netto winst÷ gemiddelde activa. Een efficiencyverhouding relevant voor banken….meer bij terugkeer op gemiddelde activa
Terugkeer op geïnvesteerdl kapitaal
Winst als deel van het totale kapitaal dat in zaken eerder dan activa wordt geïnvesteerde die in de balans worden getoond….meer bij Terugkeer op geïnvesteerdg kapitaal
Rendement van investering
De winst een investering produceert als deel van de waarde van de activa die worden gebruikt om het te produceren….meer bij Rendement van investering
Aangewende terugkeer op werkkapitaal
Een variant van ROCE. EBIT ÷ (het kapitaal + reserveert + bepalingen voor aansprakelijkheden - contant geld)….meer bij aangewende Terugkeer op werkkapitaal
Winst van kapitaal
Grote betalingen aan aandeelhouders die de financiële structuur van de bedrijven veranderen. Zij kunnen op verscheidene verschillende manieren worden gemaakt….meer bij winst van kapitaal
De reserve van de revaluatie
Het nietdsitributable deel van aandeelhouders financiert het het gevolg zijn van verhogingen van de waarde van activa….meer op revaluatiereserve
Opbrengst per beschikbare lagere ligplaatsdag
Opbrengst die door een een cruiseschip of vloot wordt gemaakt met betrekking tot beschikbare capaciteit; gelijkaardig aan revpar hotel….meer op opbrengst per beschikbare lagere ligplaatsdag
Opbrengst per beschikbare ruimte
Opbrengst per beschikbare ruimte. inbezitnemings ×room tarief….meer op Opbrengst per beschikbare ruimte
De erkenning van de opbrengst
De keus van welke toevloed een bedrijf zou moeten nadenken om deel van zijn verkoop… meer op de erkenning van de Opbrengst uit te maken
Omgekeerde convertibles
Een band die voor aandelen bij de optie van de uitgever kan worden geruild….meer op omgekeerde convertibles
Omgekeerde overname
Een overname waarin de controle van de gecombineerde zaken naar de aandeelhouders en het beheer van de „verworven“ zaken…. gaatmeer op omgekeerde overnames
Beteken terugkeer
De tendens van een aantal dat in tijd verandert om op het gemiddelde op lange termijn na abnormale periodes… meer op Gemiddelde terugkeer terug te komen
Terugkeer aan gemiddelde
De tendens van een aantal dat in tijd verandert om op het gemiddelde op lange termijn na abnormale periodes… meer op Terugkeer aan gemiddelde terug te komen
Omgekeerd-Repo
De aankoop van een veiligheid bond aan een overeenkomst om achter recenter te verkopen….meer op omgekeerd-Repo
Revpar
Opbrengst per beschikbare ruimte. inbezitnemings ×room tarief….meer op Revpar
Rho
Het tarief van verandering van de prijs van een portefeuille of een derivaat met de rentevoeten….meer op Rho
De kwestie van rechten
De verkoop van nieuwe aandelen, met bestaande aandeelhouders die een overdraagbaar recht hebben de nieuwe aandelen te kopen….meer op de kwestie van Rechten
Risico
De waarschijnlijkheid dat het daadwerkelijke rendement van een investering van de verwachte terugkeer kan verschillen….meer op Risico
De arbitrage van het risico
Handel drijvend dat poogt marktondoelmatigheden te exploiteren die tijdens overnamebod…. voorkomenmeer op risicoarbitrage
De afkeer van het risico
De voorkeur van investeerders voor minder gewaagd van investeringen met identieke verwachte winst….meer op de afkeer van het Risico
De premie van het risico
Het verschil tussen het winstpercentage op een veiligheid (of een markt of een investering) en het risico vrije winstpercentage….meer op de premie van het Risico
Het vrije tarief van het risico
Het winstpercentage dat met zekerheid kan worden verkregen; de opbrengst op consols….meer op risico vrij tarief
Risico gewogen activa
De totale activa een bank hebben, met de waarde van elke activa die door een factor worden aangepast die op zijn gewaagdheid wijst. Gebruikt om hoofdgeschiktheidsverhoudingen te berekenen….meer op risico pasten winst aan
RNS
De nieuwsdienst die door de Beurs van Londen wordt geleid Die alle aankondigingen draagt die aan de markt door Londen worden gemaakt maakte een lijst van bedrijven….meer op RNS
ROCE
Aangewende terugkeer op kapitaal. EBIT ÷ (de aandeelhouders financiert + schuld)….meer op ROCE
Kuiten
Terugkeer op gelijkheid. winst ÷equity….meer op Kuiten
RoI
De winst een investering produceert als deel van de waarde van de activa die worden gebruikt om het te produceren. EBIT ÷value van activa….meer op RoI
ROIC
Terugkeer op geïnvesteerdt kapitaal. Winst als deel van het totale kapitaal dat in zaken eerder dan activa wordt geïnvesteerdi die in de balans worden getoond….meer op ROIC
RPK (de Kilometers van de Passagier van de Opbrengst)
Een volumemaatregel voor een luchtvaartlijn; elke kilometer elk een betalende passagier…. wordt vervoerdmeer op RPK (de Kilometers van de Passagier van de Opbrengst)
De meesten van lezers van Financiële Investering Termijnen verklaard p klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën